A munkaviszony megszüntetése

A munkaviszony megszüntethető:

 • a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével;
 • rendes felmondással;
 • rendkívüli felmondással;
 • azonnali hatállyal a próbaidő alatt;

A munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodást, illetve nyilatkozatokat írásba kell foglalni.

Eljárás a munkaviszony megszűnése, megszüntetése esetén
A munkavállaló munkaviszonya megszüntetésekor munkakörét az erre előírt rendben köteles átadni és a munkáltatóval elszámolni.
Ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat.

Munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnésekor
Az igazolás tartalmazza:

 • munkavállaló személyi adatait (név, leánykori név, anyja neve, születési hely, év, hónap, nap);
 • a munkavállaló TAJ számát;
 • a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő tartamát;
 • a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultját (a nemet is);
 • a munkavállaló által a munkaviszony megszűnésének évében igénybe vett betegszabadság időtartamát;
 • a munkavállaló 95. § (5) bekezdésében meghatározott, emelt összegű végkielégítésben való részesülését.
 • Az igazolásnak tartalmaznia kell a munkavállaló pénztártag által választott magánnyugdíjpénztár megnevezését, címét, bankszámlaszámát. Ha a tagságra kötelezett pályakezdő munkavállaló nem választott pénztárat, ezt a tényt jelezni kell, és meg kell jelölni az illetékes területi pénztár megnevezését, címét.
 • Adatlap a munkáltatótól származó jövedelemről és az adóelőlegek levonásáról a munkaviszony megszűnésekor
 • Jövedelemigazolás Egészségbiztosítási ellátás megállapításához,
 • Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az eb ellátásokról
 • T1041 Bejelentő és változás bejelentőlap
 • Biztosítási jogviszonyváltozásról az APEH részére
 • NYENYI Nyugdíj biztosítási adatszolgáltatás
 • A járulékokat a járulékalapot képező jövedelem kifizetésekor irányadó járulékmértékek szerint kell megfizetni.
 • A biztosított által fizetendő járulékokat és az ellátások alapját viszont az utólagos kifizetést arra az évre szóló szabályok szerint kell kiszámítani, amikor a kifizetés eredetileg esedékes lett volna. Ez a szabály alkalmazandó a járulékfizetési felső határ meghatározásakor is
 • Megfizetendő és levont járulékok.

Esedékességtől eltérő időben történő járulékfizetés

Alapszabály: a Járulékokat a kifizetéskori mértékek szerint kell megfizetni.
A nyugdíjjárulék felső hátárának meghatározásánál arra az évre kell figyelembe venni, amely évre azt kifizették.