Információtartalom vázlata:

 • A hatályos jogszabályok értelmezése
 • Az ellátás-igénylőlapok kitöltésének ismerete
 • Az eljárásban érintett személyek adatainak kezelése, nyilvántartása

1997. évi 83 törvény szabályozza
A terhességi-gyermekágyi segély annak a szülő nőnek jár, aki a szülést megelőző két éven belül 180 napon át biztosított volt, és

 • a biztosítás fennállása alatt, vagy
 • a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül, vagy
 • a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl táppénz illetőleg baleseti táppénz folyósításának ideje alatt (vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül) született

Mivel a feleség sehol nem áll jogviszonyban (és az előzményekről nem tudunk semmit), így sem Tgys-re, sem gyedre nem lesz jogosult, csak gyermekgondozási segélyre. Ezt visszamenőlegesen 2 hónapra tudja megigényelni. A gyermekgondozási segély havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, ikergyermekek esetén - függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-ával, töredék hónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Az ellátás összegéből nyugdíjjárulék, illetve magán-nyugdíjpénztári tagdíj kerül levonásra. A gyermek három éves koráig jár.

Gyermekgondozási segély: 1998. évi 84. törvény szabályozza

 • Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra című formanyomtatvány
 • és szülő esetén a 2. számú pótlap
 • személyazonosító adatait a személyazonosságot igazoló érvényes hatósági igazolvány, kártya típusú gépjárművezetői engedély vagy útlevél bemutatásával, vagy másolatával,
 • a lakcímre vonatkozó adatokat a lakcímre vonatkozó rész másolatával,
 • a gyermekre vonatkozó adatokat születési anyakönyvi kivonat másolatának csatolásával kell igazolni.
 • A Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ) - mind az igénylő, mind pedig a gyermek vonatkozásában.
 • Szükséges benyújtania továbbá - amennyiben magánnyugdíj-pénztári tag - a magán-nyugdíjpénztári belépési nyilatkozatának másolatát is.

Anyasági támogatás 1998. évi 84. törvény szabályozza
A feleség jogosult lesz továbbá az egyszeri anyasági támogatásra, amennyiben a terhessége alatt minimum négy (koraszülés esetén legalább egy) alkalommal megjelent terhes gondozáson, és ezt igazolni tudja (nem "kis könyvvel", hanem a terhes gondozást végző orvos igazolásával). Összege a gyermek születésekor érvényben lévő öregségi nyugdíj minimum összegének 225%-a, ikergyermekek esetében 300%-a. Ez 2007. január 1-től: egy gyermeknél 60.367,- forintot, ikergyermekeknél 80.490,- forintot jelent. Az anyasági támogatásra vonatkozó igényt a szülést követő 180 napon belül lehet benyújtani! A benyújtott igényeket a benyújtás napjától számított 5 napon belül kötelesek elbírálni.
Igénybenyújtás:

 • Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra c. formanyomtatvány
 • És az 5. számú pótlap
 • a gyermek (ek) anyakönyvi kivonatát vagy annak másolatát;
 • halva született gyermek esetén a halva születés tényét bizonyító okirat eredeti példányát;
 • az igénylő és a gyermek (ek) TAJ- számát igazoló hatósági igazolványát;
 • a terhes gondozást végző orvos igazolását arról, hogy a szülő nő – a terhes gondozási könyvben rögzítettek tanúsága szerint – a szükséges alkalommal vett részt terhes gondozáson; (Amennyiben a szülő nő hitelt érdemlően igazolja, hogy a terhesség időtartama alatt legalább 5 hónap időtartamig egybefüggően külföldön tartózkodott, úgy a terhes gondozást végző orvos igazolását nem kell az igényhez csatolnia.)
 • örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadás engedélyezéséről szóló jogerős határozat másolatát;

Jogosult lesz még továbbá családi pótlékra is. Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Az ellátást az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.

Családi pótlék: 1998. évi 84. törvény szabályozza

 • Igénybejelentés családtámogatási ellátásokra című nyomtatvány
 • az ellátást igénylő természetes személyazonosító adataira vonatkozóan érvényes személyi igazolványt, személyazonosító igazolványt, kártya típusú gépjárművezetői engedélyt vagy útlevelet kell bemutatni vagy másolatban becsatolni;
 • a lakcímre vonatkozóan a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványnak a lakcímről szóló hatósági igazolvány részéről készült másolatát,
 • a gyermek (ek) születési anyakönyvi kivonatát, (lehet másolat);
 • az igénylő és a gyermek (ek) TAJ- számát igazoló hatósági igazolványt, hatósági bizonyítványt, illetve annak másolatát;
 • a rendelet 3. számú melléklete szerinti igazolást a tanulói jogviszony fennállásáról, illetve gyermekszámba történő beszámítás esetén hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást;
 • ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság igazolásához kiadott orvosi igazolást;

1992 évi 22. törvény szabályozza
Az apát a gyermek születése esetén öt munkanap munkaidő-kedvezmény illeti meg, melyet legkésőbb a szülést követő második hónap végéig kérésének megfelelő időpontban köteles a munkáltató kiadni. A munkaidő-kedvezmény tartamára távolléti díj jár. Igénylésekor be kell mutatni a gyerek születési anyakönyvi kivonatát.  (A munkáltató az apát megillető és kifizetett munkaidő kedvezményre járó távolléti díjat és annak közterhét az erre a célra rendszeresített nyomtatványon évente 4 alkalommal - március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig illetve december 31-éig - nyújthatja be a székhelye szerinti MÁK Regionális Igazgatóságnak. Az Igazgatóság a benyújtási határidőt követő 15 napon belül gondoskodik a kimutatott összeg átutalásáról.)

Ellátások elbírálásban közreműködő szervek
Magyar Államkincstár (állandó lakhely szerint illetékes!)

 • Anyasági támogatás
 • Gyermekgondozási segély (Gyes)
 • Családi pótlék (csp)

OEP vagy kifizetőhely:

 • Terhességi-gyermekágyi segély (THGYS)
 • Gyermekgondozási díj (Gyed)
 • Táppénz (tp)
 • Gyermekápolási táppénz (Gyáp)