Információtartalom vázlata:

 • A vasúti fuvarozás infrastruktúrája és eszközei
 • A COTIF 1999/ 2006 egyezmény érvényességi területe, a fuvaroztatók kötelezettségeit meghatározó függelékek
 • Az Általános Fuvarozási Feltételek a COTIF/CIM 1999/ 2006 egyezmény szerint.
 • A fuvarozás okmányának jellemzői
 • A fuvarozási szerződés módosításának lehetősége és módjai
 • A szerződő fuvarozó felelőssége, a kártérítési igény érvényesítésének módja
 • Fuvarjog a COTIF egyezményrendszerhez nem csatlakozott államok területén

A vasúti fuvarozás infrastruktúrája és eszközei: 

1. Vasútállomások

A személyi és áruforgalom lebonyolításához szükséges épületek, építmények, berendezések, vágányhálózat, hidak alagutak.
A vasútállomások feladatai a vonatképzés és a vonattovábbítás valamint egyéb kereskedelmi feladatok:

 • vasúti kocsik kiállítása
 • árufelvétel, mérlegelés
 • berakodás, kirakodás, átrakodás
 • fuvaroztatók igényeinek kielégítése
 • vámkezelés

2. Vasúti pálya

 • Kötött pálya: a vasúti járművek ezen a vágány által meghatározott pályán haladhatnak csak, s kitérésre a válóknál van lehetőség.
 • Rakminta: egy olyan állomáson felállított berendezés, amely alatt a megrakott nyitott vagonnak, a berendezéssel való érintkezés nélkül kell áthaladnia.
 • Rakszelvény: az a méret, amelyen belül a nyitott kocsik megrakhatóak.

3. Vasúti berendezések:

 •  helyhez kötött (alagút, támfal, töltés, sínek épületek)
 •  mozgó berendezések (vonat összeállító, rakodó vágányok, kocsi tisztító berendezések)

Vontató járművek:

 • hagyományos  = beépített gőzgépek, belső égésű motorok
 • korszerű = elektromos

Vontatott járművek:

 • fedett (raklapos, dobozolt áru)
 • nyitott (szén, koksz, vasérc)
 • pőre kocsi (konténer szállítására)
 • gabonaszállító, kamionszállító, élőállat fuvarozó
 • önürítő
 • hűtő
 • tartály

A COTIF 1999/ 2006 egyezmény érvényességi területe:

2006.Július 1-től új nemzetközi vasúti szabályozás lépett életbe a Vilniusi jegyzőkönyv szerinti COTIF1999 Egyezmény a Nemzetközi Vasúti fuvarozásról.
Érvényességi területei: Nyugat és Közép Európa, a volt Szovjetunió kivéve a Balti államokat, ezen kívül Törökország, Irán, és egyes Ázsiai országok. Még Észak Afrika néhány ország ehhez az egyezményhez tartozik.

A fuvaroztatók kötelezettségeit meghatározó függelék:

7 függelék van ebből ami fontosabb a CIM a vasúti és árufuvarozási szerződés és a RID a veszélyes áruk Nemzetközi fuvarozásáról szóló szabályzat.

További függelékek:

 • személy és poggyászfuvarozási szerződés
 • járművekre vonatkozó szerződés
 • infrastruktúrára vonatkozó szerződések
 • vasúti járművekre vonatkozó műszaki előírások
 • vasúti berendezések műszaki engedélyére vonatkozó szabályok

Általános fuvarozási feltételek:

Azok a fuvarozó által alkalmazott minden tagállamban hatályos általános feltételek, vagy díjszabások, amelyek a fuvarozási szerződés megkötésével a szerződés részévé válnak. /Általános Fuvarozási Feltételek Kézikönyve/
A fuvarlevélben tett (CIM) bejegyzés határozza meg, hogy a feladónak, illetve az átvevőnek milyen költségeket kell viselnie.
Ezt a továbbiakban a 20-as rovatba kell bejegyezni. Amennyiben ezt a rovatot nem tölti ki úgy automatikusan a teljes fuvarköltség a feladót terheli. Az INCOTERMS paritást továbbra is meg kell adni a fuvarlevélben, de ez a fuvarozási szerződésre nincs jogi hatással, csak a költségek fizetését érinti.

A fuvarozás okmányának jellemzői:

CIM fuvarlevél:

 • Eltérő megállapodás hiányában a fuvarlevél kitöltése a feladó kötelessége
 • A fuvarlevél alkalmazásához az előírásokat a GLV-CÍM tartalmazza.
 • A fuvarlevél elektronikus adatjelből is állhat. Az elektronikus fuvarlevelek alkalmazásának részletes feltételeit a felek külön megállapodásban határozzák meg.
 • Az elektronikus fuvarlevél GLV-CÍM –nek megfelelő kinyomtatott példányait a szerződő felek a papír alapú fuvarlevéllel egyenértékűnek ismerik el.
   /CÍM fuvarlevél kézikönyv/

A fuvarozási szerződés módosításának lehetősége és módjai:

Amennyiben a küldemény feladása után valamilyen változás következik be, úgy a szabályok lehetővé teszik, hogy a fuvarozási/szállítmányozási szerződés egyes tartalmi elemeit akár a feladó akár az átvevő megváltoztassa. Ezt nevezzük fuvarozási szerződés önkéntes mosósításának.

Feladó módosításai lehetnek:

 • a küldeményt a feladási állomáson szolgáltassák ki,
 • a feladási állomásra fuvarozzák vissza, és szolgáltassák ki a feladónak,
 • a rendeltetési állomáson más átvevőnek szolgáltassa ki,
 • új rendeltetési állomáson, az eredeti, vagy új átvevőnek szolgáltassák ki,
 • a nem bérmentesített költségeket magára vállalhatja,
 • az utánvétet törölheti, csökkentheti

A átvevő módosításai lehetnek:

 • a küldeményt útközben tartóztassák fel
 • a kiszolgáltatását tartsák függőben
 • új átvevőnek szolgáltassák ki a rendeltetési állomáson
 • új rendeltetési állomáson szolgáltassák ki az eredeti, vagy új címzettnek
 • a vám és egyéb hatósági eljárást csak az ő jelenlétében végezhetnek.

A szerződő fuvarozó felelőssége:

A fuvarozó köteles az árút olyan mennyiségben és állapotban kiszolgáltatni a címzettnek, ahogyan azt a feladótól átvette. Mindegyik vasút, amely részt vesz a fuvarozásban, és az árut valamint a fuvarlevelet átvette, belép a fuvarozási szerződésbe, és magára vállalja az abból adódó kötelezettségeket.
Ennek értelmében a résztvevő vasutak egyetemlegesen felelősek a bekövetkezett kárért, és a díjszabási kilométerek arányában vesznek részt a kárfelosztásában. A részt vevő vasutak akkor is felelősek a kárért, ha azt harmadik személy okozta.

A vasút társaság a fuvarozás során felel:

 •  a küldemény teljes vagy részleges elvesztéséért,
 •  a küldeményben bekövetkezett súlyhiányért vagy dézsmálásért,
 •  a küldemény sérüléséért, megromlásáért,
 •  a fuvarozó késedelemből származó minőségromlásért,
 •  a fuvarozási késedelemből származó minőségromlásért, értékcsökkenésért és egyéb kárért,
 •  a szándékosság, súlyos gondatlanság keretében felmerülő mindennemű kárért,
 •  a fuvarozási késedelemért.

A kártérítési igény érvényesítésének módja:

A kár észlelésekor jegyzőkönyvet kell felvenni a fuvarozó képviselője és az átvevő jelenlétében. A kárigényt előbb a fuvarozóhoz kell benyújtani. Az elévülési idő 1 év, melyen belül felszólamlással lehet élni.

A kárigény benyújtásához szükséges okmányok:

 •  jegyzőkönyv
 •  fuvarlevél másodpéldánya (feladó részéről)
 •  eredeti fuvarlevél (címzett részéről)
 •  kárszámla

Árukár esetében a kártérítés alapja az áruszámla, annak hiányában a tőzsdei vagy piaci ár. Mértéke nem haladhatja meg a 17 SDR/kg- elszámolási egységet. Fuvarozási késedelem esetén a kártérítés alapja a fuvardíj, mértéke a fuvardíj 10%-a, de maximum a fuvardíj összege.

Fuvarjog COTIF fuvaregyezményhez nem csatlakozott államok:

 •  COTIF-ot kell alkalmazni, ha az egyik tagállam, és a szerződő felek beleegyeznek
 •  SZMGSZ megállapodást kell alkalmazni 23 tagország esetében.