Információtartalom vázlata:

 • Az SZMGSZ létrejöttének okai, érvényességi területe, fuvarjogi sajátosságai
 • Az SZMGSZ–hez tartozó vasúti szolgálati utasítás
 • A fuvarozási szerződés módosítási lehetőségei SZMGSZ megállapodás esetén
 • Utólagos rendelkezési jogok
 • Az SZMGSZ fuvarlevél részei, és az egyes példányok szerepe
 • Bérmentesítési lehetőségek az SZGSZ megállapodás szerint

Az SZMGSZ létrejöttének okai:

A 2. világháborút követően a Szovjetunió nem kívánt csatlakozni a CÍM Egyezményhez, így az Európai szocialista országok egymás közötti forgalmára 1951-ben Létrehozták a Nemzetközi árufuvarozási megállapodást, az MGSZ-t. Ezt 1954-ben kiegészítették és módosították, az elnevezése pedig SZMGSZ – Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási megállapodás lett.
1954-56 között csatlakozott hozzá néhány ázsiai, távol-keleti ország pl. Mongólia, Kína, Észak-Korea, Vietnám.
1991-ben az alapító tagok kiléptek a megállapodásból. Magyarország is kilépett, majd 2001. szeptemberében újból csatlakozott az SZMGSZ-hez.

Érvényességi területe:

Jelenleg a Szovjetunió utódállamai, valamint az ázsiai, távol-keleti országok (Vietnám, Észak-Korea, Mongólia, Kína) országok közötti forgalomban alkalmazzák.
Kettős tagok (CIM, SZMGSZ):

 • Magyarország
 • Bulgária
 • Lengyelország
 • Ukrajna

Fuvarjogi sajátosságai:

Az MSZGSZ Megállapodásnak vannak olyan fuvarjogi sajátosságai melyek, eltérnek az
európai egységesített rendszertől:

 • Nincs Fuvarozási kényszer: Minden hónapban a vasút fuvarozási tervet kell készítenie. A tervben szereplő mennyiséget a vasút köteles átvenni, azonban, ha a terven felül még szükség van vagonra, azt nem köteles kiállítani.
 • Nincs szabad bérmentesítés: A feladó köteles a felvevő vasútnak járó belföldi fuvardíjat a kilépő határig kifizetni. A rendeltetési vasútra eső belföldi díjat a címzett köteles magára vállalni. A tranzit szakaszra jutó díjakat a két fél közül bármelyik magára vállalhatja, szerződés alapján.
 • Nincs hivatalos súlymegállapítás: A bevallott tömeg alapján képezik a fuvarköltséget, amiért azonban nem vállalnak felelősséget.
 • Nyomtávváltós forgalom: A volt Szovjetunió utóállamaiban széles nyomtávú a vasúti vonal, mely miatt komoly technikai felkészültség szükséges az áruk továbbításához. Ennek megoldásai lehetnek: -az áru átrakodása –vagonok tengelycseréje – tengelytáv átállítása
 • CIM és SZMGSZ vasutak közötti forgalom szabályozása: Amennyiben a feladó és a címzett vasút két különböző egyezmény tagja, úgy a vagont az utolsó CIM vagy SZMGSZ határállomásig kell feladni, az állomásfőnök nevére. Itt új fuvarlevelet állítanak ki, új fuvarozási szerződést kötnek az Egyezmény szerint.
 • Egyezményes tranzitdíjszabás alkalmazása: A megállapodás tagjai egy kedvezményes rubelben meghirdetett díjszabást alkalmaznak egymás között.

Az SZMGSZ-hez tartozó vasúti szolgálati utasítás:

Nem volt meghirdetve, csak a vasutakat kötelezték az előírásai. Például határon átadott terméket rendben levőnek kell tekinteni, ha arra az átadó vasút nem tett megjegyzést (így a dézsmálásból eredő károkért nem vállalták a felelősséget).
A Nemzetközi Közös Konténerhasználati Egyezmény, és a Közös Kocsipark egyezmény az SZMGSZ együttműködése nehézkes, bonyolult, külön felkészülést igényelt.

A fuvarozási szerződés módosítási lehetőségei SZMGSZ megállapodás esetén:

Amennyiben a küldemény feladása után valamilyen változás következik be, úgy a szabályok lehetővé teszik, hogy a fuvarozási/szállítmányozási szerződés egyes tartalmi elemeit akár a feladó akár az átvevő megváltoztassa. Ezt nevezzük fuvarozási szerződés önkéntes módosításának Mivel azonban SZMGSZ megállapodás korlátozza a bérmentesítési lehetőségeket, így a szerződés önkéntes módosítása is korlátok alá esik. Ennek értelmében a szerződő felek csak azon az útszakaszon eszközölhetnek módosítást, melynek fuvarköltségeit megfizették.

A feladó módosításai lehetnek:

 • a küldeményt a feladási állomáson szolgáltassák vissza,
 • a feladási állomásra fuvarozzák vissza, és szolgáltassák ki a feladónak, amennyiben
 • még nem lépett be az átvevő fuvardíj fizetési zónájába.

Az átvevő módosításai lehetnek:

 • a küldeményt út közben tartóztassák fel
 • a kiszolgáltatást tartsák függőben
 • új átvevőnek szolgáltassák ki az eredeti rendeltetési állomáson
 • új rendeltetési állomáson szolgáltassák ki az eredeti, vagy új címzettnek.

Utólagos rendelkezési jogok:

Az utólagos rendelkezést írásban, formanyomtatványon kell megadni.

Az SZMGSZ fuvarlevél részei, és egyes példányok szerepe:

A vasúti fuvarozási szerződés akkor jön létre, amikor a vasút a kocsi megrendelést visszaigazolja. A szerződés létrejöttét a vasúti fuvarlevél bizonyítja, melyet a feladó tölt ki.
Minden vasúti kocsihoz külön fuvarlevelet kell kiállítani. A rendeltetési vasút köteles a címzettet értesíteni az áru megérkezéséről, a fuvarlevelet és az árut a fuvarlevélben megnevezett átvevőnek kiszolgáltatni, az átvétel elismerése ellenében. A vasút köteles az értesítésben meghatározni a kirakodásra felhasználható időt, illetve a vasútállomási tartózkodási időt.

Az SZMGSZ fuvarlevél 10 lapból áll, valamint több pótlapból:

 1. Eredeti fuvarlevél    = az átvevő példánya
 2. Rovatlap     = a rendeltetési vasútállomás példánya
 3. Fuvarlevél másodpéldány   = a feladó példánya
 4. Átvételi elismervény   = a rendeltetési vasút példánya
 5. Értesítő levél az áru megérkezéséről = az átvevő példánya
 6. Fuvarlevél másodpéldány másolata  = a költségviselő példánya
 7. Rovatlap     = a BEIG példánya
 8. Rovatlap     = a feladási állomás példánya
 9. Házi példány    = a feladó példánya
 10. Vámpéldány    = a kilépő vámhivatal példánya

Bérmentesítési lehetőségek az SZMGSZ megállapodás szerint:

Nincs szabad bérmentesítés: A feladó köteles a felvevő vasútnak járó belföldi fuvardíjat a kilépő határig kifizetni. A rendeltetési vasútra eső belföldi díjat a címzett köteles magára vállalni. A tranzit szakaszra jutó díjakat a két fél közül bármelyik magára vállalhatja, szerződés alapján.