Információtartalom vázlata

  • A hatályos jogszabályok értelmezése
  • A járulékbevallással, a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos nyomtatványok kitöltésének ismertetése
  • Az eljárásban érintett személy adatainak kezelése, nyilvántartása, határidők
  • Az eljáró központi közigazgatási szervek és azok eljárási rendjének ismerete

2003. évi 92. Tv. Az adózás rendjéről, ha az adózó be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat az adóhatóság az adózó terhére a megfizetni elmulasztott adót és járulékot legalább háromhavi foglalkoztatást vélelmezve állapítja meg. Amennyiben az adóhatóság az elévülési időn belül ismételten megállapítja, hogy az adózó be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat, a megfizetni elmulasztott adót és járulékot legalább a korábbi ellenőrzés megindításának és a folyamatban lévő ellenőrzés megkezdésének időpontja közötti időszakra, az ellenőrzések alkalmával fellelt be nem jelentett alkalmazottak létszámának átlaga alapján képzett szorzószámmal számítva, vélelmezve állapítja meg.

Adóbírság: Adóhiány esetén kell fizetni.
Ha a munkáltató (kifizető) a magánszemélyt terhelő adóelőleg, adó, járulék megállapítási, levonási és ezzel összefüggésben bevallási kötelezettségének nem vagy nem a törvényben meghatározottak szerint tesz eleget, az adóhatóság az adóhiányt a magánszemély terhére, az adóhiány után az adóbírságot, késedelmi pótlékot a munkáltató terhére, a rá vonatkozó szabályok szerint állapítja meg, kivéve, ha az adóhiány az adózó jogszerűtlen nyilatkozatának következménye. Az adóhatóság az adóhiányt, illetőleg az adóbírságot és a késedelmi pótlékot is a munkáltató (kifizető) terhére állapítja meg, ha az adóelőleget, adót, járulékot a munkáltató (kifizető) a magányszemélytől levonta, de ezzel összefüggő bevallási kötelezettségének nem tett eleget.

Mulasztási bírság: A magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti. Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat vagy foglalkoztatott. Ha a munkáltató (kifizető) magánszemélynek juttatott adó- és járulékköteles kifizetésről teljesítendő bevallásban hiányos, illetve valótlan adatokat közöl, vagy a bevallás benyújtását elmulasztja, illetve bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a kiszabható mulasztási bírság felső határa a bevallással érintett magányszemélyek számának (illetve bejelenteni elmulasztott magánszemélyek számának) és a bírság adózóra egyébként vonatkozó, törvényben rögzített legmagasabb értékének szorzata.
Hibásan benyújtott bevallás esetén magányszemély 20 ezer, más adózó 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Ha a késedelmesen benyújtott bevallás hibás, az adózó csak a késedelemért szankcionálható.
Késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 2X-nek 365-öd része.

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés az elsőfokú határozat ellen, a határozat közlésétől számított 15 napon belül. Az adóhatóság másodfokú jogerős határozatát – fizetési könnyítés engedélyezése tárgyában hozott, illetőleg az elsőfokú határozat megsemmisítését elrendelő határozat kivételével – a bíróság az adózó kérelmére jogszabálysértés esetén megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, az adóhatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Az adóhatóság másodfokú végzésével szemben nincs helye bírósági felülvizsgálatnak.

1 személynél: járulékhiány és mulasztási bírság
2 személynél: járulék többlet