Információtartalom vázlata:

 • A kombinált fuvarozás közlekedés-politikai keretfeltételei, a kombinált fuvarozással elérhető mentességek, kedvezmények és támogatások
 • Az UIRR alapelvei, céljai, feladatai, az UIRR szerződés jellemzői, kapcsolata a CIM-mel
 • A kíséretlen forgalom okmányai
 • CIM-UIRR fuvarlevél felépítése, az egyes példányok szerepe, a ROLA forgalom okmányai
 • A különleges kezelést igénylő áruk szállítása
 • A kíséretlen és a ROLA forgalom díjai és feltételei, a fuvardíjfizetés módjai
 • A felelősség és a kárigény kérdéskör

A kombinált fuvarozás általános közlekedéspolitikai keretfeltételei:

Ahhoz, hogy a kombinált fuvarozásban rejlő elvi lehetőségek a gyakorlatban is érvényesüljenek, szükséges, hogy a különböző fuvarozási módozatok azonos versenyfeltételek között kínálják szolgáltatásaikat. Az ezen feltételek megteremtésére irányuló törekvéseknek azonban nem szabad megsérteniük a közlekedéspolitika alapelveit, többek között a különböző közlekedési alágazatok közötti szabad választás lehetőségét.

A közlekedéspolitikai intézkedések fő motívuma a kombinált fuvarozás támogatása során a „hátrányok kiegyenlítésére” való törekvés. A célzott támogatások hátterében az a megfontolás áll, hogy a kombinált fuvarozás segítségével csökkenthetők a szállítás úgynevezett társadalmi költségei. Ez elsősorban a balesetek és a környezetszennyezés által okozott gazdasági károkra vonatkozik. Az EU bizottsága a kombinált fuvarozás támogatását szükségesnek tartja arra az átmeneti időszakra, amíg a szállítás minden módja arányosan fogja viselni az általa okozott hatások költségeit. Ezen túlmenően bizonyos rendelkezések a kombinált fuvarozás még meglévő rendszerhátrányait hivatottak csökkenteni.

A kombinált fuvarozás támogatása különböző jellegű intézkedésekkel történhet:

 • adminisztratív intézkedések
 • adóügyi intézkedések
 • támogatások
 • a méret és a súlyhatárok szabályozása
 • a vasutak szervezetének és jogainak átalakítása

Elérhető mentességek:

 • felmentés közúti engedélykötelezettség alól
 • mentesség a kabotázstilalom alól: külföldön saját fuvareszközzel jutatja el az árut a címzetthez
 • vámkezelés könnyítés
 • mentesség a hétvégi és ünnepnapi forgalomkorlátozás alól
 • adózás: mentesség a gépjárműadó megfizetése alól: járműadó, útadó, stb.
 • támogatások (pályaudvar építésre)
 • kombinált fuvarozási eszközök beszerzésének támogatása (a speciális vasúti vagonok beszerzési ktge magasabb mint a normál)
 • üzemeltetési támogatás a vasúti szállításnak

Az UIRR alapelvei, céljai, feladatai, az UIRR szerződés jellemzői, kapcsolata a CIM-mel: 

Az UIRR rövidítés mint név 1976 óta használatos és a szövettség francia elnevezéséböl rövidült, ami teljes formájában: Union Internationale des Sociétés de Transport Combiné Rail-Route, magyarul: Közúti- vasúti Kombitársaságok Nemzetközi Egyesülete. 1991-ben az UIRR-t megváltozott társasági formában újraalapították, ettől kezdve önálló jogi személyként működik. Az újraalapított UIRR alapítói között már ott volt a magyar Hungarokombi Kft. is.

Az alapításnál az IRU akkori főtitkára által megfogalmazott három alapelvet általánosan is elfogadták és ma is irányadónak tartják:

 • A teljes fuvarozási szakaszon- beleértve a vasúti fuvarozást is- a közúti fuvarozó a fővállalkozó.
 • Az UIRR társaságok tulajdonosai között a közúti fuvarozás képviselőinek többségében kell lenniük.
 • Minden közúti fuvarozónak szabad hozzáférhetőségét kell biztosítani a vasúti szolgáltatáshoz (semlegesség elve)

Feladatai:

 • PR tevékenység a kombinált fuvarozás vonatkozásában
 • állásfoglalások és javaslatok készítése közlekedéspolitikai témában
 • tanulmányok készítése
 • szolgáltatások nyújtása és támogató intézkedések a tagtársaságok részére

Az UIRR szerződés:

A kombinált fuvarozás szervezése az aktuális értelmezés szerint a szállítmányozás fogalomkörébe sorolható speciális szolgáltatás. Az UIRR társaságok tevékenysége a rakományegységek vasúti továbbításának megszervezésére korlátozódik. A kombitársaság fuvarjogilag fuvarszervező, de a küldemények továbbításakor szállítmányozóként tevékenykedik, amennyiben saját nevében, de megbízója javára, költségére és kockázatára köti meg a vasutakkal a fuvarozási szerződést.

Az UIRR- szerződés egy összetett szerződés, mely tartalmaz fuvarozási és szállítmányozási elemeket is. A szerződés tartalma a nemzetközi jogi egyeztetések eredményeként az „Általános
Üzletfeltételek” 2. pontjában került meghatározásra.

Erre a szerződésre érvényesek a CIM rendelkezései és az „UIRR Általános Üzletfeltételei” egyaránt. Kitöltésével és aláírásával kettős szerződés jön létre három résztvevő között. Két példánya a megbízó (közúti fuvarozó) és az UIRR társaság közötti szerződést testesíti meg. További öt példánya megfelel a CIM fuvarlevél példányainak, ez az UIRR társaság és a vasúttársaság közötti szerződés.

CIM-UIRR fuvarlevél:

A CIM- UIRR fuvarlevél a fenti követelménynek megfelel, kitöltésével, aláírásával egyidejűleg szerződnek a kombitársaságok a vasutakkal és a megbízokkal.

A CIM-UIRR fuvarlevél formailag- néhány rovat kivételével- megegyezik a CÍM fuvarlevéllel, UIRR forgalomban Übergabeschein (átadási jegy) nincs használatban (az csak ICF forgalomban létezik). A fuvarlevél-garnitúra ( számozott példányból áll:

 • I. példány: a feladó kombitársaság példánya
 • 1. eredeti példány: a rendeltetési állomásig kíséri a küldeményt, az ottani leszámoló hivatal példánya
 • II. példány: a fogadó kombitársaság példánya
 • 2. példány, rovatlap: szintén a rendeltetési állomásig kíséri a küldeményt
 • 3. vámpéldány
 • 4. példány, duplikált: a feladási állomás példánya
 • 5. feladási tőlap: a határállomás küldi be a feladási ország elszámolási hivatalának átszállítási jegyzékkel
 • 6. duplikát-másolat (inkasszó példány): szintén a határállomás küldi az elszámolási hivatalnak

A fuvarlevelet a kombitársaság bocsátja a megbízó rendelkezésére, akinek azt export forgalomban az előírásoknak megfelelően (felelősséggel) ki kell tölteni.

A kíséretlen forgalom okmányai:

A kombitársaságok a megbízok, különböző partnerek (alvállalkozók) felé különböző okmányokkal szerződnek, dolgoznak. Ebben a könyvben a megbízók és a Hungarokombi közötti együttműködésben érvényes okmányokat ismerhetjük.
A kombinált fuvarozás okmányainak a vasúti és a közúti fuvarozásban érvényes szerződési követelményeknek is meg kell felelniük.

Rola forgalom okmányai:

Gyűjtő fuvarlevél: 
A ROLA forgalomban a zárt vonatos technológiából következően egy teljes vonathoz 1 db CÍM- UIRR fuvarlevél (gyűjtő fuvarlevél) készül, ami természetesen nem tartalmazhatja minden küldemény részletes adatait. A fuvarlevélen csak azok darabszáma szerepel, további adatok a fuvarlevél mellékletein- a vonatjegyzéken, gépkocsivezetők jegyzékén, veszélyes áruk listáján és vonatjegyeken (egyszerűsített CÍM-UIRR fuvarlevél)- kerülnek feltüntetésre. Ebből adódóan a megbízó a teljes vonatra szóló fuvarlevéllel nem kerül kapcsolatba. Ezért kitöltését és példányainak rendeltetését nem részletezzük.

ROLA vonatjegy:
A vonatjegy egy leegyszerűsített CÍM-UIRR fuverlevél, sorszámmal ellátott, elszámolandó okmány, melyet a kombitársaságok, illetve megbízottjaik a ROLA fuvarozás ellenértékének megfizetése esetén, részben kitöltve és bélyegzővel ellátva adnak ki a közúti fuvarozó részére.

A vonatjegy példányainak rendeltetése:

 • I. megbízó (közúti árufuvarozó) példánya
 • 1. átvevő kombitársaság példánya
 • 4.feladó kombitársaság példánya
 • B. feladó kombitársaság példánya
 • K. értékesítést végző példánya (elszámolás céljára)

A különleges kezelést igénylő áruk szállítása:

 • veszélyes áruk (betartva a RID, ADR előírásait, fel kell bárcázni, és írásbeli utasítást kell mellékelni az esetlegesen fellépő problémák kezelésére vonatkozóan)
 • romlandó áruk, növény és állategészségügyi vizsgálatot igénylő áruk (kikötés lehet pl a hűtő-fűtőkocsi) – élőállatot tételes vizsgálat után engednek csak az országba

Kísérelten forgalom díjai és feltételei:

 • Az adott egységekre vonatkozó díj az egység méretének és bruttó tömegének függvénye, amit vasúti kocificiens alapján (rasztertáblán) adnak ki a kombitársaságok.
 • A vasúti fuvardíjat kombinált fuvarozásban mindig a feladótermináltól a rendeltetési terminálig egy kombitársaság, megállapodás szerint általában az indító társaság fizeti a saját, nemzeti vasúttársaságánál (a kombinált fuvarozásban tört paritás nem használatos)
 • A meghirdetett fuvardíjból a partnerek részére a volumen és szállítási rendszeresség figyelembevételével kedvezményeket adhatnak a kombitársaságok azokban a relációkban, ahol erre lehetőségük van.

Rola forgalom díjai és feltételei:

A ROLA díjat és feltételeit relációként a Hungarokombi „ROLA Ajánlata”-i tartalmazzák.
Ennek fő elemei:

 • általános feltételek
 • menetrend
 • fuvardíjak
 • terminálok
 • a szervező kombitársaságok címe, telefon- és faxszámai, internet és e-mail címei, ahol a helyfoglalás és érdeklődés lehetséges

A „ROLA Ajánlat”- ok megtalálhatók a ROLA terminálokon, a jegyértékesítő helyeken, illetve kérésre a Hungarokombi megküldi.

A fuvardíj:

A díjak euróban vannak megadva, és a kombitársaság a HUF-EUR árfolyam változása alapján rendszeresen módosítja a Ft. értékeket. A vonatjegy ára tartalmazza legfeljebb két gépkocsivezető fekvőhelyes kocsiban történő utazásának díját is.
A fizetendő fuvardíj különböző elemek megfelelő együttes alkalmazásával alakul ki:

 • Az alapár a díj meghatározásának alapja. Egy kamionra vagy közúti járműszerelvényre vonatkozik mérettől és tömegtől függetlenül.
 • A retúrkedvezmény minden fuvarozót megillet abban az esetben, ha kamionja 1 hónapon belül az adott relációt oda-vissza irányban igénybe veszi. A kedvezmény nem vonatkozik két azonos irányú utazásra, illetve nem alkalmazható, ha az oda- és a visszautazás nem ugyanazon végpontok között történt.
 • Az útadókedvezmény gyakorlatilag az osztrák útadó visszatérítése a ROLA vonatokat saját kamionjukkal igénybe vevők részére (készpénzes fizetés esetén a vonatjegy árából azonnal levonásra kerül)
 • A Törzspartner Bonus azon fuvarozók részére nyújtott kedvezmény, akik rendszeres megbízói a Hungarokombi-nak, és a fuvardíj fizetése fizetési megállapodás alapján átutalással történik.
 • A K-Bonus (kombibónusz) a Hungarokombi Kft. és Társai Betéti Társaság, illetve más kombitársaságok tagjainak kedvezménye.
 • Mindig helyet kell foglalni.
 • Ha határidőn túl mondja le a helyet --> stornódíj

Felelősség a közúti- vasúti kombinált fuvarozásban, kárigény érvényesítése:

Az UIRR társaságok és a megbízok felelőssége:

A kombinált fuvarozásban résztvevők felelősségét az UIRR szerződés határozza meg, amit a felek az „UIRR Általános Üzletfeltételei” szerint kötnek meg. A felelősség minden részletre kitérő ismeretéhez szükséges a CÍM vonatkozó előírásainak ismerete is. Ezt a megbízónak tudomásul kell venni.

Az UIRR társaság vállalja a rakodási egység vasúton történő feladását a szerződés szerinti rendeltetési állomásra. Vállalja a vagonra, illetve vagonról történő rakodást (kíséretlen forgalomban), valamint rendellenesség esetén a kapott információk továbbítását a megbízó felé.

A megbízó vállalja a fizetés kötelezettségét, valamint hogy a rakodási egységet a feladás napján, megfelelő időben feladásra átadja, és azt a megérkezés napján átveszi. Ezen felül köteles gondoskodni arról, hogy a rakodási egység, valamint az áru kombinált fuvarozásra alkalmas, a rakodási és biztonsági előírásoknak megfelel, és a szerződésen feltüntetett adatok helyesek és teljesek.

Az UIRR szerződés az aláírással lép hatályba és a megérkezés napján a rakománynak a megbízó részére történő átadásával ér véget.

A fizetési kötelezettség- kivételes megállapodás hiányában- a szerződés aláírásakor azonnal esedékes.
Az UIRR társaság az áru, illetve a rakományegység elveszése vagy sérülése tekintetében saját hibája miatt közvetlenül felel, a vasúti fuvarozás során bekövetkezett kárért pedig a CÍM szabályainak figyelembevételével, jogait lelépheti.

Az UIRR társaság felelőssége korlátozott, hiányzó vagy sérült bruttó kilogrammonként 8,33 SZR/SDR, ami megegyezik a közúti fuvarozási szerződéseket szabályozó CMR-ben szereplő összeggel (a németül SZR, angolul SDR a valutaalap által meghatározott különleges lehívási érték, ami jelenleg kb. 0,7 eurónak felel meg.)

A szállítási határidő túllépésére a CÍM rendelkezése érvényes. A vasúti szállításban a szállítási határidő: 24 óra minden megkezdett 400 km után +12 óra. Ennek túllépése, a szükséges okmányok elveszése, vagy egyéb szerződési kötelezettség megszegése esetén a felelősség maximuma az érintett küldemény fuvardíjának kétszerese.

A kombinált fuvarozás során keletkezett kárigény érvényesítése:

A kártalanítás előfeltétele a megfelelő időben történő kárbejelentés, és a hozzá tartozó mielőbbi kárigény-érvényesítés.

Kívülről látható sérülések vagy hiány esetén ezeket az átvevő köteles az UIRR társaság helyi képviselőjénél azonnal bejelenteni, ennek hiányában minden igény hatályát veszti.

Kívülről nem látható sérülések vagy hiány esetén a bejelentésnek az észlelést követően azonnal, de legkésőbb a rakodási egység megérkezését követő 5 napon belül meg kell történnie.
A kártalanítás igénylésének legkésőbb a szerződést követő 8 hónapon belül meg kell történnie.