Információtartalom vázlata:

Fogyasztói magatartás jellemzői

 • Vevő „fekete doboza”, a vevő jellemzőinek hatása a vásárlásra
  • Kulturális jellemzők
  • Társadalmi jellemzők
  • Személyes jellemzők
  • Pszichológiai jellemzők
 • Maslow féle motivációs elmélet
 1. A vásárlói magatartást befolyásoló külső és belső tényezők:
  A vásárlói magatartással kapcsolatosan 3 elmélet alakult ki a szakirodalomban:
  1. A racionális döntések elmélete:
   Azon alapszik, hogy a vevő tökéletesen informált, és döntéseit teljes körű információk alapján hozza meg. Ennek az elméletnek gyakorlati jelentősége kicsi.
  2. A pszichológiai döntések elmélete:
   A vásárlói döntéseket csak az egyéni beállítottságra vezeti vissza.
  3. A sokszínű tényezők elmélete:
   A vásárlói döntéseket a genetikai, külső környezeti és múltbéli, tapasztalati tényezők hatásával magyarázza.
 2. A fogyasztókra ható tényezők:
  Azokat a tényezőket, melyek a fogyasztó magatartását befolyásolják összefoglalóan a fogyasztó "fekete dobozának" nevezzük.
  A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőket két csoportra oszthatjuk:
  Külső tényezők:
  • Személyes tényezők:
   • Életkor
   • Nem
   • Jövedelem
   • Foglalkozás
   • Családi állapot
   • Személyiség
   • Iskolai végzettség
   A személyiség alapján megkülönböztetünk:
   • Extrovertált személyiséget:
    Kifelé forduló, ismerkedő, barátkozó, nyitott, olyan személyiség, akit a környezet befolyásol, és az áru tetszetőssége könnyen elcsábít.
   • Introvertált személyiséget:
    Befelé forduló, zárkózott, merev személyiség, aki nehezen befolyásolható.
  • Társadalmi tényezők:
   • Referencia csoportot:
    Olyan személyekből áll, akiket az egyén magatartása alakításában viszonyítási pontként kezel.
   • Informális csoportok:
    Hasonló gondolkodású egyénekből áll, akiknek közös az érdeklődési körük. Értékrendje nem rögzített írásban, de azt a csoporttagok elfogadják. Ilyen pl.: a család, vagy a baráti kör.
   • Formális csoportok:
    Véletlenszerűen alakulnak, írásos szabályok szerint működnek. Pl.: munkahelyi csoportok.
   • Aspirációs csoportok:
    Olyan csoportok, akikhez az egyén tartozni szeretne. Ezeknek nagy a motivációs hatásuk. Az egyén úgy öltözködik, úgy él, hogy ennek a csoportnak a normáit kövesse.
   • Aszociális csoportok:
    Ezek értékeit, magatartását az egyén visszautasítja, nem vásárol semmi olyan terméket, amely arra utalhat, hogy ennek a csoportnak a tagja.
   • Társadalmi szerepek, státuszok:
    A társadalom értékrendjében elfoglalt hely, a társadalom megbecsülési szintjét fejezi ki. Ha a fogyasztó státuszszimbólumot vásárol, akkor a társadalmi elvárásoknak kíván megfelelni. Pl.: Rolex óra.
  • Kulturális tényezők:
   • Kultúra:
    Az a társadalmi közeg, melyben az emberek mozognak. A kultúra meghatározza a fogyasztói magatartásunkat. Az adott társadalomra jellemző szokásokat, hagyományokat, ünnepeket, vallást, értékrendeket az emberek elfogadják és alkalmazkodnak hozzájuk.
   • Szubkultúra:
    Az adott kultúrán belüli kisebb csoportok. Pl.: nemzetiségi, földrajzi csoportok.
   • Társadalmi osztály:
    A társadalom tartós, homogén tagozódása.
  • Belső tényezők = Pszichológiai tényezők
   • Motiváció:
    Szükségletek által elindított hajtóerő, mely a szükséglet kielégítésére irányuló magatartást eredményez.
   • Inger:
    Az érzékszervekre ható bármilyen információt ingernek nevezzük.
   • Tanulás:
    Az a folyamat, mely során az emberek megszerzik azokat az ismereteket, melyek a jövőbeni magatartásukat befolyásolják.
   • Attitűd:
    Viszonyulás, meggyőződés, érzelem valamilyen termékkel kapcsolatban.
   • Ízlés:
    Az érték és az esztétikai jellemzők felismerésének képessége.
 3. Maslow- féle motivációs elmélet:
  Maslow szerint a szükségletek alapvető szerepet játszanak a fogyasztásban, mert fogyasztásra ösztönöznek. A szükséglet hiányérzet, mely cselekvést vált ki önmaga megszűntetésére. Maslow szerint az emberi szükségletek piramisba rendezhetők. Ez a piramis a szükségletek kielégítésének sorrendjére utal. Maslow úgy gondolta, hogy a legalapvetőbb szükségletek a fiziológiai szükségletek. Ezek hatnak a legerőteljesebben és ezek kerülnek legelőször kielégítésre. Addig nem lépnek a következő szintre, amíg az előzőt ki nem elégítették
  A szükséglethierarchia alapelvei:
  • az adott szükséglet kielégítése újabb szükséglet kielégítésére sarkall
  • a fogyasztó rangsorolja szükségleteit
  • az erősebben jelentkező szükségletet elégíti ki először a fogyasztó
  • az alacsonyabb rendű szükségleteinket előbb elégítjük ki, mint a magasabb rendűt.
  A motiváció Maslow szerint olyan belső állapot, amely cselekvésre ösztönzi az embereket.
  Azt a módot, ahogyan a szükségleteinket kielégítjük igénynek, nevezzük.
  Maslow-i piramis:
  • 5. Önmegvalósítási szükségletek
   (céljaink elérése)
  • 4. Elismertetési szükségletek
   (társadalom ismerje el személyiségünket, munkánkat)
  • 3. Közösség iránti szükségletek
   (család, iskola, párt, egyház)
  • 2. Biztonsági szükségletek
   (állandóság)
  • 1. Fiziológiai szükségletek
   (éhség, szomjúság)