Információtartalom vázlata:

 • A nemzetközi légi közlekedést szabályozó egyezmények lényege, államközi egyezmények, vállalatközi szervezetek és céljaik
 • A légi fuvarozás infrastruktúrája és eszközei
 • A légi árufuvarozás szereplői és feladataik, a légi áruszállítás folyamatai
 • A küldeménnyel kapcsolatos általános előírások, a veszélyes áruk és élő állatok légi fuvarozásával kapcsolatos előírások
 • A légi fuvarlevél (Air Way Bill) sajátosságai, információtartalma
 • A légi árufuvarozás tarifarendszere, övezetek, a tarifarendszer összetevői, díjszabási kategóriák, a fuvardíjszámítás alapja és módjai

A nemzetközi légi közlekedést szabályozó egyezmények lényege, államközi egyezmények, vállalat közi  szervezetek és céljaik:

A légi közlekedést és árutovábbítást nemzetközi egyezmények rendszere szabályozza.

1. Varsói Egyezmény:

 • 1929-ben hozták létre, Magyarország 1933-ban csatlakozott hozzá.
 • Jelenleg 1995-ben Hágában újrafogalmazott Hágai jegyzőkönyvvel módosított  Varsói egyezmény van érvényben.
 • Az Egyezmény nem csak a teherárura, fuvarozásra, hanem személy, poggyász fuvarozására is kiterjed.
 • Tartalmazza a fuvarozási szerződés létrejöttének feltételeit, a fuvarozási szabályokat a használandó okmányokat a fuvarozó felelősségét.

2. Chicagói Egyezmény:

 • 1944-ben hozták létre, Magyarország 1969-én csatlakozott.
 • A polgári repülést biztonságos és rendszeres módon fejlesszék.
 • Céljuk hogy a Nemzetközi légi közlekedést ésszerűen és gazdaságosan bonyolítsák le.
 • A szerződő államok elismerik, hogy minden államot a területe fölötti légtérben teljes és kizárólagos szuverenitás illeti meg.
 • A légi járműveknek joga van az Egyezmény feltételeinek megtartásával a szerződő államok területére berepülni, fölötte leszállás nélkül átrepülni vagy azon nem kereskedelmi célból leszállni.
 • A veszélybe került légi járműveknek megadják a lehetséges segítséget.

3. Tranzit és légi fuvarozási Egyezmény:

 • A Chicagói Egyezmény kiegészítése kapcsán hozták létre, Magyarország 1973-ban csatlakozott hozzá. A megállapodás rögzíti az úgynevezett Légi szabadságjogokat:
 • leszállás nélküli átrepülési jog
 • nem kereskedelmi célú leszállási jog
 • export, import, tranzit átrepülési és leszállási jog.

4. Montreali Egyezmény:

 • 1999-ben hozták létre, Magyarország 2005-ben iktatta törvénybe.
 • Az Egyezmény összhangban van a Chicagói egyezménnyel, azt nem módosítja.
 • Célja a méltányos kártalanítás bevezetése az áruk, személyek zavartalan áramlásának biztosítása, a további jogszabályok harmonizálása.
 • Rendelkezik az elektromos úton történő kiállított és továbbított okmányokról valamint a felelősség limit bevezetéséről.

IATA :

Nemzetközi Légi Fuvarozási Szövetség 1919-ben hozták létre a gazdasági és kereskedelmi kérdések szabályozására. Jelenleg 240 ország tartozik soraiba.
Fő célja a légi forgalom biztonságos gyors és hatékony, magas színvonalú bonyolítása.
Főbb feladatai:

 • egységes díjszabási rendszer,
 • egységes nyomtatványok,
 • ügynöki szervezet kialakítása, működtetése,
 • információ csere,
 • szakemberképzés.

 ICAO:

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet az ENSZ légügyi szerveként működik.
Feladata:

 • a légi közlekedés fejlődésének biztonságának elősegítése,
 • a légi forgalom magas színvonalú bonyolítása,
 • ellenőrizni és biztosítani az Egyezményben rögzített alapelvek betartását.

SITA:

Nemzetközi Légiforgalmi Kommunikációs Társaság
Feladata: A kommunikációs hálózat megszervezése, irányítása, karbantartása fejlesztése. Közreműködésükkel jött létre a CCS (Árufuvarozási közösségi rendszer). Magyarországon 2000-ben kezdte meg működését.

Légi fuvarozás infrastruktúrája és eszközei:

Légi fuvarozás infrastruktúráját a

 • repülőterek
 • létesítmények
 • kommunikációs hálózatok alkotják

Eszközei:
A légi irányítás berendezései az utas és rakománykezelés felszerelései, anyagmozgató eszközök, légi és közúti járművek valamint informatikai rendszerek képezik.

Légi árú fuvarozás:

 • személyszállító 20 tonnáig
 • teherszállító gépek 60-80 tonnáig

Légi áru fuvarozás szereplői és feladataik:

 • Megbízó:
  Aki közvetlenül, vagy szállítmányozón keresztül fordul a fuvarozóhoz (légiben nem lehet megkerülni a szállítmányozót)
 • Fuvarozó eladási ügynök (szállítmányozó):
  A szállítmányozási ügynök a kapott áruadatok ismeretében a különböző légitársaságok  közül kiválasztja a megfelelő partnert. A megbízó az esetek többségében a fuvarozás  mellett egy sor kiegészítő szolgáltatást igényelnek.
 • Légitársaság:
  Ellenőrzés után átveszi a küldeményt, és a lefoglalt járaton továbbítja az érkező  légikikötő felé, majd a fizetési megállapodás alapján számlázza a fuvarköltséget.
 • Fuvarozó árú – kiszolgálási ügynök:
  A fuvarozó az árukezelést saját hazai bázisán maga végzik, de egy másik állomáson  ezzel a feladattal egy árú kiszolgálási ügynököt bíz meg.
 • Címzett:
  A ki az érkezett árút – az esetleges szükséges díjfizetés ellenében átveszi.
 • Express Carco szervezetek:
  A légi fuvarozás folyamatának egységesítésével és fejlesztésével gyorsabban és  biztonságosabbá teszik a légi fuvarozást.

Légi áru szállítás folyamata:

Amennyiben a szállítmányozó a megbízási szerződést megkötötte a feladóval, elkezdheti a bonyolítást.

 • lefoglalja a helyet az adott járaton,
 • gondoskodik az árú légi fuvarozásához alkalmas csomagolásról,
 • amennyiben nem ő csomagolja a küldeményt, ellenőrzi, hogy fuvarozásra alkalmas-e a csomagolás és intézkedik ennek hiányossága esetében,
 • mérlegeli a küldeményt
 • beszerzi/kiállítja a kivitelhez szükséges okmányokat
 • beszállítja a küldeményt saját raktárába és a járat indításáig raktározza,
 • az elővámkezelés alapján elvégzi a tényleges vámkezelést,
 • kiállítja a fuvarlevelet és a diszpozíciót a légitársaság felé, 
 • a fuvarlevél 3. példányával igazolja az átvételt
 • átadja az árut vámkezelve és minden okmánnyal a légitársaság felé.

Küldeménnyel kapcsolatos általános előírások:

Veszélyes áruk:

A légi fuvarozásban a veszélyes árukra vonatkozó szabályzást az ICAO 18. függeléke tartalmazza. Meghatározza a veszélyes árúknak minősülő termékek körét, az alkalmazás feltételeket, korlátozásokat. Szabályozza a csomagolást, a címkézést, a feladó és a fuvarozó felelősségét.
Veszélyes árúk feladása esetén a feladó kötelessége a megfelelő besorolás, csomagolás címkézés, jelölés nyilatkozatok kitöltése.

A címkének tartalmaznia kell:

 •  feladó megnevezése,
 •  veszélyt jelző bárcát
 •  csomag nettó és bruttó tömegét
 •  árúért felelős személy nevét, elérhetőségét
 •  irányító nyilakat az elhelyezéshez
 •  szárazjég esetén a jég tömegét
 •  csomagoló anyag gyártási évét, a gyártó ország és a cég azonosítóját.

Minden veszélyes küldeményhez a feladónak egy nyilatkozatot kell kitölteni, mellyel igazolja az árú bevallását, veszélyességi besorolását. Ez a SDG okmány. Az ICAO 9.osztályba sorolja a veszélyes árukat. Ennek megfelelően kell a csomagolást ellátni, az UN számokkal, mely az árú veszélyességi besorolását jelölik.

Élőállat fuvarozás:

A fuvarozást az IATA LAR szabályozza:
Csak egészséges jó kondícióban lévő állat vehető fel, amelyről az állatorvos tanúsítványt kell hogy kiállítson. Dokumentálni kell az állat nemét, korát, fajtáját, mennyiségét, állapotát, oltások meglétét. Az állatok fuvarozásához a feladónak kell biztosítania a megfelelő ketrecet, valamint gondoskodni kell elegendő élelemről.
A ketrec külső részén kell elhelyezni a kezelőszemélyzet részére az utasítást az etetésről és itatásról a fuvarozás alatt. Az árú megérkezéséről a légitársaság köteles a szállítmányozót értesíteni.

A légi fuvarlevél (Air Way Bill) sajátosságai, információtartalma:

Fuvarozási szerződés:

 • az indulási repülőtértől a rendeltetési helyre továbbítja és ott az átvételre jogosultnak kiszolgáltatja,
 • az ellenszolgáltatást megfizetheti a feladó, de kijelölheti erre az átvevőt (címzettet) vagy a fuvarozási szerződésben részt nem vevő harmadik személyt is az un. költségviselőt.

Fuvarlevél: IATA előírásainak megfelelően történik

 • A feladó felel minden adat és nyilatkozat helyességéért,
 • A fuvarozó vagy annak megbízottja tölti ki.

A fuvarlevél lehet:

 • Légitársasági fuvarlevél: el van látva a légitársaság azonosító jelével, számával.
 • Semleges fuvarlevél: amely számítógépen történő kiállításakor kapja meg a légitársaság azonosító számát és a sorszámot.

Fuvarlevél példányai:

 • A zöld példány a légitársasági elszámolásra szolgál. Tartalmazza az árúra és a szállítmányozási, fuvarozási feladatokra vonatkozó adatokat, előírásokat. Hátoldala tartalmazza a fuvarozási szerződés feltételeit.
 • Rózsaszín példány az átvevőé
 • Kék példány a feladóé (bizonyítja az árú átadását). A feladó banki elszámolási célokra ill. bármely kártérítési igény érvényesítésénél felhasználhatja.

A fuvarlevél nem értékpapír, nem átruházható, nem testesíti meg az árút, viszont biztosítja a feladót árú feletti rendelkezési jogát mindaddig, amíg az átvevő nem jelezte a légitársaságnál az átvételi szándékát.

A légi árufuvarozás tarifarendszere, övezetek, a tarifarendszer összetevői, díjszabási kategóriák, a fuvardíj alapja és módja

A légi fuvarozás Nemzetközi díjszabását az IATA határozza meg. A kiadott díjtételek mindig az adott ország pénznemében vannak megadva 1 kg-ra.
A belföldi díjszabásokat és a kiegészítő szolgáltatások díjait a nemzetek saját maguk alkotják meg ó, általában a piaci kereslet  és kínálat függvényében, évente egy alkalommal.

A fuvardíjat az indulási repülőtéren megállapított

 •  kilométer,
 •  súly,
 •  méret (meghirdetett fuvardíj az 1 kg /6dm3 terjedelmet meg nem haladó küldeményre    érvényes)
 •  érték
 •  csomagolás alapján kell megfizetni.

Különböző tarifák:

Általános tarifa :

 •  alaptarifa 0-45 kg
 •  mennyiségi engedmény 45 kg 100 kg 1000kg fölött az útvonaltól függően.

Egyedi díjtételek:  alapja a darabárú díjtétel

 •  meghatározott árú fajtákra vonatkozik, megadott tömeghatáron belül.
 •  alkalmazott súlyhatártól függően a kedvezmények az alapdíj 80%-át is elérhetik
 •  gyakorlatilag minden útvonalon létezik ilyen díjszabás

Osztálydíjszabási tarifa:

 •  olyan áruk amelyek különleges gondosságot igényelnek: értéktárgyak, bankjegyek, értékpapírok, élő állatok.
 •  olyan áruk melyek díjkedvezményben részesülnek: újságok, hetilapok, könyvek, folyóiratok, katalógusok.

Rakodási egységenkénti tarifa:

 • földön történő tartozódásának lerövidítése érdekében rakodási egységeket alkalmaznak, ami lehetővé teszi számunkra az azonos rendeltetési helyű küldemény összegyűjtését egyetlen légi szállítási egységbe.
 • különböző méretű és formájú gyűjtők léteznek amik a megrendelő rendelkezésére állnak.

Kormányzati tarifa:  kormányzat által meghatározott tarifa

Repülőgép – bérletszerződés:  csak ügynökséggel lehet repülőt béreltetni.

Minimális díjtétel: bármilyen kicsi a csomag, ezt mindenképpen meg kell fizetni