Információtartalom vázlata

 • Az előadás tartalmi követelményei
 • Az előadást támogató vázlat elkészítése
 • Az előadás nyelvi, nyelvhelyességi jellemzői
 • A nyilvános szereplés lélektani háttere
 • Az előadás metakommunikációs jellemzői
 • Az előadás nyelvi megformálása, megfelelő stílusa, meggyőző ereje.
 • Az előadás vázlata.

A szóbeli kommunikációs folyamatnak 3 fő szakasza

 • a kapcsolat felvétel
 • a kapcsolattartás
 • a kapcsolat megszakítása

Ahhoz, hogy sikeres legyen az előadás, végig kell gondolni, miről, milyen mélységben, kihez vagy kikhez kívánunk szólni, és hivatalos vagy közéleti szerepben tesszük.

Az előadás tartalmi követelményei

Szorítkozhat:

 • tények ismertetésére, közlésére,
 • bemutathat új eredményeket,
 • adhat egy témáról általános összefoglalót vagy
 • célja lehet a különlegességek, kuriózumok felsorolása

Másképpen kell a tényanyagot válogatni, csoportosítani akkor, ha az előadás feladata:

 • problémák felvétele
 • vitás kérdések elővezetése
 • megoldási javaslatok kidolgoztatása

Az előadást támogató vázlat elkészítése

Felkészülés az előadásra:

 • az előadás anyagának összegyűjtése
 • vázlatkészítés
 • az összegyűjtött anyag rendszerezése
 • az előadás kidolgozása
 • a szöveg megtanulása, gyakorlása

Az előadás vázlata:

 • Bevezetés: Az előadás témájának és vázlatainak ismertetése
 • Tárgyalás: A témakör kifejtése
 • Befejezés: Összefoglalás, következtetés, esetleg továbbgondolandó, megoldandó kérdések felvetése

Mit vegyünk figyelembe?

 • Mennyi idő áll rendelkezésre!
 • Kövessük a hallgatók figyelmét, értik-e azt, amiről beszélünk!
 • Hagyjunk időt az előadás utáni kérdésekre, véleményekre
 • Fordítsunk figyelmet a megjelenésre!
 • Nem verbális jeleink legyenek összhangban mondandónkkal!
 • Szemléltessünk!
 • Legalkalmasabb időpont de. 10-13ó, du. 15-17ó

Milyen szervezési feladatokat jelent egy rendszeres, heti munkamegbeszélés előkészítése?

Résztvevők:

 • a vezető és
 • a beosztott

A megbeszélés jellemzői:

 • hatékonyan zajlik,
 • a résztvevők nem beszélnek egyszerre több témáról, nem kalandoznak el,
 • a résztvevők tisztában vannak a megbeszélés céljával, napirendi pontjainak, szerepükkel
 • mindenkinek lehetősége van véleményének és javaslatainak kifejtésére, elvégzett feladatairól való tájékoztatásra, a problémák elmondására
 • a csoportbölcsesség érvényre tud jutni

A munkamegbeszélés témája lehet:

 • az előző héten elvégzett feladatok értékelése, esetleges problémák megbeszélése, a jól végzett munka elismerése
 • a napi, heti feladatok megbeszélése, ill. más, hosszabb távú programok megbeszélése
 • feladatok kiosztása

A vezető szervezői feladatai:

 • A munkamegbeszélés levezetése vezetői feladatkörbe tartozik.
 • a megbeszélés előkészítése
 • az információáramlás biztosítása
 • az előre megállapított megbeszélésre szánt idő betartása, a felesleges időtöltés megakadályozása

A munkával való elégedettség jellemzői

Szűkebb értelemben:

 • a fizetés
 • a munka fizikai körülményei
 • az előhaladás lehetőségei
 • a képességek elismerése
 • a munka megfelelő értékelése
 • a munkatársakkal való kapcsolatok stb.

Tágabb értelemben:

 • a munkával való megelégedettség megértéséhez figyelembe kell venni az életkort, egészségi állapotot, egyéni törekvéseket is.

A munkával való megelégedettséget befolyásoló tényezők:

 • a foglalkozás jellege
 • a foglalkozás szintje
 • a vezetés jellege
 • a fizetés és az előrehaladás lehetőségei
 • a jó csoportlégkör

A munkával való elégedetlenség és következményei:

 • a visszaesés a betanulás közeli szintre
 • ellensúlyozás, kompenzálás
 • konverzáció, átvitel
 • ellenzékiség
 • beletörődés
 • eltávozás

A munkával való elégedetlenség a szellemi egészség romlásával jár együtt. A „szellemi egészség” a következő összetevőkből áll:

 • oldottság
 • önbecsülés
 • az emberekben való bizalom, mások tulajdonságainak elfogadása
 • barátság
 • az élettel való általános elégedettség
 • erkölcsi tartás

A (Power Point) prezentáció elkészítése

Vezérelv:

 • Olyan prezentációs anyag elkészítése, amellyel a szóbeli előadását támogatja az előadó, ügyelve arra, hogy az sem tartalmával, sem formájával ne vonja el túlzottan a hallgatóság figyelmét, és amely prezentálható a rendelkezésre álló idő alatt.

Az előadás megtartása

 • A prezentáció menete: Az előadó szót kap. Köszönti a hallgatóságot, bemutatkozik. El-kezdi az előadás bevezetését, meggyőzi a hallgatóságot, hogy miért aktuális ezzel a témával foglalkozni, majd röviden ismerteti az előadás menetét. (Ehhez lehet készíteni egy vázlat diát.) A bevezetés után egy logikusan felépített ív mentén kell végigvezetni a hallgatóságot a munka bemutatásán.
 • Az előadónak mindig tudni kell, mit tartalmaz a következő diája és még mielőtt odaléptet-né a prezentációját, már el kell kezdeni annak tartalmát bevezetni, ráépítve az épp aktuális diára. Ezzel elejét vehetjük annak, hogy a hallgatóság a diákra kezdjen koncentrálni az előadó helyett. Nem szabad átadni a „vezetést” a prezentációs anyagnak.
 • Az előadást összefoglalással zárjuk, melynek fő pontjait címszavakban feltüntetjük a prezentáció utolsó diáján. Az írásos anyaghoz hasonlóan itt is röviden elmondjuk főbb eredményeinket, állításainkat és a témában rejlő további lehetőségeket. Az előadást ezzel a diával zárjuk, így a kérdések (discussion) alatt a hallgatóságnak van egy kapaszkodója. Ne léptessünk tehát még egyet az üres, fekete oldalra és ne lépjünk ki a vetítésből. (Felesleges „Köszönöm a figyelmet!” vagy „Vége” diát készíteni. A hallgatóság figyelmét elég szóban megköszönnünk, ez amúgy is hitelesebb.)

Az előadó és a hallgatóság közötti kapcsolatról

 • Hogyan tehető közvetlenné úgy, hogy ne legyen lekezelő?
 • Megjelenés
 • Bemutatás, bemutatkozás
 • A hallgatóság megszólítása
 • Tudom hogy kiből áll a hallgatóság?
 • Közvetlen kapcsolat, odafordulás
 • A kommunikáció célja: hogy megértsen hallgatóságunk; üzleti kommunikáció során a megértésen túl az elfogadtatás is alapvető cél
 • Fontos szignálok: a befogadó nem verbális reflexiói
 • Improvizáció, mikor, milyen mértékig?
 • Prezentációs támogatás
 • Az előadó helye, a helyváltoztatás lehetősége, térközszabályozás

Előadásra készülve

 • Tudni kell: milyen minőségben tartja
 • milyen tárgykörben
 • kiknek (összetétel, létszám)
 • mennyi idő áll rendelkezésre
 • milyen módon (írott, részben írott, improvizáló)
 • hol, milyen a helyszín
 • várhatók-e zavaró körülmények (hangfelvétel, TV, rádió, lámpák stb.)
 • Felkészülési feladatok információ gyártás
 • a mondandó összeállítása
 • felépítés, szerkezet kialakítása
 • átszerkesztés, tömörítés
 • az írásmű átalakítása: előadásra alkalmassá tétel
 • beszédvázlat
 • Jól előadni frappáns nyitás, kérdés, sztori
 • az előadás tagoltsága
 • összefoglaló befejezés
 • Zavarok technikai, a prezentációban
 • szervezési
 • a beszéd stílusa, hezitálás
 • hosszú, többszörösen összetett körmondatok, a mondandó eleje-vége legyen összhangban