Információtartalom vázlata

  • Az Incoterms célja és tárgya
  • Az Incoterms által szabályozott kérdések
  • Az eladó és a vevő kötelezettségei
  • Egypontos és kétpontos klauzulák
  • Bármely fuvarozási módnál alkalmazható klauzulák
  • Csak tengeri és belvízi fuvarozás esetén alkalmazható klauzulák

Incoterms 2000:
•    a paritások elnevezése az eladó kötelezettségeinek terjedelmére utal
•    a paritásokat hárombetűs kódokkal jelöljük
•    a kereskedelmi kifejezések (szokványok,) értelmezésének nemzetközi szabályai
•    13 záradékot (klauzulát, paritást) tartalmaz, melyek egy-egy változatot jelentenek az áru továbbításával a kárveszély és a költségek viselésével kapcsolatban a kereskedő partnerek között. Megszabja, mely pontig viseli az eladó, és mely ponttól a vevő az áru szállításának költségét és kockázatát (teljesítési hely), tételesen (10 ismérv szerint) felsorolja azt is, mi az eladó és mi a vevő dolga pl. az engedélyek megszerzésénél, a fuvarozási szerződés megkötésekor, mikor és miről kell a partnert értesíteni, és milyen okmányokat kell beszerezni.

Paritás: Az eladási ár záradéka, mely az ár szolgáltatástartalmát fejezi ki.
Az a földrajzi pont ahol az áru fuvarozásával kapcsolatos költségek átszállnak az  eladóról a vevőre.

Ha A fuvarparitás az a földrajzi pont, ahol a szállítással kapcsolatos költségek átszállnak az eladóról a vevőre.

Teljesítés helye: az a földrajzi pont, ahol a szállítással kapcsolatos kockázat átszáll az eladóról a vevőre.

Ha a költség ugyanott száll át az eladóról a vevőre ahol a kockázat, akkor a paritás 1 pontos. Egypontos klauzulák (E, F, D csoport) Ha a költség és a kockázat átszállása szétválik, akkor a paritás 2 pontos. Kétpontos klauzulák (C csoport)

Az alkalmazott fuvarozási mód alapján a paritások lehetnek tengeri / belvízi vagy multimodális paritások. A multimodális paritások többféle fuvarozási mód és különböző összekapcsolódási módok esetén alkalmazott.

A vevő és az eladó feladatai az Incoterms 2000, 10 pontja szerint:
1)    Az adásvételi szerződések teljesítése :
- az eladó az áru tulajdonjogát átadja
-a vevő a vételárat kifizeti
2)    Engedélyek és formalitások:
Az áru eladásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése (vám ügyintézés, illetékek, adók stb.)
3)    Az áru továbbításával kapcsolatos szerződések megkötése:
- fuvarozási szerződés
- raktározási szerz.
- szállítmányozási szerz.
- szállítmányi biztosítási szerződés
4)    Az áru átvétele / átadása
5)    A kockázat átszállás
6)    Költségmegoszlás
7)    Értesítés:
- készre jelentés ( a vevő értesítése az áru elkészültéről)
- a vevő értesítése az áru feladásáról
- a szállítás módjáról ( milyen fuvareszközzel)
- az áru érkezéséről
8)    Bizonylatolás :
A kereskedelmi üzlet különböző fázisait bizonylatokkal, bizonylatok aláírásával igazoljuk.
9)    Áruvizsgálat: A vevőnek joga van a fuvarozás megkezdése előtt bevizsgáltatni az árut
10)    Segítségnyújtás egyéb tevékenységek: amit az Incoterms nem szabályoz, de a vevő és az eladó igénybe vesz

A 13 paritás az eladó kötelezettségének és kockázatának a sorrendjében:
"E" csoport – EXV Induló paritás
"F" csoport - FCA, FAS, FOB átadási paritás
"C" csoport - CFR, CIF, CPT, CIP feladási paritás
"D" csoport - DAF, DES, DEQ, DDU, DDP érkező paritás

EXW - Ex Works - Üzemből (megnevezett helység) Az eladó számára a legkevesebb kötelezettség vállalásával jár.
Eladó kötelezettségei:
•    Akkor teljesít, amikor a vevő részére bocsátja az árut a saját telephelyén
•    Nem köteles felpakolni a vevő által biztosított járműre és nem feladata az exportra történő vámoltatás de a vevő kérésére, költségére, kockázatára gondoskodni köteles a szállítóeszközbe berakodásról, ill. segítséget kell adnia az áru exportálásához szükséges okmányok megszerzéséhez
•    Értesíti a vevőt mikor, és hol adja át az  árut
•    Szállításra alkalmas, megfelelő csomagolás, jelzésekkel látja el az árut
•    Fizeti az ellenőrzési költségeket, amelyek az árurendelkezésre bocsátásához szükségesek (pl. mérlegelés)
Vevő kötelezettségei:
•    Visel minden költséget és kockázatot, mely az eladó telephelyétől a rendeltetés helyére jutással kapcsolatosak
•    Köteles gondoskodni az exportáláshoz és importáláshoz szükséges minden engedélyről és eleget tenni minden vámkezelési formaságnak
•    Ha jogosult az átvétel helyét és idejét meghatározni értesítenie kell az eladót ha elmulasztja, akkor az ebből adódó többletköltséget meg kell fizetnie
•    Át kell vennie az árut ha nem akkor szintén ki kell fizetnie az ebből adódó összes többletköltséget

FCA - Free Carrier - Költségmentesen a fuvarozónak (… megnevezett helység)
Eladó:
•    Akkor teljesít, ha az árut a megnevezett helységben exportra elvámolva a vevő által megnevezett fuvarozónak átadja
•    Köteles beszerezni minden export engedélyt, hatósági felhatalmazást
•    Az eladó teljesít, ha az árut a vevő által megnevezett fuvarozó rendelkezésére bocsátja, anélkül, hogy azt az eladó fuvareszközéből kirakták volna.
•    értesítés küldése a vevőnek a fuvarozónak való átadásról
•    okmány küldése, ami igazolja az áru átadásának megfelelő megtörténtét (fuvarlevél, szállítmányozói átvételi elismervény)
Vevő:
•    be kell szereznie az importhoz szükséges engedélyeket
•    import vámkezelés elvégzése
•    köteles értesíteni az eladót a fuvarozó nevéről, a szállítás módjáról, az átadás napjáról / határidejéről, helyéről. Ha elmulasztja, állnia kell az ebből adódó többletköltségeket és kockázatot
Költség és kockázat átszállás helye (eladóról a vevőre): az áru első fuvarozónak való átadása.

FAS - Free Alongside Ship - Költségmentesen a hajó oldalához ( megnevezett elhajózási kikötő)
Eladó:
•    akkor teljesít, amikor az árut a megjelölt elhajózási kikötőbe, a rakparton a hajó oldalához, vagy az átrakodó-dereglyére helyezték
•    értesítés a vevőnek a leszállításról, okmány szolgáltatása, ami igazolja az áru átadása meghatározott módon megtörtént
•    export célú vámkezelés (2000-től)
•    köteles saját költségére és kockázatára megszerezni minden export engedélyt vagy hatósági hozzájárulást
Vevő:
•    költségek, kockázatok viselése az átadástól
•    értesíti az eladót a hajó nevéről, rakodóhelyről, szállítási határidőről
•    ha az értesítést elmulasztja vagy az általa megnevezett hajó nem érkezett meg időben, vagy nem tudja az árut fogadni ő viseli a többletköltséget, illetve a kockázatot
•    importengedély vagy hatósági hozzájárulás (import vámkezelés)
Költség és kockázat átszállás helye (eladóról a vevőre): az elhajózási kikötőben, rakparton, a hajó hosszanti oldala mellett.

FOB - Free on Board - költségmentesen a hajó fedélzetére (megnevezett elhajózási kikötő)
Eladó:
•    exporthoz szükséges engedélyek beszerzése
•    a meghatározott időben, a kikötői szokásoknak megfelelően kell az árut átadnia az elhajózási kikötőben, a vevő által megnevezett hajó fedélzetén
•    értesíteni a vevőt, hogy az árut a hajó fedélzetére leszállította, szokásos okmányok átadása, mely igazolja, hogy az áru átadásra került.
Vevő:
•    a vevő saját költségére szerződik az áru elszállítására a megnevezett kikötőből
•    értesítés küldése az eladónak az átadás helyéről, idejéről
•    minden többletköltség és kockázat viselése, ami azért keletkezik, mert a hajó nem érkezett időben, vagy nem képes az áru átvételére, illetve ha nem értesítette az eladót
Költség és kockázat átszállás helye (eladóról a vevőre): az elhajózási kikötőben, amikor az áru áthalad a hajókorlát felett.

CFR - Cost and Freight - Költség és fuvardíj (megnevezett rendeltetési kikötő)
Eladó:
•    a megnevezett rendeltetési kikötőig viseli a fuvardíjat és a költségeket
•    export engedély beszerzése, export célú vámkezelés
•    megköti a fuvarozási szerződést saját költségére a rendeltetési kikötőig
•    adott napon az elhajózási kikötőben a hajó fedélzetén átadja az árut
•    kockázatviselés, amíg az áru át nem halad az elhajózási kikötőben a hajókorlát felett
•    kirakodó kikötőben felmerülő költségek (kirakodási költség, rakpart használati díj), amit a szerződés megkötésekor felszámol a fuvarozó
•    átadja a rendeltetési kikötőig történt bérmentesítést igazoló szállítási okmányt /az okmány keltének az elszállításra kikötött határidőn belül kell lennie, biztosítania kell azt, hogy felmutatásával a rendeltetési helyen követelni lehessen az árut a fuvarozótól/
•    olyan ellenőrző műveletek fizetése, amelyek az átadáshoz szükségesek (mérlegelés, számlálás)
•    szállítási módnak megfelelő csomagolás, csomagolást megfelelőjelzésekkel ellátni
Vevő:
•    import engedélyek beszerzése, importra történő vámkezelés
•    áru átadásának elfogadása, ha az megfelelően történt, az áru átvétele a fuvarozótól a rendeltetési kikötőben
•    ha jogosult a kikötőt és az időpontot meghatározni értesítés az eladónak
•    fizeti az átadást követően felmerült költségeket (kivéve a fuvarozási szerződésben feltüntetettet)
•    kockázat viselése onnantól fogva, hogy az áru áthalad az elhajózási kikötőben a hajókorlát felett
Költség átszállás helye (eladóról vevőre): rendeltetési kikötőKockázat átszállás helye (eladóról vevőre): elhajózási kikötő hajókorlát felett.

CIF - Cost, Insurance and Freight - Költség, biztosítás és fuvardíj (… megnevezett rendeltetési kikötő)  
•    annyiban különbözik a CFR-től, hogy az eladó nemcsak a költséget viseli a rendeltetési kikötőig, hanem a biztosítási díjat is (kétpontos, tengeri)
Biztosítás:
•    az eladó a saját költségén köti, de a vevő a kedvezményezett
•    a biztosítás a legkisebb fedezetre szól (FPA, "C") a szerződéses ár 110%-ára nyújt fedezetet, a szerződés valutájában
•    a vevő kívánságára köthet az eladó biztosítást háborúk, sztrájkok, lázadások és zavargások kockázatára
•    az eladó plusz kötelezettsége a biztosítási kötvény (értékpapír)átadása a vevőnek

CPT - Carriage Paid to - Fuvarozás fizetve x-ig (megnevezett rendeltetési hely) multimodális klauzula
•    a rendeltetési helyig az eladó viseli a költségeket, de a kockázat a fuvarozónak történő átadással száll át
•    legtöbbször akkor választanak CPT, ill. CIP klauzulát, ha a vevő útközben nem akarja eladni az árut
Eladó:
•    megköti a fuvarozási szerződést a megjelölt rendeltetési helyig
•    át kell adnia a vevőnek a szokásos szállítási okmányt
Vevő:
•    fizeti a rendeltetési helyen a kirakodási költségeket (HA! Nincs benne a fuvardíjban)
•    minden vám, adó és importból származó hatósági díj fizetése
Költség átszállás helye (eladóról vevőre): megnevezett rendeltetési helyig
Kockázat átszállás helye (eladóról vevőre): az első fuvarozónak történő átadás után

CIP - Carriage and Insurance Paid to - Fuvarozás és biztosítás fizetve …-ig (…megjelölt rendeltetési hely)
•    ugyanaz, mint a CPT, CSAK az eladó köteles az árut a rendeltetési helyig biztosítani
•    a biztosításra ugyanaz vonatkozik, mint CIF klauzula esetén

DAF - Delivered at Frontier - Határra szállítva (… megnevezett helység)
•    egypontos, multimodális (ált. vasúti, ill. közúti)
Eladó:
•    akkor teljesíti a kötelezettségét, amikor az áru exportra elvámolva a rendeltetési határ még "innenső" felén rendelkezésre áll itt száll át a költség és a kockázat
•    a fuvarköltséget fizeti az átadási pontig, valamint a kirakási költséget (ha a rendelkezésre bocsátáshoz szükséges a kirakodás)
•    gondoskodik a csomagolásról
•    értesítenie kell az áru feladásáról a vevőt, valamint át kell adnia a szokásos okmányokat, ami igazolja az áru átadását
Vevő:
•    az áru importra történő elvámoltatása
Költség és kockázat átszállás helye (eladóról a vevőre): a megnevezett határ "innenső" oldala.

DES - Delivered Ex Ship - Hajóról szállítva (… megjelölt kikötő)
•    egypontos, tengeri (belvizi) klauzula
Eladó:
•    akkor teljesíti átadási kötelezettségét, amikor a rendeltetési kikötőben az árut import vámoltatás nélkül a fedélzeten a vevő részére bocsátja
•    a rendeltetési kikötőig minden költséget és kockázatot ő visel
•    a rendeltetési kikötőben a hajón az áru átvételre feljogosító okmány elküldése a vevőnek
Vevő:
•    import vámkezelés
•    kirakodás a rendeltetési kikötőben a hajóról
Költség és kockázat átszállás helye (eladóról a vevőre): a rendeltetési kikötőben a hajón.

DEQ - Delivered Ex Quay (Duty paid) - Rakparton átadva (vám fizetve) (…megjelölt rendeltetési kikötő)
•    2000-es INCOTERMS szerint rakparton átadva vámfizetés nélkül
•    tengeri (belvízi), egypontos klauzula
Eladó:
•    a megjelölt rendeltetési kikötőben a rakparton át kell adnia az árut, importra elvámoltatva a rakpartra rakodásig az összes költséget és kockázatot ő viseli
•    át kell adnia a vevőnek a szokásos szállítási okmányt v. kiszolgáltatási jegyet, amivel át tudja venni az árut
Vevő:
•    ha az eladó nem képes az import engedélyt beszerezni, és a felek abban állapodnak meg, hogy a vevő végezze az importvámoltatást és fizesse a vámot, akkor a "vámfizetés nélkül" kifejezéssel kell ellátni
•    Incoterms 2000  szerint importra történő vámkezelés + minden egyéb költség, ami az importtal jár a vevő kötelezettsége
Költség és kockázat átszállás helye (eladóról a vevőre): a rendeltetési kikötőben a rakparton.

DDU - Delivered Duty Unpaid - Vámfizetés nélkül leszállítva (megnevezett rendeltetési hely)
Eladó:
•    a megnevezett rendeltetési helyig leszállítja az árut, viseli a kockázatot és minden költséget
•    ha a vevő nem vámoltatja le időben az árut, viselnie kell az ebből származó összes többletköltséget és kockázatot
•    okmányok átadása a vevőnek
•    ha az átadás pontos helye nincs megállapítva a rendeltetési helyen belül, akkor a számára legmegfelelőbbet választhatja ki
Vevő:
•    import vám, adók, plusz egyéb hatósági díjak fizetése
Költség és kockázat átszállás helye (eladóról a vevőre): az importőr országában megnevezett rendeltetési hely.
DDP - Delivered Duty Paid - Vámfizetéssel leszállítva (megnevezett rendeltetési hely)
Eladó:
•    viseli az össze költséget és kockázatot a megnevezett rendeltetési helyig
•    importra vámolás, ha nehézségekbe ütközne az import vámoltatás és az engedélyek beszerzése DDU klauzulát célszerű alkalmazni
•    ha nem állapodnak meg az átadás pontos helyében ld. DDU

INCOTERMS 2000

RÖVIDÍTÉS

ELNEVEZÉS

FUVAROZÁSI MÓD

AZ ELADÓ ALAPVETŐ KÖTELEZETTSÉGE

* EXW

EX WORKS

minden fuvarozási mód

átadás az eladó telephelyén, raktárban stb.

* FCA

FREE CARRIER

minden fuvarozási mód

költségmentesen a megnevezett fuvarozónak

* FAS

FREE ALONGSIDE SHIP

tengeri/belvizi

költségmentesen a behajózási kikötőben a hajó oldalához

* FOB

FREE ON BOARD

tengeri/belvizí

költségmenetesen a behajózási kikötőben a hajó fedélzetére

** CFR

COST AND FREIGHT

tengeri/belvizi

költség és fuvardíj a rendeltetési kikötőig

** CIF

COST, INSURANCE, FREIGHT

tengeri/belvizi

költség, biztosítás é s fuvardíj a rendeltetési kikötőig

** CPT

CARRIAGE PAID TO

minden fuvarozási mód

fuvardíj fizetve a rendeltetési helyig

** CIP

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO

minden fuvarozási mód

fuvardíj, biztosítás fizetve a megnevezett helyig

* DAF

DELIVERRED AT FRONTIER

minden fuvarozási mód

megnevezett határállomásra szállítva

* DES

DELIVERED EX SHIP

tengeri/belvizi

leszállítva a megnevezett rendeltetési kikötőbe

* DEQ

DELIVER EX QUAY

tengeri/belvizi

leszállítva a megnevezettt rendeltetési kikötő rakpartjára (kikötéstől függően vám fizetve vagy nem fizetve)

* DDU

DELIVERED DUTY UNPAID

minden fuvarozási mód

leszállítva a megnevezettt rendeltetési helyre, vám nem fizetve

* DDP

DELIVERED DUTY PAID

minden fuvarozási mód

leszállítva a megnevezett rendeltetési helyre, vám fizetve

* - egypontos klauzula


** - kétpontos klauzula