Információtartalom vázlata

A bárcák mérete, formája, színe, ábrája

 • robbanóanyagok és -tárgyak,
 • gyúlékony gázok,
 • nem gyúlékony, nem mérgező gázok,
 • mérgező gázok,
 • gyúlékony folyékony anyagok,
 • gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és szilárd, érzéketlenített robbanóanyagok,
 • öngyulladásra hajlamos anyagok,
 • vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok
 • gyújtó hatású (oxidáló) anyagok,
 • szerves peroxidok,
 • mérgező anyagok,
 • fertőző anyagok,
 • radioaktív anyagok (FEHÉR kategória, SÁRGA kategória, hasadóanyag),
 • maró anyagok,
 • a 9. osztályba tartozó különféle veszélyes anyagok és tárgyak

Nagybárcák elhelyezése

Általános előírások

Amikor és ahogyan ebben a szakaszban elő van írva, a konténerek, MEG-konténerek, tankkonténerek, mobil tartányok és járművek külső felületére nagybárcákat kell erősíteni. A nagybárcáknak meg kell egyezniük a konténerben, MEG-konténerben, tankkonténerben, mobil tartányban vagy a járműben levő árura, a 3.2 fejezet „A” táblázat 5, esetleg 6 oszlopában előírt bárcákkal és meg kell felelniük az 5.3.1.7 bekezdésben található leírásnak.

Az 1 osztálynál az összeférhetőségi csoportot nem kell a nagybárcákon feltüntetni, ha a jármű vagy a konténer több összeférhetőségi csoport anyagait szállítja. A különböző alosztályokba tartozó anyagokat vagy tárgyakat szállító járművet, ill. konténert csak a legveszélyesebb alosztály szerinti nagybárcával kell ellátni a következő sorrendnek megfelelően: 1.1 (legveszélyesebb), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (legkevésbé veszélyes).

Amennyiben az 1.5D osztályozási kód alá tartozó anyagokat az 1.2 alosztály anyagaival vagy tárgyaival együtt szállítják, úgy a szállítóegységet, ill. a konténert az 1.1 alosztálynak megfelelően kell nagybárcával ellátni.

A 7 osztálynál a fő veszélyre utaló nagybárcának meg kell egyeznie az 5.3.1.7.2 pontban leírt 7D mintával. Erre a nagybárcára nincs szükség azoknál a járműveknél és konténereknél, amelyekben engedményes küldeménydarabokat szállítanak és a kiskonténereknél. Amennyiben a járműre, konténerre, MEG-konténerre, tankkonténerre vagy mobil tartányra a 7 osztály veszélyességi bárcája és nagybárca is elő van írva, akkor a 7D számú nagybárca helyett az előírt veszélyességi bárca felnagyított változata is elhelyezhető, amely mindkét célnak megfelel.

A több osztályba tartozó árukat tartalmazó konténerekre, MEG-konténerekre, tankkonténerekre, mobil tartányokra vagy járművekre nem szükséges a járulékos veszélyre utaló nagybárca elhelyezése, ha az ezen nagybárcának megfelelő veszélyt már egy fő vagy járulékos veszélyre utaló nagybárca jelöli.

Azokat a nagybárcákat, amelyek nem a szállított veszélyes árukra vagy azok maradékára utalnak, el kell távolítani vagy le kell takarni.

Konténerek, MEG-konténerek, tankkonténerek és mobil tartányok nagybárcával való megjelölése

Megjegyzés:

Ez a bekezdés nem vonatkozik a cserefelépítményekre, kivéve a tartányos cserefelépítményeket és a kombinált közúti/vasúti szállításban használt cserefelépítményeket.

A nagybárcákat a konténerek, MEG-konténerek, mobil tartányok és tankkonténerek mindkét oldalára és mindkét végére el kell helyezni. Ha egy többkamrás tankkonténer, ill. többkamrás mobil tartány két- vagy többfajta veszélyes árut tartalmaz, a tartánykamrában levő anyagra utaló nagybárcá(ka)t mindkét oldalon a megfelelő tartánykamránál kell elhelyezni, a tankkonténer, ill. a mobil tartány két végére pedig az oldalt levő mindegyik fajta bárcából egyet-egyet kell elhelyezni.

A konténereket, MEG-konténereket, tankkonténereket és mobil tartányokat szállító járművek nagybárcával való megjelölése

Megjegyzés:

Ez a bekezdés nem vonatkozik a tartányos cserefelépítményeken és kombinált közúti/vasúti szállításban használt cserefelépítményeken kívül más cserefelépítményeket szállító járművek nagybárcával való megjelölésére; az ilyen járművekre lásd az 5.3.1.5 bekezdést.

Ha a szállító járművön levő konténerekre, MEG-konténerekre, tankkonténerekre vagy mobil tartányokra erősített nagybárcák kívülről nem láthatók, akkor ugyanolyan nagybárcákat kell elhelyezni a járművek mindkét oldalára és hátuljára. Egyébként a járműveket nem kell nagybárcával megjelölni.

Ömlesztett árut szállító járművek, tartányjárművek, battériás járművek és leszerelhető tartányos járművek nagybárcával való megjelölése

A nagybárcákat a jármű mindkét oldalára és hátuljára el kell helyezni. Ha egy többkamrás tartányjármű, ill. a járművön levő többkamrás leszerelhető tartány két- vagy többfajta veszélyes árut tartalmaz, a tartánykamrában levő anyagra utaló nagybárcá(ka)t mindkét oldalon a megfelelő tartánykamránál kell elhelyezni, a jármű hátulján pedig az oldalt levő mindegyik fajta bárcából egyet-egyet kell elhelyezni. Ha viszont minden tartánykamrán ugyanolyan nagybárcáknak kell lenniük, akkor ezekből a jármű mindkét oldalára és hátuljára csak egyet kell elhelyezni. Ha ugyanahhoz a tartánykamrához több nagybárca van előírva, akkor a nagybárcákat egymás mellé kell elhelyezni

Megjegyzés:

Ha egy ADR szerinti szállítás során vagy végén a tartányos félpótkocsit tengerjáró hajóra vagy belvízi hajóra rakásakor lekapcsolják a vontató járműről, akkor a nagybárcákat a félpótkocsi elejére is el kell helyezni.

A kizárólag küldeménydarabokat szállító járművek nagybárcával való megjelölése


Megjegyzés:

Az a bekezdés a küldeménydarabokat tartalmazó cserefelépítményeket szállító járművekre is vonatkozik, kivéve a kombinált közúti/vasúti szállítás esetét, amire lásd az 5.3.1.2 és az 5.3.1.3 bekezdést.

Az 1 osztály anyagait tartalmazó küldeménydarabokat szállító járműveknél a nagybárcákat a járművek mindkét oldalára és hátuljára kell elhelyezni.

A 7 osztály radioaktív anyagait küldeménydarabokban vagy IBC-kben (az engedményes küldeménydarabok kivételével) szállító járműveknél a nagybárcákat a járművek mindkét oldalára és hátuljára kell elhelyezni.

Megjegyzés:

Ha egy ADR szerinti szállítás során az 1 és 7 osztályon kívüli egyéb osztály veszélyes anyagait tartalmazó küldeménydarabokat szállító járművet tengeri szállításhoz egy hajóra raknak vagy ha az ADR szerinti szállítás tengeri szállítást előz meg, akkor a jármű mindkét oldalát és hátulját nagybárcával kell megjelölni. A nagybárcák fennmaradhatnak a jármű oldalán és hátulján a tengeri szállítást követően is.

Üres tartányjárművek, battériás járművek, MEG-konténerek, tankkonténerek, mobil tartányok és előzőleg ömlesztett szállításra használt, üres járművek és konténerek nagybárcával való megjelölése

Az üres, tisztítatlan és nem gáztalanított tartányjárműveken, leszerelhető tartányos járműveken, battériás járműveken, MEG-konténereken, tankkonténereken, mobil tartányokon és az ömlesztett szállításra használt, tisztítatlan üres járműveken és konténereken az előző rakomány esetében előírt nagybárcáknak kell lenniük.

Robbanóanyagok és- tárgyak

Gyúlékony gázok

Nem gyúlékony, nem mérgező gázok

Mérgező gázok

Gyúlékony folyékony anyagok

Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és szilárd, érzéketlenített robbanóanyagok

Öngyulladásra hajlamos anyagok

Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok

Szerves peroxidok

Mérgező anyagok

Fertőző anyagok

Radioaktív anyagok

Maró anyagok

Különféle veszélyes anyagok és tárgyak