Információtartalom vázlata

  • Milyen módon oldhatja meg a problémát, ha az üzletet mindenképpen meg akarják kötni?
  • Ha az árut egyik belföldi partnerének a raktárában el tudnák helyezni, milyen okmányban rögzíti a megállapodás feltételeit, ill. a választott ügyirat milyen adatokat tartalmazzon?

Bérleti szerződés

Bérleti szerződés alanyai, tárgya: A bérleti szerződés alapján a bérbeadó köteles a dolgot időlegesen a bérlő használatába adni a bérlet lényege a dolog használatának ellenérték fejében való időleges átengedése. A bérleti szerződés alanyai a bérbe adó és a bérlő. A szerződés tárgya lehet ingó és ingatlan dolog is. A bérbeadó főkötelezettsége a használati jog átengedése és a dolog birtokba adása. A bérbe adó kellék és jog szavatossági kötelezettség terheli.

Kellékszavatosság azt jelenti, hogy a bérelt dolog a bérlet egész ideje alatt szerződésszerű használatra alkalmas legyen.

A jogszavatosság alapján szavatolni köteles azt, hogy harmadik személynek nincs a bérelt dologra vonatkozóan olyan joga, hogy a bérlőt a használatban korlátozza. A bérleti szerződés nem szünteti meg a tulajdonos dologgal kapcsolatos kötelezettségeit. A bérbe adó (kisebb javítások kivételével), viselni köteles a dolog fenntartásával kapcsolatos kiadásokat, költségeket valamint közterheket. A szükséges munkák elvégzése érdekében a bérlő és bérbeadó együttműködése szükséges.

A bérbeadót megilleti a az ellenőrzés joga. Ha a bérbe adó az ellenőrzés során észleli, hogy a bérlő a dolgot rendeltetés ellenesen vagy szerződés ellenes módon használja, követelheti ennek megszüntetését illetve ebből eredő kárának megtérítését.

A bérbe adó alapvető joga a bérlő illetőleg a dolog használójának kiválasztása. Ingatlan és lakás kivételével a bérlő csak a bérbeadó engedélyével adhatja a dolgot harmadik személy használatába. Erre a szerződésben utalni kell. A bérlő fő kötelezettsége a bérleti díj megfizetése. A bérleti díj összegét a felek szabadon állapítják meg. A bérfizetés elhalasztása esetén a bérbeadó a bérletet azonnali hatállyal felmondhatja, feltéve, hogy a bérlő megfelelő határidő kitűzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel a hátralék megfizetésére írásban felszólította és a bérlő –e határidő elteltéig sem fizetett. A bérlet megszűnésekor a bérlőt megilleti az elvitel joga vagyis mindazt amit a saját költségég a dologra felszerelt a dolog épségének sérelme nélkül leszerelheti és elviheti.

A bérleti szerződés szólhat határozott vagy határozatlan időre.  A határozott időre kötött bérleti szerződés határozatlan idejűvé alakul, ha a dolgot a bérlő a bérleti idő lejárta után tovább használja és ez ellen a bérbe adó 15 napon belül nem tiltakozik. A bérlő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a bérbe adó megszegi kellék és jogszavatossági kötelezettségét. A bérbe adó felmondhatja azonnali hatállyal a szerződést a bérlő súlyos szerződésszegő magatartása miatt (pl: díjhátralék felszólítás ellenére, a dolog szerződés ellenes használata).