Információtartalom vázlata:

 • Ki tekinthető fogyatékkal élőnek?
 • az elbírálásban közreműködő szervek
 • jogorvoslati lehetőségek
 • nyomtatványok
 • igazolások
 • a családi pótlék összege

1998. évi 26. törvény szabályozza

Fogyatékossági támogatás

 • a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki látási, hallási, értelmi, autista, mozgásszervi vagy halmozottan fogyatékos és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szolgál.
 • A fogyatékossági támogatásra lakóhely szerint illetékes MÁK –nál lehet igényelni.
 • A fogyatékosságot orvos szakmailag bírálják el a lakóterületileg illetékes MÁK.
 • Az igénybejelentéshez mellékelni kell az igénylő háziorvosa - bentlakásos szociális intézményben élő igénylő esetén az intézmény orvosa - által kiállatott orvosi beutalót (raktári száma: valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt (pl. kórházi zárójelentés, ambuláns lap) eredetben vagy hiteles másolatban
 • A nevelési ellátásokról szóló törvény alapján egyedülálló. 2008.03.01 MÁK átvette a családi pótlék és a gyes folyósítását a kifizetőhelyek többségétől.

Nyomtatványok:

 • igény benyújtás,
 • egyedülállóságról nyilatkozni,
 • 30 napon belül határozatot kell hozni

Jogorvoslat:

Ha az ellátást igénylő az igényelbíráló szerv döntésével, egyet, úgy a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A jogszabálysértő érdemi másodfokú határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti - a határozat kézbesítését követő 30 napon belül - az, akinek jogosultságát, kötelezettségét a határozat érinti

1998.évi 84. törvény szabályozza (CST)

Családi pótlék:

Jogosultság:

 • vér szerinti, örökbefogadó szülő
 • nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, gyám
 • 16. életévét betöltött, a szülői házat gyámhivatali engedéllyel elhagyó kiskorú szülő, a saját háztartásában nevelt gyermeke után

Az igénybejelentés

 "Családi pótlék igénybejelentés"c. nyomtatványon kell beadni az illetékes MÁK-hoz

 • Az igénybejelentéshez a szükséges tudnivalókat a kitöltési útmutató tartalmazza.

Igénybejelentéshez csatolandó dokumentumok:

• Az igénylő - természetes személyazonosító adataira vonatkozó érvényes személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy kártya típusú gépjárművezetői engedély vagy útlevél másolata,

 • lakcímről szóló hatósági igazolvány másolata
 • TAJ kártya másolata.
 • A gyermek (aki után a családi pótlékot igénylik)
 • születési anyakönyvi kivonatának másolata
 • TAJ kártyájának másolata
 • gyermek tartós betegségét szóló orvosi igazolás(eredeti példányban)

Bejelentési kötelezettség

A családi pótlékra való jogosultság kötelezettséget is von maga után. Az ellátásra jogosult személy a folyósító szervnek 15 napon belül, írásban köteles bejelenteni a különböző változásokat, melyek lehetnek:

 • a gyermeknek az ellátásra jogosult háztartásából való kikerülését
 • gyermek, személy tartós betegségére, illetve súlyosan fogyatékosságra okot adó körülmény megszűnését
 • gyermek tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését, szüneteltetését
 • 18 éven felüli gyermek rendszeres jövedelmét
 • egyedülállósága megszűnését
 • az ellátásra jogosult nevének, bankszámlaszámának vagy lakcímének megváltozását