Emberi erőforrás menedzsment:

A menedzsment azon része, amely az emberekkel, mint a szervezet alapvető erőforrásával foglalkozik annak érdekében, hogy biztosítsa az alkalmazottak leghatékonyabb felhasználását, a szervezeti és az egyéni célok megvalósítását.
Megfelelő helyen, megfelelő időben, létszámban és szaktudással.

Mit jelent a menedzsment?
Az a tevékenység, amelyet egy vagy több személy végez a szervezet tevékenységeinek összehangolása vagy koordinálása céljából A legértékesebb vagyon az emberi állomány, az emberi tőke a siker tényezője.

Célja:
A szervezeti hatékonyság biztosítása úgy, hogy

 • segíti a szervezetet a céljainak megvalósításában   
 • megfelelő létszámban biztosítja a jól képzett, jól motivált alkalmazottakat
 • hatékonyan alkalmazza a munkaerő szaktudását és képességeit
 • biztosítja az alkalmazottak elégedettségét, a munkaéletük minőségét és önmegvalósítását
 • közvetíti a személyzeti irányelveket az alkalmazottak felé
 • segíti az etikus elvek és gyakorlati magatartás fenntartását   
 • a változásokat oly módon menedzseli, hogy az egyének és a tágabb közösség számára is kölcsönösen előnyös legyen
 • a munkavégzés minőségének fenntartása és fejlesztése.

EEM tevékenységei, funkciói/eszközei:

 1. emberi erőforrás stratégia,
 2. emberi erőforrás tervezés, ( toborzás, kiválasztás )
 3. munkakör-elemzés, tervezés (kialakítás),
 4. munkakör-értékelés,
 5. ösztönzés (bérezés, jutalmazások),
 6. munkaerő-ellátás (erőforrás-biztosítás),
 7. teljesítményértékelés,
 8. emberi erőforrás-fejlesztés,
 9. munkaügyi kapcsolatok, érdekegyeztetés,
 10. változásmenedzselés – kultúraváltás,
 11. kommunikáció,
 12. EE információs rendszer

Új kollégák beilleszkedése:

Az új belépők beillesztésekor fontos hogy a folyamat inkább játékos formában legyen megoldva, mint katonás fegyelemmel. Alkalmazhatunk játékokat, pl. feladata megtudni a következő hétre hogy kinek a kutyáját hívják Brutusznak, vagy derítse ki merre tudd megoldani egy sokszorosítást. Ezzel elérjük hogy beszélgessen a munkatársaival felderítse az irodát. Hasznos lehet „kötelezővé” tenni hogy minden kollegával az elkövetkező napokban beszélgessen az illető.

Munkahelyi viselkedés szabályai:

 • pontos munkavégzés
 • vezető és beosztott viszonya
 • problémák kezelése
 • Munkaköri leírás – mely tartalmazza az öltözködésre, munkavégzésre irányuló szabályokat
 • SZMSZ – Szervezet Működési Szabályzat – mely tartalmazza a munkahelyen történő viselkedési szabályokat, általános dolgokat mint az ügyfélfogadásra vonatkozó protokollt, a dokumentálás menetét, a megszólítás mikéntjét
 • Irányelvek – melyek tartalmazzák a cég íratlan szabályait

Munkaidő szabályozása és nyilvántartása:

Munkarend: a munkarend határozza meg munkaidő teljesítését, a munkaidő kezdetét és végét. A munkarendet a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg. A munkarend határozza meg a munkaidőkeretet és a munkaidő-beosztást.

 • Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó időtartam, amibe be kell számítani a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartamát is. Eltérő rendelkezés vagy megállapodás hiányában a munkaközi szünet időtartama nem számít be a munkaidőbe (a készenléti jellegű munkakör kivételével)
 • Napi munkaidő: az egy napra eső vagy 24 órás megszakítás nélküli időszakba tartozó munkaidő
 • Heti munkaidő: az egy naptári hétre eső, vagy 168 órás megszakítás nélküli időszakba tartozó munkaidő
 • Teljes munkaidő: a teljes munkaidő napi 8 óra, heti negyven óra. Munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása ennél rövidebb teljes munkaidőt is előírhat. A teljes munkaidő legfeljebb napi 12 órára, heti 60 órára emelhető, ha a munkavállaló készenléti jellegű munkakört lát el, vagy a munkáltató, illetve a tulajdonos közeli hozzátartozója. Tulajdonosnak minősül a gazdasági társaság tagja is, ha a társaságra vonatkozó döntések meghozatala során a szavazatok több mint 25 százalékával rendelkezik. További megkötés, hogy 18. évét még be nem töltött munkavállalók (fiatal munkavállalók) teljes munkaideje maximum 8 óra lehet

Munkaidőkeret: a munkaidő a napi munkaidő tartamának alapulvételével legfeljebb 2 havi, illetve 8 heti keretben is meghatározható. Ettől eltérően a kollektív szerződés rendelkezése alapján legfeljebb 4 havi, illetve 18 heti, több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés rendelkezése alapján pedig legfeljebb 6 havi, illetve 26 heti keretben is meghatározható.
A készenléti jellegű munkakörben, a megszakítás nélküli, illetve a többműszakos munkarendben foglalkoztatott, továbbá az idénymunkát végző munkavállalók tekintetében kollektív szerződés legfeljebb éves, illetve 52 heti munkaidőkeretet is megállapíthat.

Megszakítás nélküli munkarend állapítható meg, ha a munkáltató működése napi 6 órát meg nem haladó időtartamban, illetve évente kizárólag a technológiai előírásban meghatározott okból, az ott előírt időszakban szünetel és a munkáltató a társadalmi közszükségletet kielégítő alapvető szolgáltatást biztosít folyamatosan vagy a gazdaságos, illetve rendeltetésszerű működtetés - a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt - más munkarend alkalmazásával nem biztosítható. Ilyen munkarend állapítható meg akkor is, ha a munkaköri feladatok jellege ezt indokolja.

Munkaidő-beosztás: a munkaidő beosztható mindenkire egyenlően, de alkalmazható egyenlőtlen, osztott és rugalmas munkaidő, valamint éjszakai munka is. A munkaidő-beosztást a munkáltatói jogkört gyakorló határozza meg.

Nyilvántartás: ún. jelenléti ív vezetése, havi bontásban, mely tartalmazza a munkavállaló nevét, a cég nevét, ill. székhelyét, hónap megnevezése, napok, munkaidő kezdete-vége, és a legfontosabb a munkavállaló aláírását. A jelenléti ívet naponta kell vezetni, melyet utána a bérszámfejtésre kell továbbítani. Ma már léteznek ún. elektronikus nyilvántartó rendszerek is, azaz beléptető rendszerek, melyek valamilyen elektronikus kártyával működnek, és tárolják a dolgozó belépését ill. távozását is! Nyilván kell még tartani a távvolléteket is, pl: szabadságnyilvántartás.

Pályakezdőkkel való foglalkozás: A pályakezdőknek nincsenek beidegződéseik, megszokásaik, olyanná formálhatók amilyent a vállalat megkövetel. Sokkal több támogatásra van szükségük, ezért érdemes kinevezni melléjük egy mentort aki figyeli a munkájukat, segíti a mindennapi feladatok megoldását, akihez első körben fordulhatnak a kérdéseikkel.

Rotáció: azt jelenti hogy az embereket folyamatosan más és más munkakörökbe helyezzük. Ennek haszna hogy ők is kipróbálhatják magukat más és más munkakörökben, mi pedig vizsgálhatjuk ki hol teljesít a legjobban. Ezen tények tükrében optimalizálhatjuk a munkafolyamatokat és a munkatársak posztjait. Illetve már egy meglévő munkatárs is keresztül mehet rotáción, mely során megismerkedik a vállalat összes részlegével, tisztává válik a szervezet pontos működése!

Ebben az időszakban a munkáltató segítsége nem csak emberi kötelesség, de a hatékony foglalkoztatás mielőbbi megvalósulása érdekében elemi anyagi érdeke is.
Körbevezetés, értekezlet összehívása, bemutatkozás,beszélgetés.
Max 1. hónap, minél hamarabb elsajátítsa azokat a feladatokat amelyek a hatékony és önálló munkavégzéshez szükségesek.
Részletes tájékoztatást ad.
Ezen belül az első kérdés, hogy miről tájékoztassuk az új dolgozóinkat?

 • Munkaidőről és a munkarendről
 • Szervezeti és Működési Szabályzatról
 • Munkaköri leírás átadásakor az abban foglaltakról
 • Kollektív szerződésről (ahol van!)
 • Különböző belső szabályzatokról
 • Üzemi tanács és szakszervezet működéséről és elérhetőségéről
 • A szervezet működésével összefüggő fontosabb tudnivalókról

Egyéb fontos tudnivalók

Tájékoztatást kell adnunk olyan lényeges kérdésekről, mint

 • évente van-e kötelező leállás, ennek mi az időpontja és a fizetett      szabadság többi részét mikor, mekkora ciklusokban lehet kivenni,
 • mennyi idővel korábban kell bejelenteni a szabadságra vonatkozó igényt,
 • mi a teendő, ha akár rövid időre is el kívánjuk hagyni munkahelyet,
 • van-e intézményesített öltözék, formaruha, vagy egyenruha és milyen ezek viselési rendje,   
 • működik-e üzem-egészségügyi szolgálat,
 • ha igen, hol van az orvosi rendelő,
 • milyen időszakban és milyen esetben vehető igénybe,
 • foglalkozik-e a cég üzemi étkeztetéssel,
 • ha igen, hol van az étterem, mikor van az étkezési idő,
 • mekkora a dolgozói térítés és mekkora a vállalati hozzájárulás ha igénybe       kívánják venni ezt az étkeztetési formát,
 • rendelkezik-e a cég munkásszállással, vagy hozzájárul-e valamilyen módon az albérlet költségeihez,
 • foglalkozik- e a cég munkásszállítással, vagy milyen más módon járul hozzá a munkába-járás költségeihez,
 • van-e szervezett sportolási lehetőség,
 • van-e a szervezetnek könyvtára,klubja, hol találhatók ezek, mettől-meddig vannak a nyitva,
 • létezik-e a lakásépítési támogatásnak valamilyen rendszere,
 • kaphat-e a munkavállaló, ha rászorul, valamilyen segélyt, vagy  bérelőleget,
 • Szakmai előmenetel, karrier lehetőségek
 • Vezetővé válás lehetősége