Határozattal megállapítható, hogy Nagy Izabellának jár a magasabb összegű családi pótlék a 3. betegen született gyermekére tekintettel.

Ennek indoka:
Magasabb összegű családi pótlék: 1998. évi 84 törvény szabályozza (CST)
Tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos

 • 18 évesnél fiatalabb gyermek
 • illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul
 • 18 évesnél idősebb személy, aki 18. életévének a betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,
 • illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

2008 03.31.-től az ellátás igénylését a lakó-vagy tartózkodási hely szerint illetékes MÁK Területi Igazgatóságához, vagy annak kirendeltségéhez kell benyújtani.

Szükséges okmányok az igénybejelentéshez:  „Bejelentés a gyermekszám változásról” c. nyomtatványon kell közölni,

 • Személyigazolvány szám, + lakcímnyilvántartó kártya,
 • gyermek eredeti szül.anyakönyvi kivonat
 • TAJ kártyája: igénylő + gyermek,
 • egyedülállóságot igazoló okiratot,.
 • súlyos fogyatékosság: orvosi igazolás

Határozathozatal rendje:

 • A családtámogatási ellátásra való igény írásban kell előterjeszteni, csatolni kell a szükséges igazolásokat
 • Hiányosan benyújtott igény esetén az igénylőt 15 napos határidővel pótlásra kell felszólítani.
 • Igénybejelentés napja az igény átvételének az igazolt napja.  (MÁK vagy családtámogatási kifizetőhely)
 • Igényelbíráló szerv határozatban köteles döntést hozni.
 • Az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár. Késedelmes benyújtás esetén visszamenőleg legfeljebb 2 hónapra.
 • Az ellátás folyósításáról az igényelbíráló szerv gondoskodik.
 • Ha az igényt jogszabálysértő módon elutasították, vagy alacsonyabb összegben került megállapításra, visszafelé számított 3 éven belül járó összeget ki kell fizetni.

Jogorvoslati lehetőség:

 • Ha az igényelbíráló szerv határozatával nem ért egyet az igénylő, úgy a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.
  Igazgatóság intézkedése esetén – MÁK-hoz
  Családtámogatási kifizetőhely esetén – Területi Igazgatósághoz fordulhat
 • Másodfokú határozat ellen bírósági felülvizsgálatot kezdeményezhet az igénylő 30 napon belül.