A foglalkoztatók adatszolgáltatási kötelezettsége:

 • A foglalkoztató a járulékalapot képező kifizetéseikről adatot szolgáltatnak az APEH részére a 0908A-M nyomtatványon, elektronikus úton, havonként a tárgyhót követő 12-ig
 • A munkáltató, a kifizető, a rájuk vonatkozó bevallási gyakoriságtól függetlenül, havonként, a tárgyhót követő hó 12-éig elektronikus úton bevallást tesznek az adó- és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról - kivéve a kamatjövedelem adóról -, járulékról és az alábbi adatokról:
 • a nyilvántartásra kötelezett,
 • a munkáltató, kifizető jogelődjének adóazonosító számáról,
 • a magánszemély személyi adatairól, neméről, állampolgárról,
 • a magánszemély adóazonosító jeléről,
 • a biztosításban töltött idő tartamáról, az alkalmazás minőségének, jogcímének kódjáról, nyugdíjas státuszáról, az arányos szolgálati idő naptári napjainak számáról,
 • a tb és a korkedvezmény-biztosítási járulék alapjáról, összegéről,
 • a nyugdíjjárulék alapját képező jövedelemről, a levont nyugdíjjárulék (MNYPT tagdíj) összegéről,
 • a magánszemély által fizetendő természetbeni és pénzbeli eb járulék alapjáról, a levont járulék összegéről,
 • a levont járulékok elmaradásának okáról,
 • a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartamáról, amelyre tekintettel járulékalapot képező jövedelem kifizetésére került sor, illetőleg az ezen időtartamra vonatkozó tb járulék, a levont járulékok alapjáról és összegéről,
 • a gyed, gyes, gyet, ápolási díj, munkanélküli-ellátás folyósításának időtartamáról, összegéről, és az abból levont járulékok összegéről, ha! a levonás elmaradásának okáról,
 • a biztosítás szüneteléséről, vagy munkabérrel ellátatlanság idejéről, ennek jogcímkódjáról,
 • a foglalkozás FEOR számáról, a heti munkaidő tartamáról, a korkedvezményre jogosító munkakör tartamáról,
 • az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének idejéről (munkaórában),
 • MNYPT tagság kódjáról,
 • a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjáról és összegéről, a megfizetett tételes egészségügyi hozzájárulás összegéről,
 • az általa kifizetett, bevételről és az adóelőleg alapjáról,
 • a költség elszámolási módról és az adóelőleg megállapítása során figyelembe vett bevételt csökkentő tételekről,
 • a megállapított adóelőlegről,
 • a ténylegesen levont adóelőlegről, vagy elmaradásának okáról,
 • az egyes külön adózó jövedelmekről, az adó alapjáról, a megállapított és levont, illetőleg le nem vont adóról, 
 • a magánszeméllyel elszámolandó adókülönbözetről,
 • a külön jogszabály szerint Start-, Start Plusz-, Start Extra kártyával rendelkező személy után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított munkaadói járulék, tb járulék alapjáról és összegéről, a tételes egészségügyi hozzájárulás kedvezmény nélkül számított összegéről, továbbá a külön jogszabály szerint a bruttó munkabér alapján számított nulla százalékos kötelezettség alapjáról, illetőleg a 15 vagy 25 % mértékű kötelezettség alapjáról, összegéről
 • a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíj-biztosítási járulék alapjáról és összegéről,
 • a munkaadói-, a munkavállalói-, a vállalkozói járulék alapjáról és összegéről,
 • a tárgyhónaptól eltérő időtartamról, amelyre tekintettel a tárgyhónapban munkaadói-, munkavállalói-, vállalkozói járulékalapot képező jövedelem kifizetésére került sor, illetőleg az ezen időtartamra vonatkozó munkaadói-, munkavállalói-, vállalkozói járulék alapjáról és összegéről.
 • AM könyvesek az adott hónapban beragasztott közteherjegy összegét, és a foglalkoztatás napját (napjait).

Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
A foglalkoztatott ki- és bejelentése. Erről a bejelentést követő napon, illetve az ellető kérésére 3 napon belül igazolást kell kiadni.

Társadalombiztosítási egyéni nyilvántartás
A foglalkoztató a tevékenységében személyesen közreműködő biztosított személyek adatait oly módon köteles nyilvántartásba venni és erről a magánszemélynek igazolást adni, hogy abból a törvényben előírt adatok a munkavégzés (tevékenység) megkezdésétől megállapíthatók legyenek.

A foglalkoztató a biztosítottakról köteles a külön törvényben meghatározottak szerint olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a biztosított nevét és személyi adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, a magán-nyugdíjpénztári tagságára vonatkozó adatot, a foglalkoztató adatait, a biztosítási időre és a szolgálati időre vonatkozó adatokat, a biztosítottól levont járulékok alapját és összegét, továbbá a biztosított után fizetett tételes összegű egészségügyi hozzájárulást.

A foglalkoztató a jövedelemigazoláshoz csatoltan a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles a nyilvántartás adataival egyező igazolást kiadni a biztosított részére a tárgyévben fennállt biztosítási idő "tól-ig" tartamáról, a levont járulékok (tagdíj) összegéről, a foglalkoztató által megfizetett egészségbiztosítási járulék összegéről és azok alapjáról. A biztosítással járó jogviszony év közben történő megszűnése esetén az igazolást soron kívül kell kiadni.

Nyugdíjjárulékról adatszolgáltatás
Az adatszolgáltatás tárgyévet követő év április 30-ig. A TB járulékalapot képező jövedelmekről, valamint a levont járulékokról az igazolást tárgyévet követő év január 321-ig át kell adni a munkavállalóknak. Kilépő esetén az elszámolással együtt át kell adni a járulék igazolást.