Közbevétel fogalma

Közbevételnek minősül minden olyan pénzeszköz, amely az államháztartás bármely alrendszerének bevételi oldalán jelenik meg, függetlenül az adott pénzeszköz eredetétől és jogcímétől

 • A közbevétel alapjául szolgáló jogviszony jellege
  • közjogi jogviszony: KÖZHATALMI BEVÉTEL
  • magánjogi jogviszony: TULAJDONOSI BEVÉTEL
 • A közhatalmi bevételek dominanciája
 • A közhatalmi bevételek alkotmányos alapja
  • A közteherviselés elve (Alkotmány 70/I. §)
 • Közhatalmi bevételek és fizetési kötelezettségek
 • Fizetési kötelezettségek az államháztartási törvényben
  • Példálózó felsorolás (adó, illeték, járulék, hozzájárulás, bírság, díj)
  • A fizetési kötelezettség előírásának jogforrási szintje
  • A fizetési kötelezettség bevezetésének időpontja

Közhatalmi bevételek

Adójellegű bevételek

Jellemzői:

 • tisztán fiskális bevétel
 • ellenszolgáltatás nincs
 • független a kötelezett akaratától

Fajtái:

 • adók
 • vagyonszerzési  illetékek
 • járulékok
 • hozzájárulások

Díjjelegű bevételek

Jellemzői:

 • közvetlen ellenszolgáltatás
 • általában függ a kötelezett akaratától

Fajtái:

 • eljárási illetékek
 • igazgatási szolgáltatási díjak
 • bírósági szolgáltatási

Szankciójellegű bevételek

Jellemzői:

 • büntető jellegű
 • objektív vagy szubjektív felelősségi alap

Fajtái:

 • szabálysértési bírság
 • államigazgatási anyagi jogi bírságok

Közhatalmi bevételek beszedése

 • Az adókötelezettség alanyai (adózó, adóhatóság)
 • Az adózó kötelezettségei:
  • bejelentés,
  • nyilatkozattétel,
  • adó-megállapítás,
  • adóbevallás,
  • adófizetés és adóelőleg fizetés,
  • bizonylat kiállítása és megőrzése,
  • nyilvántartások vezetése (könyvvezetés),
  • adatszolgáltatás

Adóhatóságok

 • Vám és Pénzügyőrség (EU-t illető vámok beszedése, egyes adókkal (pl. jövedéki adó) kapcsolatos hatósági feladatok
 • APEH (szinte valamennyi a központi költségvetést megillető adó, illeték beszedése, TB járulékok, és elkülönített alapokat megillető járulékok beszedése)

Bevételek

 1. GAZDÁLKODÓ SZERVEK BEFIZETÉSEI  (társasági adó, EVA, stb.)
 2. FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK  (ÁFA, jövedéki adó, stb.)
 3. LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI (személyi jövedelemadó, illetékbefi-zetések, stb.)
 4. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK BEVÉTELEI (saját bevétel, EU támogatások)
 5. BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIBŐL (pl. helyi önkormányzatok befizetései)
 6. ÁLLAMI, KINCSTÁRI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK (pl. osztalék, koncessziós díj)
 7. EGYÉB BEVÉTELEK (pl. adományok, örökség, uniós elszámolások, adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek)