Információtartalom vázlata:

 •  A vonalhajózás jellemzői, a fuvarozási szerződés tárgya, a szerződés résztvevői, feladataik és kötelezettségeik
 • Az értékpapír típusú fuvarokmányok jellemzői
 • A hajóraklevél jogviszony szabályozó szerepe és tulajdonságai, a hajóraklevél tartalma, fajtái
 • Egyéb hajózási okmányok, a hajótérkönyvelés tartalmi elemei, okmánya
 • A bérelt hajózás jellemzői, a bérleti szerződés, a bérelt hajózás általános ismérvei, az időbérlet és az útvonalbérlet
 • Hajóraklevél a bérelt hajózásban

Vonalhajózás:

Előre meghatározott kikötők között meghirdetett menetrend szerint meghatározott díjszabások és fuvarozási feltételek alapjai tartanak fenn rendszeres szolgálatot.

 • Földrajzilag behatárolt viszonylatonként működnek, meghatározott be és kirakó kikötőkel.
 • Saját díjszabásokat dolgoztak ki, amelyek a konferencia tagjai számára kötelezőek.

Hajózási konferenciák:

 • A hajózási konferenciák különböző országok vonalhajózási társaságainak földrajzi viszonylatonkénti szabad, kartellszerű tömörülései.
 • Célja a hajósok egymás közötti versenyének korlátozásával kiszámítható, stabil bevételek elérése.
 • A rakományok megszervezése és megtartása érdekében hosszú évtizedeken át konferenciák és fuvaroztatók (leggyakrabban árutulajdonosok) között hűségszerződések, megkötésére kerülhetett sor.

Fuvarozási szerződés tárgya:

A nemzetközi jogi szabályozásokon túlmenően a hajózási fuvarszerződések szabadon alakíthatók. A hajósok a feltételeket figyelemmel a konferencia előírásokra és hajózási szokványokra – előre elkészített fuvarszerződés formában részletezik, és egységesen alkalmazzák minden vonalhajózási rakományra.
A fuvarozási feltételeket a vonalhajózásban „vonalfeltételek”-nek Liner terms-nek nevezzük.
Ez a szerződésben rögzített feltételek mellett azt jelenti, hogy a kikötőben a be és kirakóhelyet a hajótársaság határozza meg, és ő fizeti a be és kirakodást, valamint az árú hajóba történő elrendezésének költségeit.
A vonalhajózási szerződés a hajótársaság és a fuvaroztató/megbízó között jön létre, egy harmadik fél javára. Tárgya az elfuvarozandó rakomány.

A szerződés résztvevői:

 • Hajós – Hajóstársaság
 • Fuvaroztató – megbízó
 • Címzett/ vevő
 • Kiértékesítendő cím

Folyamatnak a résztvevői:

 • Vonalhajózási ügynök
 • Kikötői ügynök

Értékpapír – átruházható

 • üres forgatás: nem jelöli kire ruházza át
 • teljes forgatás: minden rovat ki van töltve

A hajóraklevél két jogviszonyt szabályoz:

 1. fuvarszerződéses viszonyt a fuvaroztató és a hajós között,
 2. jogviszonyt a fuvaroztató és az átvevő között

A hajóraklevél különböző tulajdonságokkal bír, és ennek megfelelően több feladatot lát el:

 • Átvételi elismervény a hajós részéről az elhajózásra átvett vagy hajóba rakott áruról.
 • A hajós ígérvénye arról, hogy az árut meghatározott hajóval, meghatározott kikötőből, meghatározott kikötőbe elhajózza.
 • A hajós ígérvénye arra, hogy a hajóraklevél szerinti jogos átvevőnek egy eredeti hajóraklevél ellenében az árut kiszolgáltatja
 • Bizonyíték a hajótársaság és fuvaroztató közötti fuvarszerződés megkötésére
 • Értékpapír, mely képviseli az elhajózott árut és átruházható

A hajóraklevél tartalma:

A hajótársaságok saját hajóraklevél fomuláikat használják. A formai különbözőségek ellenére a hajóraklevelek lényeges tartalmi részei többnyire azonosak a Hágai Szabályzat alapján.

A hajóraklevél egyik oldala a rakományra vonatkozó konkrét adatokat tartalmazza:

 • a hajóraklevél száma vagy betűjele,
 • a hajóút száma,
 • az átadó/elhajózó megnevezése,
 • az átvevő/címzett megnevezése, vagy annak megnevezése, akinek a rendeletére szól a hajóraklevél,
 • a rendeletre kiállított hajóraklevélen fel kell tüntetni egy kiértesítendő címet,
 • a hajó neve,
 • a berakási kikötő megnevezése,
 • a kirakási kikötő megnevezése,
 • az eredeti hajóraklevéelek száma.

A hajóraklevelet több eredeti példányban lehet kiállítatni, többnyire 2-3 eredeti használatos. Az „Original” kifejezést nyomtatással vagy bélyegzővel jelzik. Az eredeti hajóraklevelek összessége a „teljes sorozat” – full set.
Az áru kiszolgáltatásához egy eredeti hajóraklevél szükséges kiszolgáltatás után a többi eredeti példány érvényét veszti.
Adminisztrációs célra kiállíthatnak hajóraklevél másolatot is, ezek nem átruházhatók.
Ennek tartalma:

 • az áru jelzése (egyezően a csomagon lévő jelzéssel)
 • az áru megnevezése (figyelemmel az akkreditív előírásra és a hajózási díjszabási azonosításra)
 • a csomagok darabszáma és a csomagolás módja, konténeres fuvarozásnál a konténerek jelzése, darabszáma
 • az áru bruttó súlya és térfogata (hagyományos küldeményeknél)
 • a fuvarfizetés megjelölése: a „fuvar előre fizetve” vagy a „fuvar beszedés” vagy „fuvar fizetendő a rendeltetési kikötőben”
 • konténeres hajózásnál feltüntetik a konténerek visszatartásának a feltételeit és a különböző korlátozásokat
 • a kiállítás helye, keltezése és aláírás

A hajóraklevél fajtái:

az árutávétel helye és időpontja szerint:

 • berakott árut igazoló hajóraklevél: „on board” vagy „shipped on board – a hajós az árut a hajón (hajóba rakva átvette). A leggyakrabban használt dokumentum. A bankok is ezt követelik meg a pénzforgalom lebonyolításához
 • átvételt igazoló hajóraklevél: „received for shipment” – a hajós elismeri ,hogy az árut a rakpartra rakva vette át.

átruházási mód szerint:

 • névre szóló: „consigned to B/L – csak a megnevezett átvevő válthatja ki az árut. Csak lemondó nyilatkozattal lehet átruházni az árut
 • rendeletre szóló: order B/L:
  1. X.Y rendeletére (to order of X.Y) vagy
  2. Rendeletre (order to) megnevezés nélkül

Az ilyen hajóraklevelek forgatással átruházhatók, vagyis az áru tulajdonjoga a forgatással átszáll az új tulajra. A raklevél hátlapjára vezetett átruházási bejegyzéssel történik a forgatás, ami lehet:

 • teljes forgatás: az áru első tulaja megjelöli  a következő tulajdonost
 • üres forgatás: nem jelölnek meg személyt, csak dátumot és aláírást ír rá
 • az áru vagy a csomagolás szerint
 • tiszta (clean): nem tartalmaz hátrányos megjegyzést az árura vonatkozóan
 • nem tiszta (unclean): tartalmaz megjegyzést
 • gyűjtőárukra: gyűjtőhajós raklevél
 • több fuvareszközös lebonyolítási mód szerint:
 • átrakásos hajóraklevél: az árut átrakják
 • kombinált fuvarozási hajóraklevél: ez egyedül fedezi a különböző fuvarozási szakaszokat (közút-hajó, vasút-hajó)

Egyéb okmányok:

 • kiszolgáltatási jegy: több vevő esetén a hajós kiszolgáltatási ellenében adja át az árut. Nem átruházható
 • hajótiszti átvételi elismervény: ha különböző kikötőkben vesznek fel árut, és az összrakományra egy hajóraklevelet kér a fuvaroztató.

Bérelt hajózás:

A hajókat szükségletek alapján esetenként veszik igénybe. Nem menetrend szerint közlekednek, és a díjtételeket a szabad piac szabja meg, alku tárgyát képezi.  

Bérelt hajózáskor leggyakrabban fuvarozott áruféleségek:

 • száraz tömegáruk (gabona, szén, érc, koksz, műtrágya, cement)
 • folyékony tömegáru (olaj, folyékony gáz, folyékony vegyszerek)
 • késztermékek nagy tömegben (üzemi berendezések, gépkocsik)
 • élő állatok

Az áruféleségekhez igazodva bérelhetők a különböző hajótípusok:

 • száraz tömegáruk fuvarozására épült hajók,
 • tankhajók (nyersolaj, folyékony termékek fuvarozására)
 • többcélú hajók (száraz és folyékony árukra)
 • különleges építésű hajók (élő állatok, hűtött áruk, üzemi berendezések fuvarozására)

A charterhajózás területén tevékenykedő partnerek:

 • a hajótulajdonos (owner)
 • a hajóbérlő (charterer)
 • az ügynök (bróker)

A hajóbérleti szerződések brókerek közvetítésével jönnek létre, aki lehet

 • a hajótulaj brókere
 • a hajóbérlő brókere
 • vagy versenyeztető, semleges bróker, aki pártatlan

A bérlet lehet:

 • időbérlet (time charter): a bérlő meghatározott időre veszi bérbe a hajót. A hajószemélyzetet a tulaj adja, illetve ő gondoskodik a hajó alkalmasságáról, és biztosítási költségeiről. A hajó rakománya és útvonala felett a bérlő rendelkezik, a bérlet időtartamára a hajó felett tulajdonosi rendelkezési joga van. Üzemanyag, ill. egyéb költségek a bérlőt terhelik. Lehet „csupasz hajótestbérlés” – nincs hozzá személyzet.
 • vagy útvonalbérlet: a hajóbérlő meghatározott áru meghatározott kikötők közötti elfuvarozására vesz igénybe egy teljes hajót vagy ritkán egy hajórészt (részrakományra). Ekkor minden költséget a tulajdonos áll.

Útvonal bérleti szerződés:

A szerződés a fuvarozás összes feltételét tartalmazza a szerződő felek megállapodása alapján. A formára és részletekre vonatkozólag a hajótulajdonosok és érdekképviseleti szerveik „szokvány” formulákat dolgoztak ki különböző viszonylatokra és árufajtákra.

A szerződés tartalma:

 • a szerződő felek (a hajótulajdonos és a bérlő) cégszerű meg nevezése
 • a közvetítő bróker megnevezése, telephelye és jutaléka
 • a hajó neve, osztálya, lobogója, bruttó és nettó regisztertonnája, nettó hordképessége, megengedett merülése
 • a hajó földrajzi helyzete a szerződéskötés időpontjában
 • a hajónak rakodásra való várható készenléte (kiállási időszak)
 • a berakodó kikötő, illetve a berakás helye (rakpart)
 • a kirakó kikötő, illetve a kirakás helye (rakpart)
 • a rakomány megnevezése
 • a díjtétel meghatározása tömegegység vagy térfogategység alapján, illetve átalány összegben
 • a bérleti díj fizetésének módja és időpontja (pl.: átutalással, berakás megkezdése előtt vagy után, kirakás megkezdése előtt vagy a kirakás befejezéséig)
 • a rakodási költségek viselése
 • a rakodási idő (rakodási norma)
 • a hajóálláspénz
 • a rakodási prémium
 • opciós kikötések a hajótulajdonos javára
 • opciós kikötések a hajóbérlő javára

Ezeken kívül még számos előre kidolgozott záradékot is tartalmaz a szerződés.

A rakodási költségek az általános gyakorlat szerint az árut terhelik, vagyis a berakodási költséget az eladó, a kirakási költséget a vevő fizeti, de kölcsönös megegyezéssel ettől az általános szokástól el lehet térni.
Rakodási idő: napokban számolt, nem számít bele a rossz idő, ill. a munkaszüneti nap.
Hajóálláspénz: akkor kell fizetni amikor a rakodási normát nem teljesítik, és a hajó kénytelen várakozni.

Hajóraklevél a bérelt hajózásban:

A bérelt hajózásnál is sor kerülhet hajóraklevél kiállítására, ilyenkor a hajóraklevél tulaja és a hajótulaj, illetve a hajóbérlő és a hajótulaj közötti különböző szerződés jön létre, ezért célszerű a hajóraklevélre ráírni, hogy „fuvardíj és minden egyéb feltétel az útvonalbérleti szerződés szerint”. Ettől eltekintve a hajóraklevelek azonosak a vonalhajózásnál használtakkal. A charterhajózáskor kiállított és a bérleti szerződésre utaló hajóraklevelek csak akkor akkreditív képesek, ha az akkreditívben előírják vagy engedik alkalmazásukat.

Hajótérkönyvelés vagy hajóbérlés:

Vonalhajózási feladat esetén a megbízás részleteitől függően szükséges hajótérkönyvelés intézése a kiválasztott hajóra az indulást megelőzően a hajótársaságnál vagy annak kikötői ügynökénél.

A hajóbérlést az árutulajdonos végezheti közvetlenül a hajótulajdonosnál, de gyakoribb, hogy a megbízók bizalmi partnereiken- speditőrökön vagy ügynökökön- keresztül kötik meg a bérleti szerződést.
Fontos szállítmányozói feladat a bérleti szerződés feltételeinek betartása, illetve betartása az előre nem kalkulált költségek elkerülése érdekében.