Milyen ellátás állapítható meg az egészségkárosodott személyek részére?

Az egészségkárosodást szenvedett személyek részére

 • átmeneti járadék,
 • rendszeres szociális járadék és
 • bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka állapítható meg.

Mivel nevezett személy az életkora és a munkahelyére, munkakörére tekintettel sem átmeneti járadékra, sem bányász dolgozók egészségkárosodási járadékára nem jogosult, így részére a szükséges feltételek megléte esetén rendszeres szociális járadék megállapítása jöhet szóba.

Ki jogosult rendszeres szociális járadékra?

Az, akinek legalább 40 % mértékű egészségkárosodása a keresőtevékenység folytatásának időtartama alatt keletkezett, és ezzel összefüggésben az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatásra rehabilitáció nélkül nem alkalmas, és

 • a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be, és
 • rendelkezik a rokkantsági nyugdíjhoz életkora szerint szükséges szolgálati idő felével, és
 • saját jogú nyugellátásra nem jogosult, és
 • nem részesül rendszeres pénzellátásban, és
 • keresőtevékenységet nem folytat, vagy a rendszeres szociális járadékra való igény benyújtását megelőző 4 naptári hónapra vonatkozó keresetének, havi átlaga nem haladja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének 80 százalékát.  

Akit az ORSZI szakértői bizottsága rehabilitálhatónak véleményez, esetében a rendszeres szociális járadék megállapításának további feltétele, hogy a regionális munkaügyi központ álláskeresőként nyilvántartásba vegye.

Az érintett személy a sikeres rehabilitáció érdekében a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes munkaügyi központtal együttműködésre is kötelezett. (Az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel a járadékra való jogosultság megállapításának, míg a munkaügyi központokkal való együttműködés a járadék folyósításának feltétele.) Az együttműködésre kötelezett járadékossal a munkaügyi központ álláskeresési megállapodást köt.  

Milyen összegű a rendszeres szociális járadék?

A rendszeres szociális járadék keresettől független, fix összegű ellátás.

Milyen esetben kell csökkenteni a járadék összegét?

Aki átmeneti járadékra, vagy rendszeres szociális járadékra, vagy bányász dolgozók egészségkárosodási járadékára és özvegyi nyugdíjra - ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat - egyaránt jogosult, annak a járadék összegét 50 százalékkal csökkenteni kell. 
Ha az özvegyi nyugdíj és a járadék 50 százalékkal csökkentett összege együttesen nem éri el a járadék teljes összegét, a járadékot olyan összegben kell megállapítani, illetve folyósítani, hogy az az özvegyi nyugdíj összegével együtt elérje a járadék teljes összegét. 

Meddig igényelhető a rendszeres szociális járadék?

A rendszeres szociális járadék iránti igényt annak a keresőtevékenységnek az időtartama alatt, vagy annak megszűnésétől számított 24 hónapon belül lehet érvényesíteni, amelynek időtartama alatt az egészségkárosodás bekövetkezett. A 24 hó határidőbe nem számít be a táppénz, baleseti táppénz, Flt.szerinti pénzbeli ellátás folyósításának, rehabilitációs járadék, rokkantsági nyugdíj igény elbírálásának, folyósításának tartama. (Foglalkozottak elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 1991. IV. tv. (Flt.) A határidő elmulasztása jogvesztő.  

Mikor kell felülvizsgálni a járadékost?

A járadékost a szakértői bizottság szakvéleményében meghatározott időpontban kell felülvizsgálni (rendszeres felülvizsgálat), kivéve, ha a járadékra jogosult állapota véglegesnek tekinthető.

Mikor kell a járadék folyósítását szüneteltetni?

A járadék folyósítását három hónapra szüneteltetni kell, ha a járadékos foglalkoztatására a jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában kerül sor.  /fekete munkás/

Mikor szűnik meg a járadékra jogosultság?

Ha a járadékra jogosult

 • meghal,
 • a jogosultság megszüntetését kéri,
 • három naptári hónapot meghaladóan, egybefüggően külföldön tartózkodik,
 • egészségkárosodásának mértéke nem éri el a rendeletben meghatározott mértéket,
 • keresőtevékenységet folytat és 6 egymást követő hónapra a keresetének, havi átlaga meghaladja a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének 80 százalékát,
 • saját jogú nyugellátásra szerez jogosultságot,
 • részére rendszeres pénzellátást állapítanak meg,
 • a munkaügyi központnál az együttműködési kötelezettség megszegése miatt törlik az álláskeresési nyilvántartásból
 • foglalkoztatására ismételten a jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában kerül sor,
 • neki felróható okból nem működik együtt a rendszeres és rendkívüli felülvizsgálatban.

Hol és hogyan kell igényelni az egészségkárosodási járadékot?

 • A járadék iránti igényt a lakóhely szerint illetékes regionális nyugdíj biztosítási igazgatósághoz az erre rendszeresített nyomtatványokon írásban kell benyújtani. ( Az igény elektronikus úton is érvényesíthető.) Az igénybejelentéskor a kérelmezőnek csatolnia kell
 • az egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó, a házi orvostól, kezelőorvostól beszerezhető véleményt („Beutaló")
 • az egészségügyi ellátásról szóló zárójelentés(eke)t, ha korábban ilyen ellátás(ok)ban részesült,
 • amennyiben az igény előterjesztésekor foglalkoztatott, a üzemorvosnak tájékoztatóját a munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyairól, arról, hogy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e. Jogszabály: az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Kormány rendelet.