A biztosítási és a járulékfizetési kötelezettség egyéb jogviszony keretében

A díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (bedolgozói, megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban, segítő családtagként) személyesen munkát végző - amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a tárgyhónapot megelőző hónap első napján minimálbér 30 %, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét:

Társadalombiztosítási járulék
A biztosított részére kifizetett járulékalapot képező jövedelem után minden esetben meg kell fizetni a TB járulékot, ami 29 százalék.

Nyugdíjjárulék
Nem kell a nyugdíjjárulékot levonni akkor, ha a biztosított a járulékfizetési felső határig már megfizette a nyugdíjjárulékot. A járulékfizetési felső határt a biztosítási idővel arányosan kell megállapítani.

Egészségbiztosítási járulék
A biztosított által fizetendő egészségbiztosítási járulék mértéke 4+2 százalék, a 2 % pénzbeli ellátás alól mentesítést ad az, ha valaki saját jogú nyugellátásban részesül vagy máshol a heti 36 órát meghaladó munkaviszonyban is áll.
A járadékok közül csak a növelt összegű öregségi, munkakép-jelenségi járadék számít saját jogú nyugellátásnak, más járadékok (például rokkantsági járadék) folyósítása nem.

Tételes egészségügyi hozzájárulás
Amennyiben az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottra kiterjed a biztosítási kötelezettség, utána tételes egészségügyi hozzájárulást is kell fizetni. Összege 2009-ben havonta 1 950 forint, naptári napokra 65 forint. Nem kell megfizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást akkor, ha a biztosított után más foglalkoztató azt megfizeti. Ha egyéni vállalkozót foglalkoztatnak munkavégzésre irányuló egyébjogviszonyban, a TEHO-t a megbízónak kell megfizetnie, az egyéni vállalkozó mentesül.
 
Százalékos egészségügyi hozzájárulás
Ha a díjazás havi vagy naptári napi összege nem éri el az alsó összeghatárt, s ez által nem jön létre a biztosítási és a járulékfizetési kötelezettség. akkor a kifizetőt az összevont adóalapba tartozó, személyi jövedelem adóelőleg-alapot képező jövedelem után 11 % mértékű EHO-fizetési kötelezettség terheli.