Információtartalom vázlata

 • A munkáltató jogainak és kötelezettségeinek felsorolása és jellemzése
 • A szervezet működésével kapcsolatos minőségbiztosítási dokumentumok kiválasztása és jellemzése
 • Együttműködési kötelezettség értelmezése

Munkaviszony: a Mtv könyve által meghatározott alá-fölérendeltségi viszony

 • A jogviszony alanyait megillető jogok és kötelezettségek aszimmetrikus volta
 • főkötelezettség (pl. munkavégzési és bérfizetési kötelezettség)
 • kísérő mellékkötelezettségek (pl. gondoskodási, illetve gondossági kötelezettség)

Munkaszerződés

 • 5 nap után meg kell kötni
 • munkakör
 • alapbér
 • munkavégzés helye
 • határozott munkaviszony – nem lehet 5 évnél hosszabb, 3x3 hónap már határozatlan
 • határozatlan – jogfolytonos, bármikor fel lehet mondani
 • próbaidő – kiköthető kellék, mely védelmet nyújt mindkét félnek – indoklás nélkül

A munkáltató jogai
A munkáltatói pozícióban fennálló jogok összessége – 5 db

 • Irányítási jog
  • a munkavállaló a munkát a munkáltató utasítása szerint köteles ellátni
  • Az utasítási jogot a munkáltató vagy az általa feljogosított személy gyakorolhatja, és magát az utasítást a munkavállaló kérésére írásba kell foglalni.
  • A munkáltató utasítási joga csak a munkavégzés vezetéséhez és irányításához szükséges és indokolt mértékben gyakorolható, tehát a munkavállalóra nézve nem járhat aránytalan sére-lemmel.
  • ez a joggyakorlás minden esetben csak a jogszabályok, a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, illetve a munkaszerződés keretei között, rendeltetésszerűen történjen
  • Bizonyos helyzetekben a jogszabályok lehetőséget biztosítanak a munkavállalónak a munkáltatói utasítás jogszerű megtagadására, sőt esetenként a munkavállaló köteles az utasítás végrehajtását megtagadni. Ide tartoznak az életet, testi épséget súlyosan veszélyeztető utasítások, vagy például a bűncselekmény elkövetését megvalósító illetve kárt okozó cselekményre vonatkozó utasítások.
  • Ha a munkáltató és a munkavállaló között vita merül fel a munkáltatói utasítás jogszerűségét illetően, a munkavállaló által benyújtott kereset alapján a bíróság felülbírálhatja azt. Viszont a munkáltató mérlegelési jogkörében hozott döntésével szemben munkaügyi jogvita csak akkor kezdeményezhető, ha a döntés meghozatala során a munkáltató az irányadó szabályokat megsértette.
 • Munka feletti felügyelet joga
  • a munkavállaló magatartásának ellenőrzése
 • munkáltató vagyoni jellegű jogai
  • a munkáltató dologi jogaihoz fűződnek (tulajdon, használat, hasznosítás birtoklás)
 • alkalmazás joga, munkajogviszony módosításának és megszüntetésének joga
 • minősítési jog
  • előléptetés, átsorolás, besorolás

A munkáltató kötelességei – 5 db

 • foglalkoztatási kötelesség
  • felkészítése, betanítása
  • a munka megszervezése,
  • követelhető a foglalkoztatás, ha mégsem: az állásidőre személyi alapbérének megfelelő összeg jár,
  • munkavédelem szabályai
  • a munkára vonatkozó tájékoztatás
  • munkafegyelem megtartásáról való gondoskodás
  • továbbképzés megszervezése
 • a megfelelő munkafeltételek biztosítása
  • gondoskodás a dologi feltételekről
  • az egészség és biztonság követelményeinek érvényesítése
  • a MV személyes felszerelési tárgyainak megőrzése – szekrény
 • munka díjazásának kötelessége
  • munkabérfizetés
  • bérezési rendszerek – időbér, teljesítménybér, kombinált bérrendszer
  • alapbér, bérpótlék, prémium, jutalom, költségtérítés,
  • béren felüli juttatások – segély, előleg, étkeztetés, elhelyezés, utazás, munkaruha, üdülés, sport és K-is tev. támogatása
  • egyes esetekben munkavégzés hiányában is fizet munkadíjat: távolléti díj
 • a MV-t megillető szabadidő kiadása terén
  • pihenőidő biztosítása
  • munkaszüneti napok
  • a MV-t megillető rendes szabadság kiadásának kötelezettsége
  • a rendes szab összetevői – alap és pótszabályozás – ezekre a járandóság kiadása
  • rendkívüli szab kiadása
  • jogos távollétek
  • igazolatlan hiányzás és következményei
 • gondoskodási kötelesség
  • munkavállalókkal szembeni egyenlő bánásmód kötelessége,
  • azonos értékű munkáért azonos bért,
  • munkavállaló életének, egészségének és testi épségének óvására irányuló kötelesség

Minőségbiztosítás

 • A minőségirányításnak az a része, amely a bizalomkeltés megteremtésére összpontosít aziránt, hogy a minőségi követelmények teljesülni fognak.
 • ISO 9001:1996 szabvány alapján kialakított vállalatirányítási rendszereket. Magyarországon a világ más országaihoz képest magasabb arányú az ISO 9001 tanúsított vállalatok száma.

Az ISO 9001-es tanúsított minőségirányítási tanúsítvány megszerzésének szakaszai

 • Felkészülés a tanúsításra: a minőségirányítási rendszer kiépítése, amihez a vállalat külső ta-nácsadó segítségét veheti igénybe, vagy saját munkatársat képez ki, aki irányítja a rendszer kiépítését és bevezetését.
 • Maga a tanúsítás: független fél (tanúsító szervezet) általi audit/vizsgálat lefolytatása.
 • A minőségbiztosítási rendszereket kiépítő vállalkozások és a tanúsító cégek között is nagy a szórás. A minőségbiztosítás szó gyakran a túldokumentálást és a papírmunkát juttatja eszünk-be, azonban ez csak a nem megfelelően kiépített rendszer esetén okoz túldokumentálást (pél-dául túl olcsó, hozzá nem értő tanácsadó, vagy nem megfelelően képzett belső munkatárs).
 • A megfelelő minőségű tanácsadás alapján kiépült ISO 9001 rendszerek bevezetése a szakiro-dalom szerint 0,5-3 éven belül megtérül. Ennek azonban elengedhetetlen feltétele, hogy meg-felelő kvalitásokkal és tapasztalatokkal rendelkező felkészítő cég kerüljön kiválasztásra.
 • Az ISO 9001 rendszerek kiépítését a magyar állam – bizonyos feltételek mellett – 2003 és 2007 között vissza nem térítendő juttatással támogatta.

Munkavállaló kötelezettségei – 11 db

 • Rendelkezésre állás (előírt helyen és időben, munkára képes állapotban)
 • Munkavégzési kötelezettség
  • köteles a munkaeszköz biztonságos állapotáról meggyőződni, rendeltetésének megfelelően használni, a karbantartási feladatokat elvégezni,
  • az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni
  • a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni,
  • munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani,
  • a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani
  • a részére előírt orvosi vizsgálaton részt venni,
  • a veszélyt jelentő üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni
  • a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni.
 • Személyes munkavégzés
  • A munkavállaló köteles a munkáját személyesen ellátni
  • A szakképzettség, a szakmai ismeret, a munkavégzéshez szükséges adottságok stb. mind-mind konkrét személyhez kapcsolódnak
 • Munkájának az elvárható szakértelemmel és gondossággal való végzése
  • A munkavállaló csak olyan munkavégzéssel bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szük-séges ismeretekkel, készséggel, valamint jártassággal.
 • Együttműködési kötelezettség
  • köteles a munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő.
  • még a keresőképtelenség időtartama alatt is fennáll
 • A munkáltató által kijelölt tanfolyamon való részvétel
  • A munkavállaló köteles a munkáltató által kijelölt tanfolyamon vagy továbbképzésen részt venni, és az előírt vizsgákat letenni.
  • A munkaszerződésben vállalt munka elvégzése megfelelő szakértelmet kíván, emellett pedig a kor technikai/műszaki fejlődésével is lépést kell tartani.
  • kizárólag akkor, ha: a munkáltató a kiesett munkaidőre számított munkabérét és ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeit megtéríti, távolléti díjat kell fizetni.
 • A munkáltató jogszerű utasításainak teljesítése
  • Jogszerű az utasítás
   • Ha az arra jogosulttól származik
   • A munkaviszonnyal (s nemcsak a munkakörrel) összefüggésben kell állnia
   • Megfelelő formában adta ki a munkáltató.
   • Köteles megtagadni a munkavállaló az utasítást
   • ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyezteti
   • ha teljesítésével bűncselekményt, illetve szabálysértést valósítana meg
   • Megtagadhatja a munkavállaló az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabályba, vagy munkaviszonyra vonatkozó egyéb szabályba ütközik.
   • Nem tagadhatja meg a teljesítést, de figyelem felhívási kötelezettsége van az utasítást adó felé, ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő és a munkavállaló ezzel számolhat.
  • A nem jogszerű utasítást nem kötelező teljesíteni.
   • Ha a munkavállaló az utasítás jogszerű megtagadása miatt nem végez munkát, a kieső időre is jogosult díjazásra (távolléti díj).
 • Titoktartási kötelezettség a munkaviszony fennállása alatt
 • A munkaszerződéstől eltérő helyen és/vagy munkakörben történő munkavégzés átmeneti időre, a munkáltató gazdasági érdekből történő utasítására (átirányítás, kiküldetés, kirendelés)
  • Csak a munkavégzés helyére (kiküldetés és kirendelés) és a munkakörre (átirányítás) vonatkozhat
  • Átirányítás - eredeti munkaköre helyett vagy mellett más munkakörbe tartozó feladatok el-végzésére utasíthatja. Helyettesítési díj
  • Kiküldetés - a szokásos munkavégzési helyen kívül történő munkavégzés alatt. Lehet: belföldi, külföldi
  • Kirendelés - megállapodás alapján, más munkáltatónál történő munkavégzésre kötelezhető. Feltétele: a munkáltatók közötti tulajdonosi kapcsolat
 • Bejelentési kötelezettség egyéb munkaviszonyok létesítésekor
  • másik (főálláson kívüli) munkaviszonyt a munkáltatónak be kell jelenteni
  • Munkaszerződés: engedélyhez is kötheti
 • A munkavállaló mentesülése a munkavégzési kötelezettség alól
  • Állampolgári kötelezettség teljesítése – távolléti díj
  • Közeli hozzátartozó halála – két munkanap (távolléti díj)
  • Keresőképtelen betegség
  • Kötelező orvosi vizsgálat (távolléti díj)
  • Véradás (legalább négy óra) – távolléti díj
  • Munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a munkavállaló engedélye alapján
  • Emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés teljes idejére.