Emberi erőforrás menedzsment:

A menedzsment azon része, amely az emberekkel, mint a szervezet alapvető erőforrásával foglalkozik annak érdekében, hogy biztosítsa az alkalmazottak leghatékonyabb felhasználását, a szervezeti és az egyéni célok megvalósítását.
Megfelelő helyen, megfelelő időben, létszámban és szaktudással.

Mit jelent a menedzsment?
Az a tevékenység, amelyet egy vagy több személy végez a szervezet tevékenységeinek összehangolása vagy koordinálása céljából A legértékesebb vagyon az emberi állomány, az emberi tőke a siker tényezője.

Célja:
A szervezeti hatékonyság biztosítása úgy, hogy

 • segíti a szervezetet a céljainak megvalósításában   
 • megfelelő létszámban biztosítja a jól képzett, jól motivált alkalmazottakat
 • hatékonyan alkalmazza a munkaerő szaktudását és képességeit
 • biztosítja az alkalmazottak elégedettségét, a munkaéletük minőségét és önmegvalósítását
 • közvetíti a személyzeti irányelveket az alkalmazottak felé
 • segíti az etikus elvek és gyakorlati magatartás fenntartását   
 • a változásokat oly módon menedzseli, hogy az egyének és a tágabb közösség számára is kölcsönösen előnyös legyen
 • a munkavégzés minőségének fenntartása és fejlesztése.

EEM tevékenységei, funkciói/eszközei:

 1. emberi erőforrás stratégia,
 2. emberi erőforrás tervezés, ( toborzás, kiválasztás )
 3. munkakör-elemzés, tervezés (kialakítás),
 4. munkakör-értékelés,
 5. ösztönzés (bérezés, jutalmazások),
 6. munkaerő-ellátás (erőforrás-biztosítás),
 7. teljesítményértékelés,
 8. emberi erőforrás-fejlesztés,
 9. munkaügyi kapcsolatok, érdekegyeztetés,
 10. változásmenedzselés – kultúraváltás,
 11. kommunikáció,
 12. EE információs rendszer

Hatékony foglalkoztatás meghatározása:

A hatékony foglalkoztatás azt jelenti, hogy a munkavállalók olyan tevékenységet folytatnak, melynek eredményeként a vállalkozás nemcsak jövedelemhez jut, de a jövedelem nagysága meg is haladja a munkaerő felhasználásával kapcsolatos kiadásokat.

A hatékony foglalkoztatás függ:

 • a foglalkoztatott dolgozók számától
 • a munkaidő kihasználtságától és
 • a dolgozók képzettségétől

A túl nagy létszám úgynevezett „házon belüli munkanélküliséget” eredményezhet. Ebben az esetben magasabb a bérköltség, mint amennyi szükséges és elegendő lenne. Ugyanakkor a túl kevés dolgozó nem képes minden feladatot maradéktalanul ellátni, és a kapkodás a minőség romlásához vezet.
A munkaerő megfelelő kihasználásán belül nagyon fontos a munkaidő kihasználtsága. Ez alatt azt kell érteni, hogy a dolgozók a munkaidejükből hány órát töltenek aktív munkával.
A hatékony foglalkoztatásnak része az is, hogy minden pozícióba, munkakörbe a megfelelő ember kerüljön. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a dolgozó rendelkezik a szükséges képességekkel, másrészt pedig azt, hogy éppen a kellő végzettséggel, szakképesítéssel bír, és tapasztalata összhangban van a betöltött munkakör követelményeivel.

A teljesítménymenedzsment és a teljesítményértékelés

Definíció:
A teljesítményértékelés a szervezetek vezetésében alapvető jelentőségű emberi erőforrás módszer.
Az alkalmazotti teljesítmény javítására, a képességeik teljesebb kibontakozására a szervezet céljainak meghatározott érdekében végezzük a teljesítményértékelést.

Segítségével jól körülhatárolhatóak az alábbiak:

 • a munkatársak munkavégzés során tanúsított erősségei és gyengeségei,
 • meghatározhatók a jövőbeni célok, egyéni fejlesztési irányok,
 • tervszerűen fejleszthetők a munkatársak kompetenciái.

Az emberi erőforrások irányítása magába foglalja egy értékelési rendszer létét is.
Ez a rendszer teszi lehetővé a fontos információk összegyűjtését, azért hogy:

 • felépítsünk egy bérezési, képzési, stb. programot.
 • megalapozzuk a munkavállalók karrierjét érintő döntéseket.
 • minden szervezetben szükség van egy éves értékelő rendszerre, azonban bármilyen rendszert választunk, mindig felmerülnek bizonyos nehézségek a megvalósításukkal kapcsolatban. (Valóban hasznos minősíteni? Van jogunk ítélni? Ki minősít kit?).

Az értékeléssel összefüggő célok lehetnek,

 • az egyéni képzési igények rendszerezett értékelése,
 • az egyéni erőfeszítés ösztönzése,
 • az alkalmazott helyzetének – erős és gyenge pontjainak – és fejlődésének megítélése és ismertetése,
 • információk szolgáltatása az alkalmazottak adottságairól a munkaerő-tervezés számára,
 • információk biztosítása az előléptetési célokhoz és az utódlási tervekhez,
 • a munkaköri leírások és a munkacélok rendszeres áttekintése és felülvizsgálata,
 • a fegyelem javítása,
 • a gyengén teljesítők meghatározása,
 • az egyéni karrier-utak megtervezéséhez segítség nyújtása.

Teljesítmény értékelés esetén:

 • az embert értékeljük és nem a munkakörtől függetlenül.
 • Vizsgáljuk a szakképzettséget, hogy az egyén mennyire motiválható.
 • A teljesítmény értékelés soha nem öncélú.
 • A teljesítményértékelést egy olyan folyamatnak tekintjük amely segítségével a szervezet visszajelzést ad és szerez a alkalmazottak teljesítményéről.

A teljesítményértékelés lehet:

 • formális: ha a meghatározott paraméterek alapján kidolgozott telj. Rendszer alapján értékelik és      
 • informális: amikor a szubjektív értékelési rendszer szerint vizsgálják.

Egyéb céljaink lehetnek:

 • képzési igények meghatározása
 • egyéni erőfeszítés  jutalmazására
 • alkalmazotti fejlődéseknek megítélésre
 • információ szolgáltató a karrier tervezéséhez
 • vállalati kultúra átörökítése
 • bérezési rendszer kialakítására (átalakítása). 

A teljesítmény értékelés módszerei:

 • Egyenként értékelő technikák
 • több személyt értékelő technikák,
 • osztályozó értékelő skála

Az önértékelés hasznossága, a vállalkozáson belüli lehetséges elfogadtatása!

Sokkal hatékonyabb lehet ha a munkatársak saját maguk értékelik munkájukat, eredményességüket, teljesítményüket, mert gyorsan kideríthető ki nincs tisztában a feladatával, ki mit érez fontosnak, ki miben erős, illetve gyenge, ki érzi úgy hogy csak ő dolgozik a cégnél, ki az aki belátja hogy tudna többet is. Egy ilyen önértékelés után a munkatársak motiváltsága is változik, hiszen rávilágítást kapnak a pozitív és negatív dolgaikra, így válhatnak hatékonyabb munkaerővé. Az önértékeléseknél fontos hogy a munkatársak merjék felvállalni személyi tulajdonságaikat, az ehhez szükséges légkört a vezetés feladata megteremteni, ellenkező esetben nem fogunk érdemleges/valós eredményt kapni. Az önértékeléseket, illetve bármilyen mérést minden cég életébe nehéz beilleszteni, hiszen ez adja meg a kontrasztot a tervek és a tények között, így jöhetünk rá a kritikus pontokra. Ez a munkatársak szemszögéből sokszor inkább zavaró, mint hasznos, ezért az ilyen értékeléseket mindig alaposan elő kell készítenie a vezetőségnek.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS:
Olyan eljárás, melynek során az alkalmazottak teljesítményének, fejlődésének és képzési igényeinek felmérése folyik. A teljesítményértékelés különösen azokban a munkakörökben fontos, ahol a teljesítmény nem mérhető egyértelműen.

A teljesítményértékelés célja a menedzsment részéről:

 • munkateljesítmény javítása erős oldalak kihasználásával és a gyöngeségekre utaló visszajelzésekkel, azok megvitatásával, hogy úrrá tudjunk lenni a gyengeségeken,
 • teljesítmények kitűzése a következő időszakra,
 • a konkrét oktatási igények maghatározása,
 • szervezet vezetésének hiányosságait ill. erősségeit visszaigazolja,
 • vállalaton belüli munkaerőigények kielégítésére megfelelő jelöltek kiválasztása,
 • információk gyűjtése a szervezetben dolgozók egyéni célkitűzéseiről, karrier-terveiről,
 • teljesítményeknek megfelelő kompenzációs rendszer kidolgozása,
 • szervezeti kommunikáció javítása,
 • adatok, információk a humán erőforrás menedzsment egyes tevékenységi körei (személyzeti leltár, kiválasztás, stb.) számára.
 • Az értékelt személy egyéni céljai (nem feltétlen azonosak a szervezeti célokkal):
 • dolgozó szeretné kivívni főnöke elismerését,
 • növelni a prémium vagy előléptetés esélyeit,
 • szeretné tudni, hogy mennyire értékelik munkateljesítményüket (ez nem csak anyagi javadalmazást jelent, hanem azt is, hogy mennyire fontosak a szervezet számára, mennyiben járulnak hozzá az eredményekhez),
 • a dolgozó számára visszajelzést ad a vezetők véleménye,
 • dolgozó is elvárja a teljesítményértékeléstől, hogy rávilágítson a gyenge pontjaira, melyek fejlesztésre szorulnak,
 • a fejlődéshez segítséget, tanácsokat várnak,
 • a dolgozó lehetőséget lát arra, hogy kötetlen beszélgetés keretein belül feltárja problémáit a munkakörrel kapcsolatban, elmondja meglátásait a munkaszervezéssel, munkahelyi légkörrel kapcsolatban.

Teljesítményértékelési eljárások tervezése:
Minden értékelés elengedhetetlen feltétele az objektivitás. A tervezés során döntenünk kell:

 • Mit értékeljünk ?
 • Hogyan értékeljünk ?
 • Ki értékeljen ?
 • Kiket értékeljünk ? 

A tervezés során szem előtt kell tartanunk a vállalat igényeit és elvárásait.

A foglalkoztatás belső követelményei:

 • általános követelmény lehet a törvények és előírások betartása, ami az adott országra vonatkozik
 • egészséges és biztonságos munkahely kialakítása
 • diszkrimináció kizárása
 • zaklatás és durva bánásmód kizárása
 • rendes munkaidő betartása, pihenőnapok, szabadságokhoz való jog
 • fizetés, és ösztönző rendszerek megismertetése
 • ahol van ISO rendszer (az abban foglaltak megismerése és betartása – minőségirányítási kézikönyv)
 • belső ház szabályzat ismertetése, és elfogadása
 • kölcsönös tisztelet, mind a munkáltató és egyben a kollégák irányában is!

Képességek lehetséges fejlesztése:
Általánosságban elmondható, hogy az alkalmazottak képzésének és fejlesztésének vállalaton belüli módszerei többféleképpen is csoportosíthatóak:

 • a vezetők és munkahelyi csoportok képzése,
 • a munkaerő szaktudásának és kompetenciájának javítására,
 • az alkalmazottak megfelelő mobilitásának elősegítésére,
 • a vezetők motiválására,
 • az egyéni karrierutak tervezésére
 • domináns kultúraelemek módosítására.

Módszerei:

 • továbbképzések szervezése
 • kiküldetések
 • belső tanfolyamok
 • hosszú távú tanulási lehetőség (pl. főiskolai támogatás)
 • tanfolyamok (pl. nyelv, az adott szakmához kapcsolódó tanfolyamok)
 • teljesítményt növelő tréning (a coaching)
 • teammunka bevezetése
 • mentori rendszer.

A teljesítményértékelés szerepe a szervezet életében:

 • Az alkalmazottak költsége az egyik legnagyobb költség vállalati tétel
 • Más erőforrások teljesítményét is értékeljük
 • A teljesítményértékelés más döntéseket is megalapoz
 • A teljesítményértékelés alkalmas a motiváció építésére és lerombolására is.
 • Szolgálja a teljesítmény fokozását
 • Visszacsatolást nyújt az alkalmazottaknak munkájuk minősítéséről
 • Elősegíti a képzési igények felmérését
 • Lehetővé teszi az emberekben levő potenciális képességek felismerését
 • Megmutatja, hogy a szervezet mit vár el az egyéntől
 • Karriertervezés eszköze
 • Bér, jövedelem-megállapítás alapjául szolgálhat
 • Eredményei felhasználhatók a következő időszak feladatainak meghatározására

A teljesítményértékelés célja

 • A bérezés megalapozása
 • A jövőbeli potenciálok felmérése
 • A teljesítmények vizsgálata, elemzése

Az értékelők köre:

 • Közvetlen felettes: ő ismeri legjobban a feladatot és a teljesítés módját..
 • A közvetlen irányító felettese: ellenjegyzi a közvetlen felettes értékelését, vagy ő végzi,
 • HR osztály: csak ha nincs kompetens közvetlen irányító (pl matrix vagy project org)
 • Önértékelés: egyén képes és hajlandó saját magát értékelni. Akkor a legmegbízhatóbb, ha nem másokkal kell összehasonlítani.
 • Munkatársak, beosztottak: célszerű csoportosan
 • Értékelő központ: elsősorban vezetőket

Módszerek:

 • Személyiségjegy vizsgáló tesztek
 • Magatartás megfigyelésére alapuló tesztek (BARS, BOS skálák)
 • Célelérés vizsgálata
 • Kérdőívek
 • Értékelő interjú