Munkavállaló:

Munkaviszonyba munkavállalóként az léphet, aki a 16. életévét betöltötte, iskolai szünet ideje alatt a 15. életévét betöltött általános iskolában szakiskolában középiskolában nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló is létesíthet munkaviszonyt törvényes képviselőjének hozzájárulásával.

A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. A munkaszerződést írásba kell foglalni. Kötelezően meg kell határozni:

 • munkavállaló személyi alapbérét
 • munkakörét
 • munkavégzés helyét

unka törvénykönyve szerint. Ezek bármelyikének hiánya a munkaszerződés érvénytelenségét eredményezi.

A törvény nem teszi kötelezővé, de meghatározható:

 • munkaidő hossza
 • szerződő felek jogai, kötelességei
 • egyéb megállapodások (pl: munkába lépés napja, próbaidő)

Munkaszerződéssel szemben támasztott formai követelmények:

 • a munkaszerződés megnevezés
 • a munkavállaló neve személyi adatai
 • munkáltató neve pontos címe
 • szerződés helye, ideje
 • szerződő felek aláírása

A munkaviszony határozott és határozatlan időre jöhet létre. A határozott időtartam maximum 5 év lehet. A határozott időtartam határozatlanná alakul, ha a munkavállaló közvetlen vezetője tudtával a határozott időtartam lejártát követően legalább 1 munkanapot tovább dolgozik. Ha a határozott idő 30 napos vagy ennél rövidebb úgy ez az időtartam tovább dolgozás esetén csak annyival hosszabbodik meg amennyi időtartamra a munkaviszonyt létrehozták.

Határozatlan időre szóló:

Csak a munkába lépés kezdeti időpontját határozzák meg. A kilépés időpontját nem. Neki a vállalat csak indokolt esetben mondhat fel.

Próbaidő:

A munkaviszony létesítésekor a munkaszerződésben lehet kikötni. Erre azért lehet szükség, hogy mind a munkáltató mind a munkavállaló kipróbálhatják egymást. Általában 30 nap de a 3 hónapot nem haladhatja meg.
A munkavállaló a munkaszerződésben megállapított személyi alapbérnek megfelelő munkabér illeti meg. A személyi alapbért mindig időbérben kell megadni. (Ft/hó, Ft/óra) Teljesítmény bérezés esetén a teljesítmény követelmény mellett az időbéres személyi alapbért is meg kell jelölni. A személyi alapbér nem lehet kevesebb, mint a mindenkori minimálbér.
A munkáltató köteles a munkavállalóval közölni, hogy a munkaviszonyból eredő munkáltatói jogokat és kötelezettségeket ki gyakorolhatja.
A munkavállaló a rá bízott üzleti titkot köteles megtartani.
A munkaidő napi 8 óra. A munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása ennél rövidebb hosszabb, de napi 12 órát meg nem haladó munkaidőt is megállapíthat. A munkaidő a napi munkaidő tartamának alapulvételével heti vagy ennél hosszabb, de legfeljebb éves keretben is meghatározható.
A próbaidő meghosszabbítására nincs lehetőség.

Munkaviszony megszüntetése a munkavállaló részéről:

A munkaviszony megszüntethető:

 • a munkáltató és munkavállaló közös megegyezésével
 • rendes felmondással (határozatlan idejű munkaszerződésnél)
 • rendkívüli felmondással
 • próbaidő alatt azonnali hatállyal

A határozott idejű munkaviszonyt a munkáltató a határozott idő lejárta előtt akkor is megszüntetheti ha a munkavállaló hátralevő időre járó átlagkeresetét előre kifizeti.

Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel:

Mind a határozatlan, mind a határozott idejű munkaviszony megszüntethető a munkavállaló és a munkáltató közös megegyezésével, ilyenkor a munkaviszony azon a napon szűnik meg melyet a felek megjelölnek a megegyezésben. Eddig az időpontig a munkavállaló köteles munkát végezni a munkavégzés alóli felmentését nem kérheti.

Rendes felmondás:

Határozatlan idejű munkaviszony mind a munkáltató mind a munkavállaló rendes felmondással megszüntetheti. A felmondás egyoldalú jognyilatkozat, amelynek érvényességéhez a másik fél egyetértése vagy elfogadása nem szükséges. A munkáltató köteles a felmondását megindokolni, a munkavállaló nem köteles a felmondást indokolni. Határozott idejű munkaviszony esetén rendes felmondásra nem kerülhet sor.

Felmondási idő:

A felmondás kézhezvételélt követő naptól a munkaviszony utolsó napjáig eltelt idő. A felmondási idő kezdete a felmondás közlését követő nap. A felmondási idő legalább 30 nap de az 1 évet azonban nem haladhatja meg. Ettől érvényesen eltérni nem lehet. A felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő arányában meghosszabbodik. A munkáltató rendes felmondása esetén köteles a munkavállalót a munkavégzés alól felmenteni. Ennek mértéke a felmondási idő fele. A munkavállalói felmondás esetén a munkavégzés alóli felmentésre kötelező előírás nincs. A munkáltatónak azonban lehetősége nyílik arra, hogy belátása szerint akár egészben, akár részben a munkavállalót felmentse a felmondási idő alatt a munkavégzés alól. A munkavégzés alóli felmentés időtartamára a munkavállalót átlagkereset illeti meg.