Információtartalom vázlata:

 • Jellemezze röviden az egyéni vállalkozást!
 • Adjon rövid áttekintést a gazdasági társaságokról (típusai, alapításának feltételei, vagyoni helyzete (tőkeszükséglet induláskor), szerkezete (struktúra), jogi helyzet é.i.t.)!

A vállalkozást szervezeti szempontból a tulajdonosi viszonyok határozzák meg. Két alapvető lehetőség az egyéni és társas vállalkozás.

Az egyéni vállalkozás egyetlen személy tulajdonában áll, aki egyedül fekteti be a vállalkozás működtetéséhez szükséges tőkét és maga hozza meg a működésre vonatkozó döntéseket. Az üzleti vállalkozás teljes nettó értéke az ő tulajdona és ő felel a vállalkozással szemben támasztott követelések teljesítéséért is. Az egyéni vállalkozásoknak fontos szerepük van a piacgazdaságok működtetésében.

Az egyéni vállalkozás a természetes személy gazdasági tevékenysége, melyet ellenérték fejében, nyereség és vagyonszerzés céljából folytatott termelő vagy szolgáltató tevékenység., mely vállalkozói igazolvány birtokában gyakorolható. Az igazolványt a vállalkozás székhelye szerint illetékes okmányiroda adja ki.

Feltétel: 18. életév betöltése, büntetlen előélet, a tevékenységhez szükséges végzettséggel rendelkezik vagy ő, vagy alkalmazottja, köztartozása nincs, nem tagja olyan társaságnak, amelyben korlátlan és egyetemleges felelőssége van.
Egy természetes személy csak egy egyéni vállalkozást alapíthat, de tevékenységi körébe több tevékenység is felvehető.

Gazdasági társaságok: két vagy több tulajdonos által alapított üzleti vállalkozások, ahol a tulajdonosok megosztják egymás közt a vállalkozás nyereségét vagy veszteségét és a vállalkozásvezetés felelősségét is.

Az egyes társaságok közötti főbb különbségek a következők:

 • a társulással járó feltételek, következmények,
 • a társasági tevékenység jellege,
 • az alapítás körülményei, a bejegyzés kötelezettsége,
 • a felelősségi viszonyok.

A tagok korlátlan vagy korlátozott felelősséggel tartoznak a társaság működéséért.

 • Korlátlan a felelősség: közkereseti társaság, BT beltag,
 • Korlátozott: KFT, részvénytársaság

Típusai:

 • Közkereseti Társaság (KKT) Személyesen közreműködő magánszemélyek alapítják, akik felelőssége korlátlan.
 • Betéti Társaság (BT) A Bt-nek minimum egy beltagja és egy kültagja van. Beltag felelőssége korlátlan, kültag felelőssége korlátolt.
 • Korlátolt Felelősségű Társaság (KFT) Tagok felelőssége korlátolt, akik beadják a társaságba törzstőkéiket, s ezek összessége adja ki a törzstőkét. Törzstőke minimum 500.000 Ft. Szervezete: taggyűlés, ügyvezető igazgató
 • Részvénytársaság (RT) Minimális alaptőke 20.000.000 Ft. Az alaptőkét a tulajdonosok befizetései alkotják, s a tulajdonosok részesedését a részvény testesíti meg. Szervezete: közgyűlés, igazgatóság, felügyelő bizottság, könyvvizsgáló