Emberi erőforrás menedzsment:

A menedzsment azon része, amely az emberekkel, mint a szervezet alapvető erőforrásával foglalkozik annak érdekében, hogy biztosítsa az alkalmazottak leghatékonyabb felhasználását, a szervezeti és az egyéni célok megvalósítását
Megfelelő helyen, megfelelő időben, létszámban és szaktudással.

Mit jelent a menedzsment?

Az a tevékenység, amelyet egy vagy több személy végez a szervezet tevékenységeinek összehangolása vagy koordinálása céljából A legértékesebb vagyon az emberi állomány, az emberi tőke a siker tényezője.

Célja:
A szervezeti hatékonyság biztosítása úgy, hogy

 • segíti a szervezetet a céljainak megvalósításában   
 • megfelelő létszámban biztosítja a jól képzett, jól motivált alkalmazottakat
 • hatékonyan alkalmazza a munkaerő szaktudását és képességeit
 • biztosítja az alkalmazottak elégedettségét, a munkaéletük minőségét és önmegvalósítását
 • közvetíti a személyzeti irányelveket az alkalmazottak felé
 • segíti az etikus elvek és gyakorlati magatartás fenntartását   
 • a változásokat oly módon menedzseli, hogy az egyének és a tágabb közösség számára is kölcsönösen előnyös legyen
 • a munkavégzés minőségének fenntartása és fejlesztése.

EEM tevékenységei, funkciói/eszközei:

 1. emberi erőforrás stratégia,
 2. emberi erőforrás tervezés, ( toborzás, kiválasztás )
 3. munkakör-elemzés, tervezés (kialakítás),
 4. munkakör-értékelés,
 5. ösztönzés (bérezés, jutalmazások),
 6. munkaerő-ellátás (erőforrás-biztosítás),
 7. teljesítményértékelés,
 8. emberi erőforrás-fejlesztés,
 9. munkaügyi kapcsolatok, érdekegyeztetés,
 10. változásmenedzselés – kultúraváltás,
 11. kommunikáció,
 12. EE információs rendszer

Módszerei: 

 • rangsorolásos módszer
 • munkakör osztályozás
 • pontozásos módszer ( ez a legrészletesebb Hay)
 • kompetencia és készségek elemzésén alapuló módszer

Hay munkakör értékelési módszer:

Az Amerikai Egyesült Államokból indult, analitikus /globális munkakör értékelési rendszer, mely a munkaköröket a tudás (szaktudás/menedzsment szélesség/emberi kapcsolatok), problémamegoldás (gondolati szabadság/gondolati kihívás), felelősség (hatásterület, befolyásolási hatás) szempontjából elemzi.
A módszer az értékelési folyamat során meghatározza a munkakör szervezeti értékét, melyet az értékelési szisztéma alapján pontszámokban fejez ki.
A beértékelt munkakörök szabályokon alapuló elvek szerint munkaköri szinteken helyezkednek el.

A munkakör értékelés információt nyújt:

 • fizetési rendszer kialakításához
 • munkakörök tisztázása
 • szervezetelemzéshez
 • karriertervezéshez
 • szervezeti kultúra átalakításához

A munkakör-értékelés módszerei:

 • Szintetikus módszerek
 • Rangsorolás (az egész munkakört nézi és hasonlítja össze más munkakörökkel)
 • páros összehasonlítás (Munkakör-párok összevetése pontozással)
 • munkaköri osztályozás (előre kialakított sémához hasonlítják a különböző munkaköröket)
 • Analitikus módszerek
 • Hay Guide Chart módszer: akkor érdemes alkalmazni, amikor a munkakörök száma, sokszínűsége olyan mértékű, hogy a szintetikus eljárásokkal már képtelenség lenne eredményesen értékelni őket.
 • IPE módszer : pozícióértékelő módszer. Ezzel általában négy értékelő táblát (tudás, befolyás, kommunikáció, innováció) töltenek ki, amiket fizikai munkakörök esetén kiegészíthet egy munkakörnyezetet értékelő tábla is
 • Munkaköri piaci érték módszere (az adott munkakörben elérhető munkaerő-piaci béreket veszi alapul)
 • Képesség-kompetencia módszer (a fizetési struktúra alapozható a szükséges képességekre és kompetenciákra)

Hay féle értékelési módszer:

 • Pontozásos módszerek, avagy a legismertebb pontozásos eljárás a Hay Guide Chart módszer.
 • A Hay munkakör-értékelési eljárást a 40-es években fejlesztették ki. Ez az analitikus értékelési módszer ott alkalmazható sikerrel, ahol a munkakörök száma és sokszínűsége olyan mértékű, hogy a megszokott munkakör elnevezésen alapuló eljárás már nem lehet eredményes
 • A Hay-féle értékelési eljárást közel 9000 szervezet alkalmazza a világon.
 • A módszer kétféle értékelési eljárás kombinációján alapszik. Segítségével egyrészt meghatározható az adott munkakör jellegzetes profilja, másrészt pedig konkrét számértékkel kifejezve az adott profilhoz tartozó munkaköri érték.

A módszerek egy része globális összehasonlításra alapul, még másik csoportja a munkakörök tényezőkre bontásával, részleteiben vizsgálja a munkakörök értékét. Az összehasonlítás alapja lehet egy másik munkakör vagy egy megfelelően kialakított skála.

A legismertebb módszerek:

 • A rangsorolás egy olyan összehasonlító eljárás, amelyben a vizsgált, besorolandó munkakört egy másik munkakörhöz (referencia munkakör, páros összehasonlítás) viszonyítjuk. Meghatározzuk az egyes munkakörök preferencia sorrendjét, majd súlyszámok segítségével csoportokat, szinteket képezünk. A rangsorolásos módszer nagyon egyszerű, globális eljárás.
 • A tényező összehasonlító módszernél a mintamunkakörök kiválasztás után meghatározzuk a munkaköröket jellemző legfontosabb tényezőket.
 • Az osztályozásos módszer alapja egy olyan osztályozási rendszer előzetes kidolgozása, amelyben adott szempontrendszer, jellemző paraméterek leírása alapján skálák segítségével osztályokat képezünk, amelyekhez munkaköri értékeket rendelhetünk.
 • A pontozásos eljárás esetén a legfontosabb munkaköri jellemzőkre egyedi, többfokozatú skálát dolgoznak ki, és a vizsgált munkakörök minden jellemzőjét ehhez az előre kidolgozott pontozási rendszerhez viszonyítják. A legjelentősebb erőfeszítést a pontozásos rendszer kidolgozása igényli, mivel standard rendszer felhasználása esetén is az adott szervezethez kell azt igazítani.
 • Képesség vagy kompetencia alapú módszer: amelyek a munkakör szervezeti jellemzői helyett a munkakörben szükséges emberi tulajdonságokat és kompetenciákat értékelik.
 • Tanácsadócégek védjegyezett módszerei, melyek többségében az analitikus módszerek csoportjába sorolhatók. A legismertebb bejegyzett munkakörértékelési módszerek tulajdonos cégei: Hay Group, KPMG, Mercer, PA Consulting, REFA29, SHL30 Towers Perrin és Watson Wyatt.
 • Munkakör piaci értékén alapuló módszer, mely keretében a bérpiaci referencia adatokkal összekapcsolva határozzuk meg a munkakörök relatív súlyát.

A munkakör-értékelésben két jelentős irányzat figyelhető meg. Az egyik az ún. szintetikus (holisztikus), amely munkakör egészére helyezi a hangsúlyt, míg a másik közelítés az ún. analitikus (atomikus) a munkakör számtalan alkotó elemi közül próbál meg lényeges tényezőket megragadni.

A munkakör-értékelés különböző módszereit általában az alábbi csoportokba sorolják:

Szintetikus módszerek:

 • Rangsorolási módszer:
  Ez a módszer az egész munkakört szemléli és hasonlítja össze más munkakörökkel. Nincsenek előre elhatározott, megfogalmazott szempontok. Alkalmazása csak igen kis méretű, egyszerű szervezetekben ajánlott. A munkakörök rangsorolása egyszerű magyarázatok alapján alakítható ki. Minden későbbiekben említendő módszer esetében megtalálható a munkakörök rangsorolása: Nagy előnye ennek a módszernek, hogy nagyon kis erőfeszítéssel alkalmazható. Hátránya, hogy az eredmény magyarázata körülményes és sokszor nem helytálló.
 • Páros összehasonlítás:
  Az egyszerű besorolási módszer a korábban bemutatott rangsorolási módszer finomított változata. A munkaköröket párosával hasonlítják össze, a nagyobb súlyú munkakör 2 pontot, a kisebb 0-t, az egyforma súlyúak 1-1 pontot kapnak. A sorrendet a pontok összértéke adja. Az eljárást csak néhány tucat munkakör esetén célszerű alkalmazni. A módszer alkalmazását nagyban gátolja, hogy a munkakörök számának növekedése arányában nő az összehasonlítandó munkakör-párok száma.
 • Munkaköri osztályozás, klasszifikáció:
  Az előre kialakított sémához hasonlítják az értékelés során a különböző munkaköröket. Számos problémája ellenére ez a módszer igen széles körben elterjedt. Számos példa említhető a munkakör-osztályozás területéről a hazai gyakorlatból: pl. közszolgálati, közalkalmazotti dolgozók besorolási rendszere.

Analitikus módszerek:

 • Előre meghatározott értékelési tényezők szerint történik
 • A tényezők között fontosság szerint teszünk különbséget; a súlyozás alapján pontértékeket határozunk meg
 • A munkakör az egyes tényezők és fokozatok alapján egy pontértéket kap, amely kifejezi a munkakör más munkakörhöz viszonyított értékét
 • A munkakörök pontszámuk alapján különböző munkakörcsoportba rendezhetőek

A legismertebb pont-faktor eljárás a Hay Guide Chart módszer. Az eljárást a 40-es években fejlesztették ki. Ott alkalmazható sikerrel, ahol a munkakörök száma és sokszínűsége nagy mértékű. Az adott munkaköri profilhoz tartozó munkakör érték három fő tényező és azon belül nyolc alttényező alapján határozható meg. Ezen tényezők alapján a legfelső vezetőktől egészen a szervezet beosztott dolgozójáig meghatározható az adott munkakörök értéke, valamint az adott szervezetek vagy más intézmények hasonló munkakörei egymással jól összemérhetők. Mindhárom fő értékelési tényezőcsoporthoz egy-egy táblázat, ezekben az egyes jellemzőkhöz 10–15 értékelési fokozat tartozik. Segítségükkel a különféle munkakörök jól megkülönböztethetők egymástól. Az eljárás alkalmazásának egyik eredménye, hogy az előzőekben már említett három értékelési jellemző (dimenzió) alapján minden értékelt munkakörre elkészül annak követelményprofilja. A második lépésben, pontértékekben kiszámíthatóak az előzőleg leírt követelményprofil jellemzői, a munkakörök pontszáma.