Szállítmányozás:

A szállítmányozás elsődleges szellemi tevékenység, amelynek keretében a szállítmányozó fuvarpiaci szakismereteit és kapcsolatait értékesíti. Megköti a fuvarozókkal és egyéb közreműködőkkel a szükséges tevékenységekre a szerződéseket. Ezt a feladatot eredményfelelősség nélkül látja el, csak a szerződések gondos megkötéséért tartozik helytállással

Szállítmányozó:

Saját nevében, de megbízója költségére és kockázatára köti meg az áru rendeltetési helyére való eljuttatása végett szükséges szerződéseket a fuvarozókkal és más közreműködőkkel.

A szállítmányozó nem arra vállalkozik, hogy saját maga eljuttatja az adott küldeményt a címzetthez, hanem arra, hogy megszervezi az áru útját, elvégzi az árueljuttatáshoz kapcsolódó egyéb feladatokat (átcsomagolás, raktározás, stb.) kiválasztja az ügylet szempontjából legjobban megfelelő szolgáltatókat és jogszerűen megkötik a szerződéseket saját nevükben a megbízóik számlájára!

Feladatai:

 • Részt vesz az áruügylet előkészítésében, a várható áruforgalom ismeretében általános, rendszerint egy évre szóló megállapodást köt fuvarozókkal, kikötőkkel, külföldi szállítmányozókkal stb.
 • Beszerzi az áru legelőnyösebb stb. továbbítási útvonalának kidolgozásához szükséges díjtételeket és kedvezményeket.
 • A megbízójától kapott írásbeli megbízást ellenőrzi.
 • Elszámolja a fennmaradó költségeket stb.

Fuvarozás:

A fuvarozás az a művelet, amelyet az áru helyváltoztatása, a termelő, gyártó, raktározó, előállítási stb. helyéről való elmozdítása, s a felhasználási, illetve rendeltetési helyre való továbbítás, valamint az ezzel járó egyéb tevékenység igényel.
Fuvarozó az a személy, aki saját vagy bérelt fuvareszközével a fuvarozási szerződés alapján, díjazás ellenében, a más tulajdonát képező árut, eljuttatja meghatározott időn belül, a feladás helyéről, a rendeltetési helyére és ott, a címzettnek kiszolgáltatja. Eredményfelelősséget vállal.

A fuvarozó saját nevében, saját számlájára köt szerződést a fuvaroztatóval!

A logisztikai szolgáltatás több, mint hagyományos fuvarozási, vagy szállítmányozási szolgáltatás. A szolgáltató képes a megbízó rendszerébe integrálódva, a teljes áramlási folyamat optimalizálására, ennek zavartalanságához szükséges komplex szolgáltatásra. Közreműködőként olyan teljesítmények nyújtására, amelyek minőségükkel hozzájárulnak az ellátási lánc optimumához.

A szállítmányozó felelőssége:

A szállítmányozási tevékenysége körében a küldeményben bekövetkezett kárért fuvarozó módjára, más károkért az általános szabályok szerint felel. A fuvarozás körében bekövetkezett kárért a szállítmányozó csak akkor felel, éspedig fuvarozó módjára, ha maga fuvarozta a küldeményt, vagy a küldeményt mások küldeményeivel együtt, ugyanazzal a szállítóeszközzel, el nem különítve (gyűjtőforgalomban) továbbíttatta, és a kár ennek során keletkezett.

A szállítmányozó nem felelős azokért a károkért, amelyeket az általa igénybevett fuvarozók, raktározók, rakodók, közvetett szállítmányozók okoznak, kivéve, ha ezek kiválasztásánál nem az elvárható gondossággal járt el. (bizományosi felelősség) Ilyen esetben csak a nem megfelelő szakértelemért vonható felelősségre, árukár megtérítésére nem kötelezhető, ha azonban a vétkesség és a kár között ok-okozati összefüggés van, akkor a bizonyított kárt meg kell térítenie. A szállítmányozó a fuvarozóval, raktározóval, rakodóval, közvetett szállítmányozóval stb. szembeni kártérítési igényét a megbízó számlájára és veszélyére érvényesíti. A sikertől függetlenül a szállítmányozót ezért díj illeti meg.
A szállítmányozó felel a szerződésszegéssel okozott kárért.

A szállítmányozó felelőssége határidő túllépésért Amennyiben a késedelemre mentesítő indokot nem tud megnevezni, a tényleges káron felül a késedelemből következő bevétel kiesést is meg kell térítenie.

Mentesség:

A fuvarozó mentesül a felelősség alól, ha a kár: (bizonyítási teher a fuvarozóé)

 • a küldemény belső tulajdonságából (fonnyadás, párolgás, száradás),
 • a feladó és címzett által történt be- és kirakodásból,
 • a csomagolás kívülről nem látható hibájából,
 • tevékenységi körön kívüli elháríthatatlan okból pl.: természeti katasztrófa,
 • a feladó vagy címzett, vagy az általuk rendelt kísérő nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható,
 • a feladó a fuvarozót nem tájékoztatta a küldemény kívülről fel nem ismerhető rendkívüli értékéről.

Elévülés Az elévülés kezdő időpontja az az időpont, amikor a küldeményt a fuvarozónak át kellett adni, ha pedig átadták, az az időpont, amikor a fuvarozó felelősségének elévülése megkezdődött.

A fuvarozó felelőssége árukárért:

A fuvarozó a küldemény átvételétől a kiszolgáltatásig felel:

 • a küldemény teljes vagy részleges elvesztéséből,

A fuvarozó a fuvardíjra nem tarthat igényt, és köteles megtéríteni az elveszett dolog értékét.

 • megsemmisüléséből,
 • sérüléséből keletkezett, valamint
 • késedelmes kiszolgáltatásból eredő károkért, amennyiben elfogadta és írásban visszaigazolta a megbízó által meghatározott lerakodási időpontot.

A fuvarozó az áru sérülése esetén vagy az értékcsökkenés megtérítésére, vagy a rongálódás kiküszöbölésére köteles. Megsemmisülésre, elvesztésre vonatkozóan a nemzetközi forgalomban csak az "érték", vagy "érdekbevallással" feladott küldemények esetében vállal, külön díjfizetés ellenében, a bevallott érték erejéig felelősséget.

A fuvarozó köteles értesíteni a fuvaroztatót minden körülményről, amely akadályozhatja a küldemény kiszolgáltatását, különösen, ha anyagi kár is keletkezett. Ha ezt elmulasztja, akkor az ebből eredő károkért is felelős.