Információtartalom vázlata:

 • A CIM lényege, érvényességi területe, a CIM által szabályozott általános kérdések
 • A CIM fuvarlevél típusa, részei és az egyes példányok szerepe, a feladó által kitöltendő adatok
 • A fuvarozási szerződés módosítása CIM esetén
 • Utólagos rendelkezések a COTIF/CIM szerint
 • A fuvarozási határidő és a küldemény kiszolgáltatása
 • Bérmentesítés a nemzetközi forgalomban

A CIM lényege:

 • Meghatározza a fuvarozási szerződés feltételeit
 • Foglalkozik az áru feladásának módozataival,
 • Meghatározza a fuvarozási határidőt,
 • Szól a fuvarozás során alkalmazandó díjszabásokról a fuvardíjak felszámolásáról és megfizetéséről,
 • Rögzíti a vasút felelősségét, annak mérték és felelősség alól esetleges mentesülés eseteit,
 • Előírja a vasutak egymásközti fuvardíj elszámolás módját,
 • Felsorolja, hogy ki, mikor, milyen módon változtathatja meg a fuvarozási szerződést.
 • A reklamációk, keresetek esetére meghatározza azok formáját, okmányait. Foglakozik a megállapodás során felmerült viták peres úton való rendezésére illetékes bíróságokkal.

Érvényességi területe:

Nyugat és Közép Európa, a volt Szovjetunió kivéve a Balti államokat, ezen kívül Törökország, Irán, és egyes Ázsiai országok. Még Észak Afrika néhány ország ehhez az egyezményhez tartozik.

CIM fuvarlevél típusai:

 • papír alapú fuvarlevél
 • elektronikus fuvarlevél

A feladónak 1-30.-ig terjedő rovatot kell kitöltenie, amit színnel jelöltek.

Kitöltendő adatok:

 • rendeltetési állomást és vasút megjelölése
 • átvevő neve, címe
 • az áru megnevezése és tételszáma
 • áru tömeg (bevallott súly)
 • árudarabok számát és a csomagolás nemét
 • a vasúti kocsi számát
 • a vám és más államigazgatási szervek által megkövetelt adatok részletes felsorolása
 • feladó neve címe
 • bérmentesítést
 • veszélyes áru
 • fuvarozási útvonalat (határt nevezik meg)

CIM fuvarlevél példányai:

Minden vas vasúti kocsihoz külön fuvarlevelet kell kiállítani. A vasúti fuvarlevél 8 számozott példányból áll.

 • Eredeti fuvarlevél    = átvevő példány
 • Rovatlap     = rendeltetési vasútállomás vagy átvevő példánya
 • Átvételi elismervény   = rendeltetési vasút példánya
 • Fuvarlevél másodpéldánya   = feladó példánya
 • Feladási tőlap    = feladási vasútállomás példánya
 • Fuvarlevél másodpéldány másolata = költségviselő példánya
 • Feladási tőlap másolat   = BEIG példány
 • Házi példány    = feladó példánya

A fuvarozási szerződés módosítása CIM esetén:

Amennyiben a küldemény feladása után valamilyen változás következik be, úgy a szabályok lehetővé teszik, hogy a fuvarozási/szállítmányozási szerződés egyes tartalmi elemeit akár a feladó akár az átvevő megváltoztassa. Ezt nevezzük fuvarozási szerződés önkéntes módosításának

Feladó módosításai lehetnek:

 • a küldeményt a feladási állomáson szolgáltassák ki,
 • a feladási állomásra fuvarozzák vissza, és szolgáltassák ki a feladónak,
 • a rendeltetési állomáson más átvevőnek szolgáltassa ki,
 • új rendeltetési állomáson, az eredeti, vagy új átvevőnek szolgáltassák ki,
 • a nem bérmentesített költségeket magára vállalhatja,
 • az utánvétet törölheti, csökkentheti

A átvevő módosításai lehetnek:

 • a küldeményt útközben tartóztassák fel
 • a kiszolgáltatását tartsák függőben
 • új átvevőnek szolgáltassák ki a rendeltetési állomáson
 • új rendeltetési állomáson szolgáltassák ki az eredeti, vagy új címzettnek
 • a vám és egyéb hatósági eljárást csak az ő jelenlétében végezhetnek.

Utólagos rendelkezések COTIF/CIM szerint:

A fuvaroztatónak joga van utasítást adni a fuvarozó részére, a szerződés módosítására. Ezt nevezzük utólagos rendelkezésnek. A módosítást mindig írásban, formanyomtatványon kell megadni.

A feladó joga az utólagos rendelkezésre addig áll fenn:

 •  amíg a fuvarlevelet az átvevő nem váltotta ki,
 •  a küldeményt még nem vette át.
 •  a fuvarozási szerződésből eredő jogait az átvevő nem érvényesítette.

Az átvevő joga az utólagos rendelkezésre addig áll fenn:

 • a fuvarozási szerződésből eredő jogait nem érvényesítette,
 • a feladó a rendeltetési ország területére eső fuvarköltséget nem bérmentesítette,
 • a feladó a fuvarlevélen az átvevő rendelkezési jogát nem zárta ki,
 • a kijelölt új átvevő a fuvarlevelet nem váltotta ki, vagy jogát nem érvényesítette.

Fuvarozási határidő:

kocsirakomány darabáru
gyorsáru teheráru gyorsáru teheráru
Kezelési idő 12 24 12 24
Fuvarozási idő (km) minden megkezdett 24 óra  400 300 300 200

A darabárut 5 tonnáig a vasút rakja meg. Ha megtöltik a kocsi 70 %-át, az már rakomány.

Küldemény kiszolgáltatása:

 • A vasút társaság a küldemény megérkezéséről az átvevőt értesíti.
 • Közli a rakodási határidő kezdetének és lejáratának időpontját
 • A rendeltetési állomáson, a küldemény átvételére jogosult kiegyenlíti a fuvarköltség bérmentesítés szerinti részét
 • Kiváltja a fuvarokmányt és átveszi a kocsit és a küldeményt
 • Amennyiben az árunál kárt vagy sérülést állapítanak meg, ezt jegyzőkönyvben kell rögzíteni
 • Meg kell állapítani, hogy a kocsi és a küldemény sértetlenül érkezett meg a rakodás helyszínére.

Bérmentesítés a Nemzetközi forgalomban:

Bérmentesítésnek a díjszabásban meghatározott fuvar és mellékdíjak, valamint a pótlékok együttes összegének (fuvarköltség) megfizetését nevezzük.
A bérmentesítési előírások megadására a fuvarlevél 20. rovata szolgál. Ez egy olyan nyilatkozat, melynek jogi vonzata van, vagyis ebbe a rovatba javítást nem lehet alkalmazni.
Minden olyan esetben, amikor a feladó olyan mellékköltségek fizetését is vállalta, melyek a fuvarozásban résztvevő más vasutak vonalain merülnek fel, és az előre nem meghatározható, csatolni kell a fuvarlevélhez a Bérmentesítési számlát.
Ez végig kíséri az árut, erre vezetik rá a vasutak a költségeiket, majd visszaküldik a feladási vasútnak, aki beszedi a feladótól.
A fuvarlevél 28. rovatát kell alkalmazni akkor, amikor a feladó utánvéttel terheli meg a vevőt, címzettet. Ez egy olyan pénzbeszedési megbízás, amelyet a vasút díjazás ellenében magára vállal, és az árut akkor szolgáltatja ki, amikor az átvevő a fizetési kötelezettségének eleget tesz.