Információtartalom vázlata:

 • A fuvarozási igény bejelentésének szabályai, az igénybejelentés tartalmi elemei
 • A dunai fuvarlevél szerepe, tartalmi elemei, példányainak szerepe
 • A folyami rakjegy szerepe, jellemzői
 • A feladó és a fuvarozó felelősségei és a felelősség alóli mentesség esetei
 • A küldemények hajóba rakása, a küldemények átvétele és kiszolgálása
 • Megállapodás a tarifákról (MGDT), a fuvarköltségek elszámolása

A fuvarozási igény bejelentésének tartalmi elemei:

A küldeményeket fuvarozásra a fuvarozó a fuvaroztató igénybejelentései alapján veszi át, amelyeknek tartalmaznia kell:

 • hajótér kiállításának kívánt időpontját,
 • a fuvarozandó vagy vontatandó küldemény nemét, mennyiségét,
 • a be- és kirakás helyét,
 • a feladó (fuvaroztató) nevét és címét,
 • a címzett nevét és cím

A fuvarozási igény bejelentésének szabályai:

 • Az igénybejelentésben ezen kívül fel kell tüntetnie a feladónak a hajó berakásra, illetve vontatásra kész állapotáról értesítendő ügynökének (megbízottjának) nevét és címét.
 • Az igénybejelentések írásban vagy szóban történhetnek, a szóban tett igénybejelentéseket írásban kell megerősíteni.
 • A fuvarozó az igénybejelentés kézhezvételétől számított három napon belül köteles vagy elfogadni a feladó (fuvaroztató) igénybejelentését, vagy pedig azt elutasítani.

A Dunai fuvarlevél szerepe:

 • A fuvarozásra átvett küldeményről fuvarlevelet, a vontatásra kerülő objektumról pedig fuvarkötvényt más néven „rakjegy”-et kell kiállítani,
 • A fuvarlevelet a rakodási rendelvény alapján a feladó állítja ki.
 • A feladó legalább 24 órával a berakás előtt a feladás helyén köteles a fuvarozó rendelkezésére bocsátani mindazon okmányokat, amelyekre a kikötő-, vám-, egészségügyi vagy más egyéb szabályok értelmében szükség van
 • A fuvarozóval szemben felel az okmányok nem kellő időben történő átadásából, helytelen vagy hiányos kiállításából eredő károkért.

A dunai fuvarlevél tartalmi elemei, példányainak szerepe:

 • A fuvarlevelet legalább két példányban kell kiállítani.
 • A fuvarlevél eredeti példánya a küldeményt kíséri, és azt a küldemény rendeltetési helyén a küldeménnyel együtt a címzettnek kell átadni.
 • A feladó a feladás helyén a fuvarlevél másodpéldányt kapja kézhez.
 • Kívánságra a fuvarlevél másodpéldányból, a címzettnek, pedig a fuvarlevélből egy vagy több másolat kiadható.

A folyami rakjegy szerepe, jellemzői:

A hajóraklevél két jogviszonyt szabályoz:

 1. Fuvarszerződéses viszonyt a fuvaroztató és a hajós között.
 2. Jogviszonyt a fuvaroztató és az átvevő között.

A hajóraklevél különböző tulajdonságokkal bír, és ennek megfelelően több feladatot lát el:

 • átvételi elismervény a hajós részéről az elhajózásra átvett vagy hajóba rakott áruról.
 • a hajós ígérvénye arról, hogy az áru meghatározott hajóval, meghatározott kikötőből, meghatározott kikötőbe elhajózza.
 • a hajós ígérvénye arra, hogy a hajóraklevél szerinti jogos átvevőnek egy eredeti hajóraklevél ellenében az árut kiszolgáltatja.
 • bizonyíték a hajóstársaság és fuvaroztató közötti fuvarszerződés megkötésére.
 • értékpapír, mely képviseli az elhajózott árut és átruházható.

A feladó és a fuvarozó felelősségei :

 • A feladó felelőssége a küldemények fuvarozásra történő átadásáért,
 • a fuvarozó felelőssége a küldemények fuvarozásra történő átvételéért, terjed ki.

Ha a feladó, illetve fuvaroztató a küldeményt a fuvarozásra nem adja át, vagy pedig azt a fuvarozó által elfogadottnál kisebb mennyiségben adja át, köteles a fuvarozónak át nem adott árumennyiség fuvardíja 50%-ának megfelelő várakozási díjat (dangobát) fizetni.
A feladó, illetve fuvaroztató által fizetendő összeg, egyharmadával csökken, ha a feladó a küldemény elmaradásáról a fuvarozót 10 nappal előbb értesíti.

A feladó, illetve fuvarozó, illetve fuvaroztató az át nem adott küldemény utáni díj kifizetése alól mentesül:

 • ha az eredetileg meghatározott küldeményt más olyan küldeménnyel helyettesíti, amely más típusú uszály kiállítását nem igényli,
 • ha az eredetileg megnevezett berakási kikötő felé haladó uszály részére útközben más egyéb rakományt biztosít.

A fuvarozás és átrakás közben elveszés vagy rongálódás elkerülése végett a csomagolást igénylő küldeményeket fuvarozásra teljes épségüket biztosító csomagolásban kell átadni.
A fuvarozónak jogában áll a hajót berakásra az igénybejelentés elfogadásakor egyeztetett időpontnál két nappal előbb, vagy két nappal később kiállítani.

Felelősség alóli mentesség esetei:

 • Vis maior
 • Rakomány tulajdonságából keletkezett kár.
 • Nem megfelelő a csomagolás.
 • A fuvaroztató nem megfelelően intézkedései
 • A feladó általi berakodás, illetve a címzett általi kirakodás miatt bekövetkezett károk esetében.

A küldemények hajóba rakása :

 • A fuvarozásra átvett küldemények hajóba rakását, és a rendeltetési helyeken azok kirakását a feladó, ill. címzett terhére a fuvarozó vagy annak ügynöke, vagy saját terhére a feladó, ill. címzett végzi.
 • A fuvarozó a feladókkal és a címzettekkel közölni tartozik azoknak a kikötőknek és rakodóknak a jegyzékét, ahol a rakodási műveleteket saját eszközeivel a fuvarozó vagy ügynöke végzi, valamint az ilyen műveletek díjtételeit.
 • A feladóval, ill. címzettel történt megállapodás alapján a be és kirakási kötelezettséget a fuvarozó a jegyzékben nem szereplő helyeken is elvállalhatja.
 • Azokon a helyeken és azokról a helyekről, ahol a be- és kirakást nem a fuvarozó vagy annak ügynöke végzi, küldemények csak azzal a feltétellel vehetők át, hogy a berakást vagy kirakást saját eszközeivel és saját terhére végzi a feladó, illetve a címzett. o Ebben az esetben felel a be- és kirakási határidő betartásáért.

A küldemények átvétele és kiszolgálása:

 • A fuvarozásra kerülő küldeményeket a fuvarozó a rakodás során a hajón veszi át a feladótól, illetve szolgáltatja ki a címzettnek.
 • A küldeménynek a rakodási normaidő betartásához szükséges időpontban hajóhoz fuvarozása, vagy onnan történő elfuvarozása a feladó/címzett kötelezettsége.
 • A fuvarozó és a feladó megállapodásától függően a feladótól átvett és a címzettnek kiszolgáltatásra kerülő száraz áruk tömegének megállapítása az alábbiak szerint történhet:
  1. a feladó által a rakodási rendelkezésben bevallott súly alapján azzal, hogy a fuvarozónak jogában áll a bevallott súlyt ellenőrizni
  2. a hajó terhelési jelzése (merülése) alapján a berakás/kirakás előtt és után, a mérési eredményeknek a fuvarlevélhez mellékelt és a hajó parancsnoka vagy a fuvarozó ügynöke és a feladó által aláírt jegyzőkönyvben történő rögzítésével,
  3. a fuvarozó, a feladó vagy a címzett tulajdonát képező, az illető országban előírt rendben hitelesített mérlegen megállapított súly alapján.

Megállapodás a tarifákról (MGDT)

 • Külön melléklet tartalmazza a díjtételeket, svájci frankban az 1-7 áruosztályba sorolt árukra.
 • A díjszámítási súlyegység 1000 kg, és külön díjtételeket alkalmaznak hegymeneti és völgymeneti forgalomra.
 • A völgymeneti díjtételek átlagosan 5-30%-kal alacsonyabbak a hegymenetieknél.
 • A díjtételek magukban foglalják a hajók kikötői illetékeit, egészségügyi és vámköltségeit.
 • Túlsúlyos és túl-méretes árukra a pótdíjak 15-30% között mozognak.
 • A díjtételek meghatározásánál a degressziós elv érvényesül, azaz a távolság növekedésével arányosan csökken az 1 km-re jutó díjtétel.
 • A hajófuvar-díjtétel a hivatalos német-magyar egyezményhez csatlakozó díjszabáson alapul, ebből külön megegyezés szerint nyújtott kedvezményt a hajóstársaság.
 • A csatorna illeték a hajóstársaság jegyezése alapján került felszámításra.
 • T okmány kiállítását a gyakorlatnak megfelelően, bécsi speditőr végezte a megadott összegért.
 • Az áru berakását az eladó cég saját kikötőjében, saját maga végezte, így külön berakási költség nem merült fel.

Kárügyek rendezése:

 • A folyami fuvarozással kapcsolatban a kikötői raktározás, a rakodás vagy a hajóút alatt keletkezhet sérülés vagy hiány.
 • A kár megállapításakor célszerű azonnal hivatalos, semleges szervvel kárjegyzőkönyvet felvetetni, és a kárigényt ennek csatolásával kell a hajóstársaságnak, illetve a kikötői szervnek bejelenteni.
 • A kár rendezése történhet a felek közötti megegyezés alapján, vagy ennek hiányában bírósági eljárás útján, biztosított árura a biztosítónál.

Fuvarköltségek elszámolása:

A fuvardíj megállapodásnak megfelelően, vagy feladáskor a feladó, vagy átvételkor a címzett fizeti meg. Ellenkező megállapodás hiányában a számított 48 órán belül kell, hogy megtörténjen a feladás. A késedelmi kamat a fuvardíj 0,05 %-a naponta.