Információtartalom vázlata:

  • Csak a cégbejegyzési eljárásról adjon tájékoztatást!

Gazdasági társaság alatt olyan társulást, szervezeti összekapcsolódást értünk, amelyet természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság hoz létre, üzletszerű, közös gazdasági tevékenység folytatására, a törvényben meghatározott módon és formában.

Gazdasági társaságot okirattal (társasági szerződés, alapszabály) lehet alapítani, amelynek bizonyos alakszerűségi pl okiratba foglalás és tartalmi követelményei vannak pl cégnév, tagok neve, tevékenység.
A létesítő okiratot az aláírástól számított 30 napon belül kell benyújtani.

A társasági szerződés elfogadása a Cégbíróság feladata., a cégeljárásról a 2007.évi LXI tv. rendelkezik.
2008. július 1-től mind a bejegyzési eljárásban, mind a változásbejegyzési eljárásban kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő a kérelem a cégbírósághoz. Az elektronikus eljárás azt jelenti, hogy a cégiratokat e-mail útján nyújtja be az ügyvéd, és e-mailen kapja meg a benyújtást igazoló tanúsítványt, igazolást és a bejegyző végzést is. A GT papíralapon kapja meg az ügyvédtől ezen iratokat.

A bejegyzési kérelem elbírálásáról a cégbíróság a kérelem érkezésétől számított egy munkaórán belül dönt. A határidő számításának kezdő időpontja munkanapokon reggel kilenc óra. Előzőleg azonban be kell fizetni a MÁK-hoz a cégbejegyzési illetéket, összege 15 000 ft.

Cégbejegyzésnél vizsgálandó szempontok:

  1. Cégnév- legalább a választott cégforma megnevezését kell tartalmazni, valamint azt, hogy a cég tevékenysége mire irányul.
    A cégnévben szerepelhet a tulajdonos neve.
  2. Székhely, telephely, fióktelep vizsgálata,
  3. Képviselet, cégjegyzés- a cég nevében történő aláírásra jogosultságot jelenti.

A céget ill. a cégekre vonatkozó adatokat a cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván.
A cégjegyzék fentieken kívül tartalmazza a cég adószámát, statisztikai számjelét, pénzforgalmi számláját, a számlát vezető pénzintézet nevét.

Ún. egyablakos rendszer keretén belül a cégbíróság elektronikus úton értesíti többek között az APEH-t, OEP-t, ONYF-t  KSH-t.