A raktár-technológia folyamatmoduljait, részfolyamatok képzik. Ezekre jellemző, hogy a teljes folyamaton belül egy-egy nagyobb elkülöníthető műveletsort tartalmaz. Ezek: az árubeszállítás, tárolás, komissiózás, expediálás.
Van, amikor a komissiózási műveletet ki lehet iktatni. Egymással áruáramlási és információáramlási kapcsolatban vannak. Működési rendjüket az áramlási láncban az őket megelőző állítja fel. A raktárirányítás átfogja a teljes raktározási folyamatot. Feladata: a belső modulok tevékenységének és az egymás közötti kapcsolatok irányítása, ellenőrzése, nyilvántartási feladatok végrehajtása. A folyamatmodulokra való bontás segíti az áttekinthetőséget, az egységek műszaki megoldását, a szervezés technikai eszközrendszerét.

Árubeszállítás:
A folyamatmodul a raktár input oldalán a beérkező áruk kezelésével kapcsolatos művelet sorokat foglalja magába.
Elemei: Járműfogadás, jármű kirakodás, áruátvétel, tárolási egységek képzése, előkészítés betárolása.
Járműfogadás: üzemen belüli raktárba az árubeszállítás szakaszos vagy folyamatos működésű anyagmozgató eszközökkel történik. A vállalatok között valamely közlekedési forma szállító járművei végzik az árubeszállítást. Általában a vasúti és közúti beszállítás a mérvadó. A raktárak járműfogadó részét, a rakodó területet úgy kell kialakítani, hogy a járművek kényelmesen beférhessenek és a rakodás gyors, és biztonságos legyen, még ha gépi erővel történik is.
-Vasúti teherkocsik: méretei szokványos így a rakodó gépek méretei adottak. A vasúti járművek rakodásánál mindig rámpát, vagy emelt szintű raktárt kell alkalmazni. Ha nem lehetséges, akkor mobil rámpát kell biztosítani, amin egy targonca is kényelmesen és biztonságosan tud le-fel manőverezni.
-Közúti járművek: Rakodásuk lehet rámpáról és talajszintről is. Ha oldalról megközelíthető a jármű, akkor általában gépi erőt alkalmaznak a rakodáshoz, ha csak hátulról, akkor célszerű rámpát alkalmazni, de még így is lehet gépi, illetve kézi rakodás. Az épített rámpáknál a magasság csak áthidaló lemezekkel, vagy hidraulikusan működő eszközzel megoldható a ki-berakás, mivel a járművek nem egyforma méretűek, illetve a magasságuk a rakodás ideje alatt változik.
Jármű kirakás: Egység rakomány formájában érkező áru kirakását gépi eszközzel, általában villás emelőtargoncával végzik. A vagonok kirakását speciális vagonbejáró targoncával végzik. Különleges kialakítású emelőoszlopa és alacsony szerkezete miatt a zárt vagonban is tud rakományt kezelni. Egyedi és gyűjtő csomagolás esetén a kézi rakodás is lehetséges. Ilyenkor mobil szállító pályákat is használhatunk. Kirakásnál fontos a biztonság mellett a gyorsaság, mivel a szállítójármű állásideje és a rakodó foglaltsága így csökken.
Áruátvétel: Áruátvételkor a beérkező árut mennyiségileg és minőségileg át kell vizsgálni és összevetni a megrendelésben szereplő paraméterekkel. Az áruátvételi idő csökkentése érdekében a minőségi átvételt csak a beszállító által adott minőségi bizonylat elfogadása, vagy a karanténszerű tárolása a szokványos, amíg a minőségi átvétel meg nem történik. A manuális átvétel lassú, így az áruátvételnél egyre szélesebb körben alkalmaznak automatikus azonosítón alapuló eljárást. Ilyen és a legelterjedtebb a vonalkód, amely képes minden adat gépi úton való tárolására és visszanyerésére. A beszállításnál az átvevő megállapítása szerint a fuvareszközök vagy a küldeményben kár illetve hiány van, a fuvarozótól kármegállapítási jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egyik példányát az átvételi elismervényhez kell csatolni, vagy három napon belül elküldeni a beszállítónak. A jegyzőkönyv felvételét köteles a megrendelő feljegyezni az átvételi elismervényre.
Tárolás egységes képzése: A raktáraknak figyelembe kell venni a tárolandó áruval támasztott rend szerinti, összerakhatósági követelményével, méretével, tömegével
Egységrakomány képző eszközével szemben. Tehát optimális, ha a beszállítási egység megegyezik a tárolási egységgel, ekkor nem szükséges az átrakodás. Kapcsolattartással a partnerek között ez az igény teljesíthető.
Előkészítés betárolásra: Szerepe az áru és információáramlás szempontjából kapcsolatban van a tárolási folyamat modullal, valamint a betárolás előkészítése.
A beszállítás lehet szakaszos és folyamatos működésű anyagmozgató géppel.
-A folyamatos működésű gépek általában telepítettek és könnyebben automatizálhatók. A tárolóhely kijelölése a raktárirányítás feladata.
Fő szempontok:
- raktárban kialakított tárolási rendszer
- forgalmi adatok alapján történő ABC- elemzés
-Raktárban kialakított tárolási rendszer: -: kötött helyes és szabadhelyes tárolás.
-Kötött helyes tárolás: minden cikkcsoportnak kijelölt tárolóhelye van, és csak akkor lehet betárolni, amikor szabad hely kapacitás van. Könnyen követhető a készletmozgás és egyszerű a nyilvántartás. Hátránya, hogy nem alkalmazkodik az üres helyek betöltésénél, mivel más cikkszámú elem nem tehető oda.
-Szabadhelyes tárolás: megfelelőség esetén bárhova, bármelyik cikk betárolható.
Követei a tárolóhely szabad kapacitását. Hátránya, hogy manuálisan nehezen követhető a nyilvántartása. Számítógépes raktározásnál a szabadhelyes tárolás alkalmazása kerül előtérbe.
-Forgalmi adatok alapján történő ABC-elemzés
ABC-elemzés célja, hogy fontossági sorrendet alakítson ki cikkek forgalom nagysága arányában. Segíti a raktári munkafolyamatok optimális lebonyolítását oly módon, hogy a cikk elemeket a forgalomban betöltött szerepük szerint elhelyezi. Ugyanis nem mindegy, hogy az árucikkek a betárolásnál vagy megrendeléskor az áru kigyűjtésnél mennyi utat tesz meg. Az ABC-elemzés során egység árucikkeket forgalmuk nagysága alapján sorba rendezi, majd a kumulált értékekből megvizsgálják a cikk elemszám és a forgalom viszonyát.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a cikk elemek kis száma adja a forgalom döntő többségét. A közepes forgalmat képviselő árukra az jellemző, hogy az összforgalomban betöltött arányuk arányos a csoportot képző cikk elemek arányával, a nagy cikk elem szám mellett alacsony forgalmi értéket képviselnek.
A tárolóhely kijelölésének a cikk elemek számára olyan elrendezést kell biztosítani, amely lehetővé teszi a minél rövidebb úton történő elérésüket.

Tárolás:
Ez a folyamatmodul a raktározás alapfunkciója. A raktári tárolótér, a raktári készlet nagyobb hányadának elhelyezésére szolgál, ezért a legnagyobb helyszükségletű. Gazdasági szempontból a legjellemzőbb mutató a tárolótér térfogat-kihasználtság. Nem mindegy, hogy a rakodótérbe milyen mennyiségű árut tudunk elhelyezni, vagy egy adott mennyiségű áruhoz mekkora tároló teret kell biztosítani. A tárolótér térfogat-kihasználási mutatója a hasznos térfogat és a teljes térfogat arányát fejezi ki. Ha térfogat kihasználásról beszélünk, akkor adott, hogy a raktáron belül 3 tényezőt kell figyelembe venni. A helykihasználásnál a magasságot, a hosszirányt és a keresztirányt. A két utóbbi mutató a kiszolgáló folyosó tengelyének irányába hosszirányú a merőlegesen eső pedig keresztirányú. A magasságot csak kis mértékben tudjuk változtatni, de azt is csak akkor, ha rendelkezünk olyan, emelőszerkezettel, amivel a teljes tárolási magasság kiszolgálható. A hosszúság kihasználását nem tudjuk, növelni mivel az áruval fedett hasznos hossz ugyanolyan méretű, mint a kezelőfolyosó. A keresztirányú kihasználási mutató értékének növelésével van lehetőség a térfogat növelésére. A tárolás-térfogat növelésére kettő lehetőség van: - kiszolgálási út szélességének csökkentése
- tárolási tér mélység növelése.
Az első esetben a kiszolgáló gépek, a második esetben pedig a tárolási mód oldaláról történő térfogat-kihasználás növelésének lehetőségét adja meg.
Kiszolgáló gépek oldaláról: van kötött pályás, és kötetlen pályás kiszolgáló gép.
-A kötetlen pályás: Önállóan képesek helyváltoztatásra, folyosóváltásra, ( pl.: villás emelő targonca). Ezek fejlesztése révén nagymértékben növelhető a helykihasználás.
Fejlesztés: A homlokvillás targoncák után megjelentek a toló oszlopos targoncák, amelynek az emelő oszlopát már hátra lehet húzni, ezzel csökkenti a targonca szerkezetét, így a ráfordulások kisebb helyet vesznek igénybe.
Speciális targoncák be és kirakodást végeznek. Villájuk forgóvillás és teleszkópos, ezért nem a targoncának kell 90 fokot fordulni, így a targonca csak hosszirányba közlekedik a kiszolgáló folyosón.
-A kötetlen pályás: Sínszerkezeten közlekedő felrakó gépek: csak folyosóban dolgoznak, keskeny kiszolgáló folyosót igényelnek.
Tárolási mód oldaláról: A tárolásra kerülő áruk raktáron belüli elhelyezését jellemzi.
Fajtái: - állvány nélküli tárolás
-         - állványos tárolás
-Állvány nélkül tárolás: egységrakományt közvetlenül egymásra halmazolják és ezekből szelektálási igénynek megfelelően tömböket készítenek. Minél nagyobb a tömbök nagysága, annál nagyobb a raktár-térfogat kihasználási mutatója. A tömbök méretének csökkentésével lehet eljutni az állvány nélküli soros tárolási módhoz, amelynél egy kiszolgáló út két oldalán egy-egy rakomány helyezkedik el. Tömbös jellemzői: - homogén áruválaszték, - azonos cikk elemek egyidejű nagy mennyiségű mozgatása, - egység rakományok megfelelő teherbírása és halmazolhatósága. Soros jellemzői: - azonos cikk elemekből nagyobb mennyiség, - egy-egy oszlop egyidejű be illetve kitárolása, - egységrakományok megfelelő teherbírása és halmazolhatósága.
-Állványos tárolás egység rakományhoz:
Statikus tárolási módok:- soros állványos tárolás, - kettős mélységű állványos tárolás, - bejárható állványos tárolás.
Soros jellemzői: heterogén áruválaszték, - egységrakományok egyedi hozzáférhetősége, - alacsony térfogat kihasználás.
-Kettős mélységű jellemzői: Azonos cikk elemekből legalább két egység rakomány és azok egyidejű be és kitárolása,- speciális kiszolgáló gépek igénye, - közepes térfogat kihasználás.
-Bejárható jellemzői: egy-egy cikk elemből nagymennyiségű egységrakomány egyidejű be, illetve kitárolása, - tömbszerű tárolás jó térfogat kihasználással, - egyedi hozzáférhetőség nem biztosított.
Dinamikus tárolási módok: Gördítő állványos tárolás, - görgős átfutó állványos tárolás.
-Gördítő állványos tárolás jellemzői: heterogén áruválaszték, igen jó térfogat kihasználás,- magas beruházási költség, - alacsony forgalom.
-Görgős átfutó jellemzői: heterogén,- egy-egy csatorna hosszának megfelelő mennyiségű egység rakomány, - FI-FO elv automatikus érvényesülése, - igen jó térfogat kihasználás, - nagy forgalom lebonyolítására alkalmas, - magas beruházási költség.
Az egyedi áruk, illetve a gyűjtő csomagolású áruk tárolásának módjára jellemző, hogy az árukezelés a legtöbb esetben kézi erővel történik, kivéve nagy terjedelmű, és tömegű áruk.
Statikus tárolási mód: soros, polcos, állványos tárolás,-tárolóládás állványos tárolás,- speciális állványokon történő tárolás.
Dinamikus tárolási mód: gördíthető állványos tárolás ( hosszirányú és keresztirányú tárolás),- görgős átfutó állványos tárolás, - körforgó állványos tárolás ( függőleges és vízszintes).

Komissiózás:
Raktározás egyik folyamat modulja, amelynek során a raktári árukészletből egyes megrendelések szerinti áruválaszték kerül összeállításra. Ez a modul a legösszetettebb és a legkritikusabb elem. A kritikus jelleg két oldalról közelíthető meg.
-    A raktár-technológiai modulok közül a komissiózás az, amelyik a legszorosabban kapcsolódik az ellátási funkcióhoz, ugyanis e folyamatban kell biztosítani a megrendelők igényeit, a pontos és minimális idejű kielégítését.
-    A másik oldalról a komissiózás az a folyamat amely a raktárban a legtöbb élőmunka ráfordítást igényel, amely nehezen tervezhető a több hibalehetőség, tévedés és az időcsúszás a teljesítés kockázatát rejti.
Komissiózás részfolyamatok egymáshoz kapcsolódó sorozata a megrendeléstől az összeállításig.
Komissiózás részműveletei:
-Egylépcsős folyamat:- megrendelésből fizetési jegyzéket állítunk össze,
- áru előkészítés, áru kiszedés, minden egyes tételt külön-külön gyűjtenek ki, így az a rendelés összeállítást is magába foglalja. Ezt már csak az ellenőrzés követi.
-Kétlépcsős folyamat: - vezér paramétere a cikkek vagy a cikkcsoport, megrendelés igényeit összesítik, gyűjtő jegyzéket állítanak össze. Az árukiszedés során egy ciklusban egy cikk elemből több megrendelés áruit gyűjtik ki. Az árukigyűjtés során különböző tároló helyekről egy ciklus megrendelőinek áruit egyesítik. Az áruosztályozás arra szolgál, hogy az kerüljön szétválasztásra és megtörténjen a rendelés összeállítása.
Komissiózási osztályozási szempontok:
-Áru előkészítés:  -statikus ( az ember megy az áruhoz)
-dinamikus ( az áru megy az emberhez)
-Árukiszedés lebonyolítása:- egydimenziós ( kézzel elérhető az áru )
- kétdimenziós ( gép segítségével felfelé irányuló mozgás)
-Árukiszedés módja:- kézi
- gépi automatikus
-Áruleadás:- centralizált ( az árut egy központi helyre kell szállítani)
-decentralizált ( kiszedett árut anyag mozgatógép továbbítja a gyűjtőhelyre)
-Komissiózás helye:- tárolótéren belül
- tárolótértől elkülönített komissiózó térben
Bizonylat nélküli komissiózást a hibák, tévedések elkerülésére fejlesztették ki. Általában elektronikus vagy akusztikus módon juttatják el a tárolási ( statikus) helyre, vagy a dolgozóhoz ( dinamikus).  Mindkettő feladata, hogy a közlés és végrehajtás visszajelzésének rögzítése.
Komissiózás eszközrendszere:
-Statikus:    - Egydimenziós:- kézzel elérhető magasságig terjed ( 2,2 m). A munkát kézi vagy gépi hajtású eszközök segítik. A kigyűjtött árut folyamatos működésű anyagmozgató eszközök is használatosak.
-Kétdimenziós: a kiszedést végző dolgozót emelő gép segíti a magasan elhelyezett áru eléréséhez. Ezek lehetnek kötetlen pályás targoncák, illetve kötött pályás állványkiszolgáló gépek.
-Dinamikus: az egységrakományok megbontása után a rakományokat az árutároló térből a komissiózó térbe kell juttatni.
Ez történhet:- szakaszos működésű géppel
- folyamatos működésű géppel
-Szakaszos működésű gép: rövid mozgatási távolság esetén lehet kézi vagy gyalogkövetésű targonca. Hosszabb mozgatási távnál kézi vezérlésű, vagy automatikus szállító targonca. A szükséges mennyiségű áru kiszedése után a megbontott rakományt visszaszállítják a tároló térbe.
-Folyamatos működésű gépek: közül a görgőpályásokat és a vonszoló pályákat használják a legelterjedtebben.
Expediálás:
A raktározási folyamat utolsó modulja. Feladata: kiszállítás előtt a komissiózási folyamat alatt a megrendelések szerint összeállított áruválaszték olyan állapotba hozni, hogy azok hatékonyan eljuttathatóak legyenek a rendeltetési helyükre.
Két fő részre bontható:- Kiszállítás előkészítésére
- Jármű rakodására
Kiszállítás előkészítése:- csomagolás
- kiszállítási egység képzése
- kiszállításra várakozás
-Csomagolásnál és a kiszállítási egységek összeállításánál is figyelembe kell venni a megrendelő igényeit. A megrendelőnek az az érdeke, hogy olyan formában és kiszerelésben kapja meg, hogy számára legkisebb kezelési ráfordítást igényeljen a felhasználás során.
Csomagolásnál figyelembe kell venni a szállításnál felmerülő igénybevételeket is, és védelmet kell biztosítani az árunak.
-Kiszállítási egységek összeállításánál teljesülni kell:
-    szállító járművek gyors rakodására
-    szállító járművek térfogatban vagy tömegben mért szállítási kapacitásának kihasználására.
Kiszállításra várakozást úgy kell megoldani, hogy a beérkezés után minél hamarabb megtörténhessen a rakodás.
Az expedíciós térben a rakományokat járatonként kell rendezni.