Információtartalom vázlata:

 • A szállítás fizikai lebonyolításának kockázatai, mérséklésük módjai
 • A biztosítás fogalma, a biztosításból kizárt kockázatok
 • A fuvarozás veszélyeiből eredő, alapklauzulával biztosítható kockázatok, benne a közös kár fogalma, kritériumai
 • Az FPA vagy „C”, W(P)A vagy „B”, All Risks vagy „A” alapklauzulák tartalma, a pótklauzulával biztosítható kockázatok
 • A biztosítási ajánlat tartalma, a biztosítási szerződés létrejötte, keretszerződés a biztosítóval, a biztosítási bróker szerepe
 • A biztosítási érték, biztosítási összeg, biztosítási díj jelentése, mértéke
 • A kártérítési igény érvényesítéséhez szükséges okmányok

„A” feltételrendszer - Megfelelője az „all risk” vagyis minden kockázatra.

Ez a legszélesebb fedezet, mely a fuvarozás kockázatából eredő minden kárra fedezetet nyújt. E klauzula használata mondható a legegyszerűbbnek, mert minden kiszámíthatónak mondható esetet kivéd. Az összes kockázat ellen szól kivéve a bárminemű késést és a dolog belső hibájából és természetéből eredő károkat.

„B” feltételrendszer: „with arerage”

Ez a klauzula nem minden fuvarozásból eredő kockázatra vállal felelősséget, …..mind teljes mind részleges kár esetén. Ez a klauzula kiegészíthető bármely jellegű részrakóra pótdíj ellenében, amely például az áru természetéből adódik. (a legritkábban alkalmazzák)

„C” fedezet feltételrendszer: FPA – free from particular arerage

Ez a legszűkebb fedezettel rendelkező okmány. Nagyon kevés kockázatra nyújt fedezetet és azt is csak teljes kár esetében. Részárura nem nyújtható be kártérítési igény.

Károk melyeket a biztosító megtérít a klauzula keretében:

 • a rakomány teljes vagy vélelmezett teljes kára
 • egész árudarabok tejes vagy vélelmezett teljes kára
 • egész árudarabok rakodás közben keletkezett kára
 • közös károk
 • kár miatti és …kereseti költségek
 • minősített káresemények miatt előállt költségek (földrengés, tűz, lavina, hajótörés)

Pótdíj ellenében itt is igényelni lehet kiegészítő klauzulákat, amelyek szintén csak tejes kárra értendők.
FPA klauzulát akkor indokolt alkalmazni ha a szállítmány megszámlálhatatlan egységből áll (például ömlesztett áru) vagy ha nem becsomagolt vagy darabárut fuvaroznak (például vasgerenda.)

Kiegészítő klauzulák:


Teljes kár Vis major Közös kár Baleset Sodródás Tenger víz Folyó víz Ki- és berakodás Rész kár Sajátos kár Lopás Politikai
A X X X X X X X X X X X +
B X X X X X X X X X O + +
C X X X X X O O O O O + +

+: van rá kiegészítő

IWC:

 • háborús politikai kockázat
 • kizárólag tengeri és légi fuvarozásnál lehet igénybe venni
 • fedezetet nyújt:
  1. elkobzás, lefoglalás vagy bármely erre irányuló cselekmény
  2. ellenségeskedések, hadi jellegű műveletek
  3. hadi cselekmény okozta kár
  4. polgárháború, forradalom, lázadás, felkelés, kalózkodás
  5. torpedó, bomba, harci eszköz pusztítása

SRCC:

 • sztrájk, lázadás, polgárháború, tényleges károkra nyújtó fedezet
 • térbeli határra nem korlátozott
 • háztól házig érvényes
 • közvetlen károkra terjed ki, a károk következményeire nem (például többlet költség, kötbér)
 • kiterjed:
  1. sztrájk, polgári zavargás, fosztogatás
  2. lopás, fenti eseményben részt vevő személyek okozta károk
  3. rossz indulatú személyek cselekményeként előállt tárgyi kár

TPND:

 • lopás, dézsmálás, ki nem szolgáltatás
 • bármely fuvarozási módnál lehet alkalmazni
 • biztosító csak akkor fizet ha van külsérelmi nyom (vámos, rendőrségi jegyzőkönyv)

Rejection alanya:

Export szállítmányok célországának hatósági visszautasítása esetén ha pl. gyanú a hamis szála, engedélyek hiánya, származási igazolás hiányában a vámhatóság levámolja de a kedvezménytől elesik. Pl nincs meg az import engedély.
Az import engedélyt, ha van, vizsgálni kell hogy a megérkezés pillanatában érvényes-e.

Wall to wall / mail to mail:

Kiállítási anyagoknál alkalmazzák ez T a klauzulát, pl. festmények
Biztosítási díj: az áru értékének figyelembe vétele
Kötvény, értékpapír: ügylet legfontosabb okmánya

 • megerősíti a kártérítési jogot
 • forgatható, átruházható.

Tartalma:

 • A biztosított fél pontos megnevezése
 • Áru adatai
 • Fedezeti klauzula (A, B, C)
 • Kiegészítő záradék
 • Kárbiztos megnevezése
 • Biztosított jogai
 • Biztosító társaság kötelezettségei
 • Szerződési feltételek

A szállítmánybiztosításban a bizalmai elv érvényesül, ami azt jelenti, hogy nem kell okmánnyal alátámasztani az adatközlést (áru adatai) – kivétel a kiállítási áruk -  mindaddig amíg nem történik káresemény. Minden árutovábbításhoz külön szerződést kell kötni, rendszeres kereskedelmi kapcsolatnál keretszerződést lehet kötni a szállítmánybiztosításra („open policy”) ebben az esetben a biztosító arra vállal kötelezettséget hogy 1 éven belül nem emeli a díjat. Áru feladásokat havonta 1x kell bejelenteni – díjtételek kedvezőek.

Kártérítési eljárás:

Folyamatának főbb fázisai:

 • kármegelőzés: pl az árut nem hagyják őrizetlenül, megfelelő csomagolás, rögzítés)
 • észlelés: késedelem nélkül jelenteni kell a kárt
 • kárbejelentés: maximum 24 órán belül
 • kárenyhítés
 • kárfelmérés: biztosító megbízottja ügyfél jelenlétében, fénykép + videó+írásos jegyzőkönyv
 • hatósági bejelentés: tűzoltóság, rendőrség
 • jogalap elbírálás: az igény érvényesítés az a szakasza a biztosítási szerződésnek amikor a bizalmi elv megszűnik, és a bizonyítékok kapnak szerepet. Aki a kárt érvényesíteni szeretné, annak hitelt érdemlően bizonyítani kell a kár olyan esemény következménye, amelyre a fedezet kiterjed, a biztosítási időtartam fedezete alatt következett be, igazolni kell a felmerült kár és költség mértékét. A károk dokumentálása a biztosított feladata.

A kárigényt alátámasztó okmányok:

 • biztosítási kötvény vagy fedezet igazolás
 • fuvarokmány
 • számla
 • jegyzőkönyv
 • kármegállapítás
 • reklamációs levelezés
 • kárszámla
 • minőségvizsgálati bizonylatok
 • helyreállítási kárenyhítési számlák
 • vámkezelési okmányok
 • hatósági nyilatkozatok

Kártérítés:

Valamennyi okmány kézhezvétele után 30 napon belül kell dönteni az összegről. A kártérítés összege maximum a biztosítás összege lehet. Elmaradt haszon akkor lehetséges ha külön kötnek rá biztosítást és pótdíjat fizetnek.

Kár összetevői:

 • felmerült vagyoncsökkenés
 • indokolt kárenyhítési költségek
 • elmaradt haszon

Elévülés: 1 év

Biztosítás összege: áru értéke. Lehet felül és alulbiztosítani.

A szállítás fizikai lebonyolításának kockázatai, mérséklésük módjai:

Fizikai lebonyolítás: az áru tulajdonságainak megfelelő szállítás kiválasztása, kevés átrakással (ilyenkor a dézsmakár, a rongálódás elkerülése miatt fontos ez)

Mérséklés: a legmegfelelőbb szállítási mód kiválasztásával

Közös hajókár:

Ha egy közös veszély lép fel a tengeri út alatt, a kapitánynak vagy a hajóstársaságnak a hajó és a rakomány megóvása érdekében tett intézkedése következtében keletkezett kár és költség közös kárnak minősíthető, melynek feltételeit a York-antwerp szabályzat tartalmazza.

Ennek feltételei:

 • rendkívüli természetű (normál költség, vagy kár kizárva)
 • szándékosság kizárása
 • megfontolt (véletlen kár kizárva)
 • általános veszély idején mind a hajó mind a rakomány veszélyeztetve van
 • ésszerűen keletkezett
 • tengeri természetű esemény
 • a közös általános biztonság érdekében
 • valós veszélyre vonatkozó (elképzelt veszély kizárva)

Biztosítási ajánlat tartalma: - biztosító teszi

 • az árura vonatkozik - mindig egyedi
 • biztosítás díja - mennyiért vállalja a biztosító az áru biztosítását
 • kizáró okok, amikor nem fizet a biztosító

Ha minden pontban elfogadja a vevő az ajánlatot, akkor létrejön a szerződés.

 • Keretszerződés:
  Ha mindig ugyanazon az útvonalon, ugyanaz az áru jön, akkor keretszerződést lehet kötni a biztosítóval. Ha valamely feltétel változik, új szerződést / keretszerződést kell kötni.
 • Bróker:
  Az összes biztosító közül megkeresi a vevő számára a legjobb ajánlatot, minden kitételt figyelembe véve, bizonyos ügynöki díjért (=%).
 • Biztosítási érték:
  Az áru értéke – erre kötik a szerződést
  1. Alulbiztosítás: az áru értéke alatt kötik meg a biztosítást
  2. Felülbiztosítás: az áru értéke felett kötik meg a biztosítást.
 • Biztosítási díj:
  Kockázatviseléssel arányban álló díj.

Dokumentumok, melyeket be kell mutatni a biztosítás felvételéhez:

 • biztosítási szerződés,
 • áruszámla,
 • fuvarokmány,
 • áru leírása (műszaki paraméterek),
 • tanúsítás, hogy minden óvintézkedés megvolt az áru megőrzése érdekében.