Információtartalom vázlata

 • Hogyan gyűjtene információkat a különböző hitelfelvételi lehetőségekről?
 • Milyen okmányok benyújtása szükséges a hitelkérelmek elbírálásához?

Hitelezés alapelvei:

A hitelezési alapelvek azoknak a szempontoknak elveknek az összessége amelyek meghatározzák a bank magatartását a hiteligények elbírálásánál.

Legfontosabb alapelvek:

 • Céljelleg
 • Hitelképesség
 • Fedezeti elv
 • Saját erőforrások kiegészítésének elve
 • Lejárati elv
 • Kamatfizetési kötelezettség

Céljelleg:

A hitelkérelemben a vállalkozásnak meg kell jelölnie:

 • A konkrét célt amelynek a teljesítéséhez a hitel szükséges
 • Azt a tevékenységet amelyből a hitel visszafizetéséhez bevételt megszerzi
 • Azt a később képződő forrást amely a létrejöttéig a hitel pótol

A hitelt kizárólag a szerződésben meghatározott célra szabad felhasználni.

Hitelképesség:

Hitelképes az a vállalkozás, amely termékeit rendszeresen értékesíti jövedelmezően gazdálkodik. Fizetési kötelezettségeinek mindenkivel szemben eleget tesz és a bank a hitel visszafizetését biztosítottnak látja.

Fedezeti elv:

A bankok által nyújtott kölcsönöknek anyagi értékekkel kell fedezve lenniük. A fedezet lényege hogy az adós tartozása visszafizetésének biztosítékaként a valamilyen vagyoni értéket köt le vagy a tarozásáért 3. személy felelősséget vállal. A fedezet legyen értékelhető és értékálló, a hitelszerződés időtartama alatt ne veszítsen értékéből, könnyen értékesíthető legyen, jogilag érvényesíthető legyen. A biztosítékok lehetnek:

 • Személyi biztosítékok:
  • garancia vállalás (pl egy másik bank garanciája)
  • kezesség vállalás (egyszerű vagy kézfizető kezesség)
 • Dologi biztosítékok:
  • Óvadék (kaució): a banknál letétbe helyezhető
  • Jelzálog (az ingatlan nyilvántartásba jegyzik fel)
 • Zálogjog: A zálog tárgya valamilyen ingóság
  Követelés engedményezése: A kötelezett fedezetként a követelését ajánlja fel a banknak.

Saját erőforrás kiegészítésének elve:

A bankok kölcsön a vállalkozások saját anyagi erejének szükséges mértéke kiegészítésére adnak. Először a saját pénzeszközöket kell felhasználni, majd a felvett hitel kölcsönt. Magyarországon az elvárt saját erő 10-25%.

Lejárati elv:

A lejáratot olyan időpontra kell meghatározni, amikor a vállalkozás pénzügyi helyzete lehetővé teszi a visszafizetést. A futamidő alatt a teljes hitelösszeget vissza kell fizetni bizonyos hiteleknél türelmi idő kiköthető. A türelmi idő alatt a tőketörlesztést nem kell megkezdeni de a kamatokat már fizetni kell.

Kamatfizetési kötelezettség:

A kamat a kölcsön vett tőke használati díja, mértéke a kamatláb, azt mutatja, hogy időszakonként a kölcsön tőke hány százalékát kell kamatként megfizetni. Hitelintézeteknél a hónap 30 nap az év 360 nap.

Kamat: (tőke x kamatláb x napok száma)/ 360 x 100

Hitelezési eljárás menete:

A hitelezési eljárás a hitelkérelem benyújtásától a hitel visszafizetéséig terjedő folyamatot fogja át.
Részei:

 • a hitelkérelem
 • hitel elbírálása és engedélyezése
 • a szerződéskötés és a hitel folyósítása
 • a kölcsön felhasználásának ellenőrzése a kölcsön visszafizetése

Hitelkérelem:

A hitelkérelem az-az irat, amely alapján a bank elindítja azokat a vizsgálatokat amelyek a hitel folyósításához szükségesek.

A hitelkérelmet írásban kell benyújtani a bankhoz. A hitelkérelemben ki kell térni:

 • A hitelkérő adataira
 • A hitel igénybe vételének célja
 • Hitel összege, pénzneme
 • Futamidő
 • Felajánlott fedezetek biztosítékok
 • Adós vagyoni pénzügyi helyzetére vonatkozó dokumentumok (pl. adóbevallás, mérleg eredmény kimutatás)
 • Egyéb adatok (végbírósági bejegyzés, alapító okirat, aláírási címpéldány)

Hitelbírálat engedélyezés:

A rendelkezésre álló információk alapján a bank eldönti, hogy a gazdálkodó szervezet a hitel cél megvalósításához megkapja-e a szükséges pénzeszközöket. A hitelkérelem átvétele után a bank először formai vizsgálatot végez. Ha a kérelem a formai követelményeknek megfelel, akkor következik tartalmi vizsgálat.

Tartalmi vizsgálat elemei:

 • Kockázat felmérés: a bank elkészíti az ügyfélminősítést különböző pénzügyi mutatók alapján (likviditás, jövedelmezőség)
 • Meg kell vizsgálni, hogy a kért hitelösszeg a kért futamidőre a bank számára rendelkezésre áll-e
 • El kell készíteni a döntéshozók számára az előterjesztést: javaslatot kell tenni a hitel céljára összegére értékelni kell a vállalkozás jövedelmi helyzetét

A bank a hiteldöntést az ügyfelek hitelképessége alapján hozza meg, a döntésről az ügyfelet értesítik, ha a hitelkérelem és a döntés lényegesen eltér egymástól akkor azt indokolni kell.

Szerződéskötés, hitelfolyósítás:

A kedvező elbírálás esetén a bank szerződési ajánlatot tesz a vállalkozásnak a hitel összegére, kamatra, és egyéb feltételekre. A szerződés akkor jön létre ha a vállalkozás az ajánlatot cégszerűen aláírta. A szerződést mindig írásba kell foglalni.

A szerződésnek tartalmaznia kell:

 • az adósra, bankra vonatkozó adatokat
 • hitelnyújtás feltételeit
 • szerződés jogi előírásait (bank üzletszabályzata, a PTK előírásaira)

Szerződés lehet:

 • Hitelszerződés:
  Olyan szerződés amelyben a bank arra vállal kötelezettséget, hogy az ügyfél részére kölcsönt folyósít, vagy más bankműveletet végez.
 • Kölcsönszerződés:
  A bank meghatározott időre meghatározott pénzösszeget bocsát az ügyfél rendelkezésére, a kölcsön felhasználását rulirozó módon engedélyezheti. (a vállalkozás a kölcsönt vagy annak egy részét visszafizette ismételten igénybe veheti)

A hitel folyosítása történhet:

 • hitelszámla megterhelésével
 • fizetési számlára utalással
 • készpénzben történő kifizetéssel
 • rendelkezésre tartással

Forrás: http://viktoriafnemu.uw.hu/suli/tetelek.php