Bér:

 • a munkaviszonyból származó jövedelem
 • adóköteles társadalombiztosítási ellátás;
 • szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján folyósított adóköteles ellátás;
 • foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított vállalkozói járadék,
 • álláskeresési járadék, álláskeresési segély
 • tartalékos katonai szolgálatot teljesítő személy illetménye;
 • jövedelmet pótló kártérítés, ideértve a felelősségbiztosítás alapján ilyen címen fizetett kártérítést is, de ide nem értve a nyugdíjban részesülő magánszemélyt megillető baleseti járadékot.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony:

Nem munkaszerződés alapján keletkező, de munkavégzésre irányuló jogviszony. Ilyen a szövetkezeti tagsági viszony, a szakcsoporti tagsági viszony, a vállalkozási és megbízási szerződésen alapuló, és a személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági, ügyvédi és az egyéni vállalkozói tevékenység.

Munkaviszonyból származó jövedelem:

A magánszemélyt munkaviszonyára tekintettel megillető adóköteles bevétel, ideértve a munkáltató által a magánszemély javára az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba munkáltatói, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe foglalkoztatói hozzájárulásként fizetett összeg adóköteles részét is.

 • A példából nem derül ki a foglalkoztatás időszaka, amelyből megállapítható lenne a biztosítási kötelezettség.
 • A magánszemélyt nyilatkoztatni kell az elszámolni kívánt költségek mértékéről (a bevétel 50%-át nem haladhatja meg), a személyi jövedelemadó mértékéről, a magán-nyugdíjpénztári tagságáról, nyugdíjasnak minősül-e, és a nyugdíj folyósítását szünetelteti-e, van-e heti 36 órát meghaladó munkaviszonya, az egyéni nyugdíjjárulék felső határát a jövedelme elérte-e.
 • A 09T1041 nyomtatványon a jogviszonyt be kell jelenteni.
 • A kifizetést követő hó 12.-ig 0908-as bevallásban az adatszolgáltatást teljesíteni kell az APEH felé, a járulékokat meg kell fizetni.
 • A kifizetést követően, de legkésőbb az adóévet követő év január 31.-ig az adóbevallás elkészítéséhez szükséges igazolásokkal (jövedelem,- és járulékigazolás) el kell látni.
 • A NYENYI adatszolgáltatást teljesíteni kell.

Adózás szempontjából a megbízási jogviszony alapján kifizetett megbízási díj önálló tevékenységből származó jövedelem, ami az összevont adóalap részeként adózik. Bevétel - költség = jövedelem. Az adózó nyilatkozik a költség elszámolás módjáról. Lehet tételes és költséghányad. A költséghányad alap esetben 10% költséget lehet levonni, nyilatkozat alapján max 50%-ot. Az év közben kifizetett jövedelemből adóelőleget kell levonni. Itt egy újabb nyilatkozatot adhat a megbízott, hogy eléri-e éves szinten várhatóan a 1 700 000  Ft-ot. (2009-ben 1 900 000 Ft-ot). Ebben az esetben 18%-os adókulccsal számított adót kell levonni adóelőlegként. Amennyiben nem tesz nyilatkozatot az adótábla legmagasabb kulcsával 36%-al kell az adóelőleget megállapítani.Amennyiben nyilatkozik, hogy hogy a nyugdíjjárulék felső hatáig már megfizette a nyugdíjjárulékot, automatikusan a 36% + 4% különadót kell vonni tőle. Év végén a szja bevallásában számol el a levont előlegek és az éves adó különbözetéről. Mivel a megbízási díj nem minősül bérnek, ezért nem érvényesíthető az adójóváírás az ilyen címen megszerzett jövedelem után.