Információtartalom vázlata

 • A „szállítás” kifejezés értelmezése
 • Súlyossági szintek
 • A radioaktív anyagok fuvarozására vonatkozó engedélyezési eljárás
 • A fuvarozási kérelemben megadandó adatok
 • A fuvarozási kérelemhez csatolandó okmányok
 • A fuvarozási kérelemhez csatolandó nyilatkozat
 • Teendők a sugárzási szintre, illetve a szennyezettségre vonatkozó határértékek túllépése esetén

Jogforrás:

 • Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: At.)
 • A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet

A 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet hatálya az At. alkalmazási körébe tartozó radioaktív anyagok (ideértve a nukleáris anyagot is)

 • szállítására,
 • fuvarozására és
 • csomagolására

terjed ki.

Nem terjed ki a rendelet hatálya:

 • a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek által - a saját üzemeltetésükben levő gépjárművel, vasúti, vízi és légijárművel (a továbbiakban: jármű) - végzett szállításra,
 • Magyarországot nem érintő szállításra,
 • a telephelyen belüli szállításra,
 • a talált, illetve lefoglalt radioaktív anyagnak a megtalálás, lefoglalás helyszínéről a tároló térre történő, más jogszabályban meghatározott szállítására.

Ha e rendelet másképp nem rendelkezik a radioaktív anyagok szállítására és csomagolására a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

Veszélyes áruk szállítása:

A veszélyes áru helyváltoztatása, beleértve a közlekedési okokból történő megállásokat, illetve minden olyan közlekedési szempontból szükségessé vált időszakot, a helyváltoztatás előtt és után, amely alatt a veszélyes áru a járműben, tartányban vagy konténerben van. Ez a fogalom kiterjed a veszélyes áruk átmeneti tárolására is a közlekedési ágak, illetve a közlekedési eszközök cseréjénél is (átrakásnál), azzal a feltétellel, hogy az áru átvételének és kiszolgáltatásának helyét feltüntető fuvarokmányt kérésre bemutatják, illetve a küldeménydarabokat vagy a tartányokat nem nyitják fel, kivéve, ha az illetékes hatóságok ellenőrzik.

Radioaktív anyagok közúti szállítását

 • a főváros vagy egy megye területén belül a kérelmező székhelye (telephelye) szerint illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) megyei (fővárosi) intézete szállítási engedélyben,
 • a megyék közötti és nemzetközi viszonylatban az a) pontban megjelölt engedély megléte esetén ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala engedélyezi.

Az engedély alapján az engedélyes - más, a radioaktív anyag alkalmazására jogosult megbízó részére az engedélyben meghatározott körben - radioaktív anyag szállítását díj ellenében is végezheti.

A szállítási engedély iránti kérelemhez a mellékletben meghatározott adatlapot kell csatolni!

Az engedély megadása, illetve visszavonása során hozott határozatot közölni kell

 • az ÁNTSZ fővárosi, illetve megyei intézetével, ha azt az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala adta ki,
 • az OAH-val,
 • az Országos Rendőr-főkapitánysággal (a továbbiakban: ORFK),
 • a megyei, fővárosi közlekedési felügyelettel is.

Külön jogszabályban meghatározott aktivitást meghaladó radioaktív anyagok belföldi, illetve a Magyar Köztársaság területére történő be- és kiszállításához, valamint az ország területén történő átszállításához az ORFK rendészeti engedélye szükséges.

Radioaktív anyagot vasúton a Magyar Államvasutak Rt., a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. és a Fertővidéki Helyiérdekű Vasút Rt. az egyéb érvényes előírások megtartásával, külön engedély nélkül fuvarozhat.

Közúti fuvarozási tevékenység keretében a radioaktív anyag továbbítását – az alábbiakban meghatározott szállítás kivételével - a kérelmező székhelye (telephelye) szerint illetékes ÁNTSZ megyei, fővárosi intézete, valamint az ORFK előzetes hozzájárulása alapján a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF) engedélyezi.

A Magyar Köztársaság vízi útjain a radioaktív anyagok szállítását, fuvarozását - a feladó/induló kikötő szerint illetékes ÁNTSZ megyei, fővárosi intézete, valamint a feladó/induló kikötő szerint illetékes vízügyi felügyeletek, továbbá az ORFK előzetes hozzájárulása alapján - a külön jogszabályban* megnevezett, a feladó/induló kikötő szerint területileg illetékes megyei közlekedési felügyeletek engedélyezik a teljes belföldi útvonalra.

Légi fuvarozási tevékenység keretében a radioaktív anyag továbbítását nemzetközi légi fuvarozás esetén a nemzetközi szerződéseknek megfelelően, valamint a belföldi légi fuvarozási tevékenység esetén - a kérelmező székhelye (telephelye) szerinti ÁNTSZ megyei, fővárosi intézete és az ORFK előzetes hozzájárulása alapján - a Légügyi Igazgatóság engedélyezi.

Állati erővel vont vagy ember által mozgatott járművel radioaktív anyag csak akkor továbbítható, ha a közvetlen felhasználás helye másként nem közelíthető meg.

Közforgalmú személyszállító járművel kézi vagy útipoggyászként, radioaktív anyagot továbbítani nem szabad.

A különleges formájú radioaktív anyagok mintáit, a radioaktív anyagok külön megegyezés alapján történő szállítását, valamint - ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok azt engedélyhez kötik - a radioaktív anyagot tartalmazó küldeménydarabok küldeménydarab-mintáit az OAH hagyja jóvá. Az OAH-hoz benyújtott kérelemhez csatolni kell az MTA Kémiai Kutatóközpont Izotóp- és Felületkémiai Intézetének (a továbbiakban: MTA KK IKI) a kérelmező által előzetesen beszerzett szakvéleményét. A küldeménydarab-minták engedélyezési eljárása során az OAH (hasadó képes izotópok esetében) - előírhatja a kritikussági analízis elvégzését.

Ha a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok a szállítást külön engedélyhez kötik, az engedélyt az OAH adja meg. Az OAH-hoz benyújtott kérelemhez csatolni kell az MTA KK IKI-nek - a kérelmező által előzetesen beszerzett - szakvéleményét.

Azokban az esetekben, amikor a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok a szállítást az útvonal teljes hosszára kiterjedő értesítési kötelezettséghez kötik, a nemzetközi értesítéseket az OAH adja meg.

Ha a járművön radioaktív anyagot tartalmazó berendezés állandó jelleggel történő vagy a radioaktív anyagot tartalmazó küldemény különleges elhelyezése miatt a jármű átalakítása válik szükségessé, a külön jogszabályban meghatározott átalakítási engedélyhez az Országos Fréderic Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet sugáregészségügyi szakvéleményét előzetesen be kell szerezni.

A feladó - a fuvarlevél, illetve menetlevél (fuvarokmány) azonosító számát is magában foglaló - nyilvántartást vezet a felhasznált fuvarlevelekről, illetve menetlevelekről (fuvarokmányokról).

A radioaktív anyag szállítója (fuvarozója) köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a címzett, a szállítás időpontja, a jármű és a radioaktív anyag kétséget kizáró módon azonosítható.

Radioaktív anyag belföldi szállításánál a feladónak az anyag feladásáról a címzettet értesíteni kell. Az értesítést annyival korábban kell elküldeni, hogy a címzett a küldemény átvételére felkészülhessen.

A radioaktív anyag szállításának és fuvarozásának hatósági ellenőrzését

 • az ORFK illetékes szervei,
 • a KKF, a megyei és a fővárosi közlekedési felügyeletek,
 • légi közlekedésnél a Légügyi Igazgatóság,
 • illetékességi területükön az ÁNTSZ megyei, fővárosi intézete végzi.

A jármű üzembentartója köteles bejelenteni a radioaktív anyag szállítása közben bekövetkezett minden balesetet, illetőleg rendkívüli eseményt

 • az ÁNTSZ illetékes megyei fővárosi intézetének,
 • a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főfelügyeletének,
 • a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek, továbbá
 • a jogszabályban meghatározott engedély alapján végzett fuvarozásoknál - a KFF-nek is.

Az üzembentartó az fenti bejelentési kötelezettségen kívül

 • a környezetszennyezéssel járó rendellenességet a területileg illetékes vízügyi felügyeletnek és környezetvédelmi felügyelőségnek, valamint a fővárosi, megyei állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomásnak,
 • légi közlekedésnél bekövetkezett rendkívüli eseményt a Légügyi Főigazgatóságnak,
 • minden, a szállítmánnyal kapcsolatos rendkívüli eseményt az OAH-nak is köteles bejelenteni.

Adatszolgáltatás a radioaktív anyagok közúti szállításának engedélykérelméhez

 1. A kérelmező neve, címe:
 2. A sugárvédelmi megbízott és helyettesének neve, sugárvédelmi végzettsége:
 3. A szállítóeszköz típusa és rendszáma:
 4. A szállítandó radioaktív anyag fajtái, a maximális aktivitásokkal:
 5. A szállítandó radioaktív anyag(ok) csomagolási módja(i):
 6. A szállítandó radioaktív anyag(ok) ADR-beli megnevezése(i):
 7. Az ADR 7 osztályán belül a lapszámok megnevezése:
 8. A szállítás során alkalmazni kívánt sugárzásmérő típusa:
 9. A kérelemhez a következőket kell mellékelni:
  • a jóváhagyásra kötelezett küldeménydarab-minták engedélyokiratát,
  • a fuvarokmány mintáját,
  • az írásbeli utasítás mintáját (ha jogszabály előírja),
  • a gépkocsivezető sugárvédelmi és speciális ADR képzettségét igazoló dokumentumok másolatait (ha jogszabály előírja).