Megbízási szerződés jogviszonya

Megbízási szerződésben a megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a rá bízott ügyet ellátja. Megbízási jogviszonynak azon jogviszonyok tekinthetők, melyek nem tartozhatnak egyéb ügyviteli típusú jogviszonyok körébe.

A felek (megbízó és megbízott) kölcsönös és egybehangzó akaratának kifejezésével jön létre. Megbízás teljesítéséhez szerződéskötésre van szükség, a jogszabály által előírt alakszerűségek betartása mellett. Szerződés kötés lehetséges írásban és szóban. A felek ebben a viszonyban egyenrangúak, sem fölé- sem alárendeltség nincs.

 

A megbízott személyesen, a megbízó utasításainak megfelelően köteles eljárni, más személy közreműködéséhez a megbízó beleegyezése szükséges, ellenkező esetben az ebből eredő kár a megbízottat terheli. Előfordulhat olyan eset is, mikor nem az utasítás szerinti eljárás szolgálja a megbízó érdekeit és nincs lehetőség őt erről értesíteni, a feladatot a megbízó érdekének megfelelően kell ellátni és haladéktalanul értesíteni a megbízót. Tájékoztatási kötelezettség van a megbízó felé a megbízás teljesítése esetén is. A megbízás nem eredmény-, hanem gondossági kötelem, tehát akkor is teljesítettnek minősül, ha a megbízott eljárása eredménytelen marad.

Megbízási díj és költségek

Ebben a jogviszonyban nincsen minimális bér, amit fizetni kell, a felek kölcsönös megállapodásán múlik a megbízási díj összege. A megbízónak díjfizetési kötelezettsége van. a megbízó megtagadhatja vagy csökkentheti a díjat, abban az esetben, ha az eredmény elmaradása - egészben vagy részben - bizonyíthatóan a megbízott felelőssége. Amennyiben a megbízás teljesítése előtt megszűnik a szerződés, a tevékenységével arányos megbízási díj illeti meg a megbízottat.
Az eredményességet jutalék fizetésével is lehet ösztönözni. Jutalék az eredmény elérésekor abban az esetben is jár ha a megbízott nem szabályszerűen teljesít – azonban csökkentett díj illeti meg a megbízottat.
A megbízás teljesítésével kapcsolatban felmerülő költségek viselése a megbízót terhelik. A megbízottnak kizárólag tájékoztatási kötelezettsége van ennek kapcsán, még előlegezni sem kötelezhető.

Megbízási szerződés megszűnése

A megbízási szerződés megszűnésének esetei:

  • lehetetlen teljesítés esetén
  • közös megegyezéssel
  • ha bármelyik fél felmondja
  • szerződésben meghatározott elállási jog gyakorlásával
  • személyi egyesülés (megbízó és a megbízott személye ugyanaz lesz)
  • bármelyik fél halála esetén
  • jogi személy megszűnése esetén, kivéve ha van jogutódja
  • a megbízó cselekvőképtelenné vagy korlátozottan cselekvőképessé válik
  • a megbízott válik cselekvőképtelenné
  • a megbízás tárgytalanná válik – lehet a feleken kívül álló ok miatt is

A szerződés felmondása történhet szóban és írásban. lehet azonnali hatályú és történhet felmondási idő közbeiktatásával is – ennek tartama törvényileg nincs meghatározva. a megbízó bármikor, indoklás nélkül élhet a rendkívüli felmondás jogával, azonban a megbízott csak abban az esetben, ha a megbízó szerződésszegést követ el.