Információtartalom vázlata

 • Az írásbeli kommunikáció jellemzői, eszközei; a kapcsolattartás jellemző dokumentumai
 • A köszöntést, üdvözlést stb. tartalmazó dokumentumok nyelvi, formai és tartalmi követelményei a hivatali/üzleti életben
 • Az írásbeli kapcsolattartás udvariassági szabályai
 • A köszöntést tartalmazó dokumentum szövegének megfogalmazása

Az írásbeli közlés általános jellemzői és követelményei

 • közvetett kommunikáció
 • értéke: térbeli és időbeli korlátokat lehet vele átlépni
 • Maradandó és időt biztosít a gondolatok megfogalmazására
 • Fontos az érthetőség, a gondolatok világos kifejtése
 • íráskép alapján többletinformáció

Az írásbeli kapcsolattartás iratai

 • névjegy
 • önéletrajz
 • ügyiratok
 • levél (például: megrendelő, akadályközlő, egyenlegértesítő)
 • tanulmány (gazdaságossági, megvalósíthatósági)
 • beszámoló/jelentés (ellenőrzési, tárgyalási tényállás, mérleg)
 • pályázat (ajánlatkérés, ajánlkozás termékszállításra, szolgáltatásra, állásvállalásra)
 • a jegyzőkönyv/emlékeztető (közgyűlésen, értekezleten, tárgyaláskor)
 • ügyviteli okmányok, bizonylatok (számla, pénztárbizonylat, iktatókönyv)

Üzleti levél

 • névre szóló, hangneme tárgyilagos, személytelen, a szokványok meggyorsítják az ügyintézést, nem sablonos, mutatja a cég egyéni arculatát is.
 • DE: egyes műfajok: cégismertető, termékismertető » sikert hoz az eltérő stílus és forma
 • Szempontok: papír minősége, nagysága, túl bonyolult, hibás, címzés pontos, udvarias, stílus utal a partnerrel szembeni közelebbi vagy távolabbi viszonyra.

Jegyzőkönyv, emlékeztető

 • cégen belüli megbeszélésről

Cégismertető

 • verseny fokozódása megkívánja a széleskörű ismertséget
 • Reklám: érzelmekre és értelemre egyszerre hat, nyelvi, képi ötletesség hatása

Internetes honlap

 • terjedelme nem korlátozott, folyamatosan frissíthető,
 • Tartalmaznia kell:
  • cégismertetés (cégnév, székhely, telefon, munkatársak, vállalkozási forma),
  • cég szolgáltatásai, termékei
  • első lapon legyen E-mail cím, menüsor a tartalomjegyzékkel: gyors tájékozódás és áttekinthetőség
 • Lehet még cégfejlődésről, termékválasztás teljes skálájáról
 • Honlap műfaja megengedi a gazdag kép- és hanganyagot, legyen ötletes, árassza a cég szellemiségét, filozófiáját

Álláshirdetés, önéletrajz, pályázati jelentkezés

 • álláshirdetés: csatornái: újság, televízió, rádió, Internet, szórólapok, tényszerűség: megne-vezés, elvárt iskolai végzettség és személyiségjegyek, jelentkezési feltételek, határidő. so-kat sejtető, félvezető
 • önéletrajz: 2 oldalnál ne legyen több, tények közlésére szorítkozzon. Egyre gyakoribb a kézzel írott kérése » grafológia. Modern típusú önéletrajz elemei::
 • név;
 • születési hely, idő;
 • levelezési cím;
 • isk. végzettség, szakmai képzések, alapképesítés;
 • speciális ismeretek, adottságok;
 • korábbi és jelenlegi munkahelyek felsorolása évszámokkal
 • nem szakmát érintő egyéb képesítések (jogosítvány, PC ismeretek)
 • nyelvismeret, nyelvvizsga;
 • szakmai tevékenység, elismerések, oklevelek;
 • publikációk;
 • tervek, igények

Reklamáció

 • Sérelmek, elégedetlenség kifejezésére: határozott, célirányos.
 • Felépítése:
  • szolgáltatás vagy termék típusának megnevezése
  • vásárlás időpontja, helye kifogások felsorolása
  • hiba jóvátétele módjának megjelölése
  • intézkedés kérése
  • cím, elérhetőség megadása

A levél formai kellékei:

 • a cégfelirat
 • a keltezés
 • a címzés

A levél írásos közéleti műfaj:

 • a postai utasítás
 • az irattárazási és hivatkozási adatok
 • a tárgy megjelölése
 • a megszólítás
 • a levél szövege
 • az elköszönés
 • az aláírás
 • a mellékletek

Az iratok készítésénél, fogalmazásánál a legfontosabb szempontok:

 • a közérthető, világos legyen
 • szabatosan megfogalmazott, udvarias hangvételű
 • rövid, tömör, de minden lényegesen adatok (ellenőrzött) tartalmazzon
 • címzett központú
 • pozitív kicsengésű
 • hibátlan helyesírással, gépírással készült

A hivatalos levél fajtái:

 • a magánember által küldött hivatalos levelek=pályázatok
  az üzleti élet legjellemzőbb levéltípusai=cég saját termékét reklámozza
  a reklámozást szolgáló levelek=megrendelés, számla megküldése

Egyéb iratformák:

 • emlékeztetők
 • jegyzőkönyvek: kihallgatási
 • szerződések: munka-, adásvételei
 • önéletrajz

Egyszerű iratformák:

 • bon,
 • nyugta,
 • meghatalmazás,
 • elismervény,
 • kötelezvény,
 • igazolás,
 • meghívó írt,
 • kötelezvény,
 • igazolás,
 • meghívó
 • Tartalmi és formai szempontból egyszerűek, nincsen előírt kötött alakjuk.
 • Készíthetjük:
  • önálló iratként
  • nyomtatványon
  • más iratra záradékként is ráírhatjuk

Formai követelmények:

Ha önálló iratként készítjük, akkor a papír felső, alsó és bal szélén 2,5 cm, a jobb oldalon 1 cm lapszélt hagyjunk ki. A cím írását a bal lapszéltől – 5 leütésig ritkított írással kezdjük. A szöveg tartalmi tagolását egy sor üresen hagyásával jelöljük. A keltezést a szöveg befejeztével egy sor kihagyásával a bal lapszéltől kezdve írjuk. A keltezés után 3 sor kihagyásával a levél formai kö-vetkezményeinek ismertetése szerint – gépeljük az aláírást.

Az elismervény és a nyugta

 • azt tartalmazza, hogy kitől, mit, milyen értékben, milyen céltól, mikor, milyen feltételek mellett vett át az aláíró. Egyik ügyiratról sem hiányozhat a megnevezés, a pénzösszeg számmal és betűvel, az összeg rendeltetése, az átadó-átvevő neve, adatai, a keltezés.

A kötelezvényben, adóslevélben

 • a kölcsönző fél kötelezi magát, hogy a pénzt, tárgyat a megjelölt időpontban visszaadja. Pénz esetében tanúk is kellenek.

A meghatalmazásban

 • valakit meghatalmazunk, hogy nevünkben eljárjon, vagy helyettünk pénzt vegyen fel.

A meghívó:

 • valamilyen eseményről értesít. Tartalmaznia kell: ki, mikor, hol, mire invitál. A meghívók a napirendet és a meghívás célját is tartalmazzák (6-14 nappal előbb).

Az igazolás:

 • arról tájékoztat, hogy ki, miből, milyen képesítést szerzett, hol, mikor és ez a képesítés mire jogosítja az illetőt.

Kapcsolattartás levelek:

 • Nélkülözhetetlenek a cég külső kapcsolatainak kiépítésében, fenntartásában, idegen szóval Public Relation-ében, PR-ban. A jó kapcsolathoz elengedhetetlen a jó levelezés! A kapcsolattartás levelekkel jelezzük a partnernek, hogy a kapcsolatot fontosnak tartjuk, és fenn kívánjuk tartani.
 • Ide sorolhatjuk:
  • hogyha valamit megköszönünk (meghívást)
  • gratulálunk valamihez (előléptetés)
  • sajnálatunkat fejezzük ki egy baleset
 • A köszöntést, üdvözlést stb. tartalmazó dokumentumok nyelvi, formai és tartalmi következményei a hivatali/üzleti életben:
  • Nyelvi, formai szempontból megegyezik más üzleti levelekkel. Tartalmi szem-pontból fontos, hogy
  • a levelezésben gratuláljunk, partnercégünknek, hogy megkapta „Az év vállalkozása” címet,
  • a tárgyalás részben köszönjük meg a jeles esemény alkalmából az eddigi jó üzleti együtt-működést,
  • a befejezésben fejezzük ki reményünket, hogy a továbbiakban is hatékonyan tudunk együtt dolgozni.
  • A papír minősége is sokat elárul a levél írójáról. A borítékon a címzett neve, adatai szerepelnek.

Írásbeli:

 • cégismertető,
 • pályázat,
 • üzleti terv,
 • önéletrajz,
 • jegyzőkönyv,
 • feljegyzés,
 • megbízási szerződés,
 • Az írásbeli közlés általános jellemzői és követelményei
  • közvetett kommunikáció
  • értéke: térbeli és időbeli korlátokat lehet vele átlépni.
  • maradandó és időt biztosít a gondolatok megfogalmazására
  • Fontos az érthetőség, a gondolatok világos kifejtése
  • íráskép alapján többletinformáció