1998. évi 84. törvény szabályozza (CST)

 • Eddig egyedülállóként kapták a családi pótlékot. Nyilatkozniuk kell, hogy élettársi kapcsolatban vannak.
 • Családi adókedvezményt gyerekenként havonta
 • A családi pótlék 3 gyerekesre változik
 • Gázáttámogatást újból kell igényelni

Családi pótlék folyósítható:

Még nem tanköteles, tankötelezettsége megszűnéséig tanköteles gyermek után, az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai tanulmányokat folytató gyermek után annak a tanévnek a végéig, amelynek időtartama alatt betölti a 23. életévét. Családi pótlékot csak az egyik szülő igényelheti ugyanazon gyermek után.

Együtt élők szociális támogatása

Mivel nyilatkoztak arról, hogy közösen nevelik a gyerekeket, ezért már nem minősülnek egyedülállónak. Az élettársi kapcsolat, pedig nem jogosít fel arra, hogy az igényüket 3 gyerekre tekintettel vegyék figyelembe. Mindkét szülő külön kapja a családi pótlékot, de már nem egyedülállóként.

A települési önkormányzat lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatásban részesítheti az a családot,

 • Akinek az adóssága meghaladja az 50.000,- Ft-ot és
 • Akinek a következőkben meghatározott adósságok valamelyikénél legalább hat havi tartozása áll fenn, továbbá
 • Akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az önkormányzat rendeletében meghatározott összeghatárt, valamint
 • Aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és – minőséget meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.
 • Az adósságkezelés időtartama legfeljebb 18 hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal meghosszabbítható.
 • Ismételten 12 hónapon belül nem részesülhet a személy adósságkezelési szolgáltatásban.
 • Mértéke nem haladhatja meg az adósság 75 %-át és összege legfeljebb 200.000,-Ft. Lehet. Egy összegben nyújtható, vagy havi részletekben.
 • Továbbá részesülhetnek normatív alapon lakásfenntartási támogatásban, ha az egy főre jutó havi jövedelmük nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, feltéve, hogy a jövedelmük a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás összjövedelmének 20 %-át meghaladja.
 • A települési önkormányzat képviselő testülete állapítja meg
 • Az önkormányzat költségvetése fedezi, melyhez a központi költségvetés hozzájárul.

Adósságnak minősül:

 • közüzemi díjtartozás, (vezetékes gáz, áram és távhőszolgáltatás, víz és csatorna, szemétszállítás),
 • társasházi lakások esetén a fizetendő közös költség hátralék,
 • a lakbérhátralék,
 • a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsöntörlesztésből fennálló hátralék.

1993. III. szociális törvény szabályozza: Adósságkezelési támogatás, Lakásfenntartási támogatás
1998. 84. családok támogatásáról szóló törvény szabályozza: Családi pótlék
1995. 117. SZJA törvény szabályozza:Családi adókedvezmény