{autotoc}

Az ellenőr jogai

 • bármely iratba betekinthet
 • dokumentációt elkészítheti, lemásolhatja
 • kérdéseket tehet fel
 • mindenhova beléphet
 • szakértő kijelölését kérheti
 • intézkedhet súlyos hiányosságoknál
 • felfüggesztheti az ellenőrzést

Az ellenőr kötelességei

 • bejelentkezés min 3 nappal előbb
 • igazolványt, megbízólevet át kell adnia
 • valamennyi lényeges tényt alátámasztani
 • okokat megvizsgálni, felelőst megnevezni
 • elismervényt adni az átvett dokumentumokról
 • megállapításokat írásba foglalni
 • előírásokat, jogszabályokat betartani
 • megismertetni az érintettekkel
 • titkokat megőrizni
 • összeférhetetlenséget jelenteni
 • objektívnek lenni

Ellenőrzöttek jogai

 • vizsgálat jogszerűségéről meggyőződni
 • vizsgálati program megismerése
 • jelentés megismerése
 • észrevételeket tenni
 • esetleges titkokat megőrizni

Ellenőrzöttek kötelezettségei

 • megteremteni a szükséges munkafeltételeket
 • betekintést biztosítani iratokba
 • másolatot készíteni
 • teljességi nyilatkozatot adni
 • intézkedni, magyarázatot adni

Az ellenőrzéssel járó felelősség

A felelősség megoszlik a vonalbeli vezetők és a szakosodott ellenőrök között. A vonalbeli vezetők felelőssége: bizonyos értelemben minden vezető felelős az ellenőrzésért, mindannyian segítik megtervezni az ellenőrzési rendszert, felelősek annak kiépítéséért és működtetéséért.

A részlegen belüli ellenőrök, akik munkájukkal segítik a vonalbeli vezetők ellenőrzési tevékenységét, összehangolják a szervezeten belüli átfogó ellenőrzési rendszert, összegyűjtik a releváns információkat és azokat minden vezetővel megosztják.

A jogszabályok vagy belső szabályzatok megsértéséből eredő károkozás esetén lehet készakarva vagy mulasztásból.

Jegyzőkönyvbe kell foglalni és tartalmaznia kell:

 • Felelős nevét
 • Mulasztást
 • Írásbeli magyarázatot mulasztás oka, elismeri-e
 • Következménye, összege

Felelősség formái:

 • büntetőjogi BTK-ba ütközik
 • szabálysértési
 • polgárjogi
 • munkaügyi

Az ellenőrzés követelményeinek jogforrása

Az ellenőrzési szervezetek hatás- és feladatkörét, az eljárási kérdéseket jogszabályok és azok keretei között belső szabályzatok, útmutatók határolják körül.

Hazai ellenőrzési szabványok

A belső szabályozás részeként az ellenőrzési kötelezettséget, az ellenőri szervezet jogállását, feladatait, eljárási szabályait, a vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzés ellátásának rendjét a szervezeti és működési szabályzatban kell előírni, a részletes szabályokat a belső ellenőrzési szabályzat, valamint a munkaköri leírások tartalmazzák.
Az ellenőrzéssel kapcsolatos teendők részletes meghatározása történhet külön ellenőrzési szabályzatban is. A szervek útmutatóban, kézikönyvben is összegzik az ellenőrzési tevékenységükre vonatkozó előírásokat, eljárási szabályokat. Az európai csatlakozás felkészítő szakaszában megindult az ellenőrzési feladatok nemzetközivé válásának előkészítő folyamata. A nemzetközi ellenőrzési szabványok az egyes országok számára csak ajánlást jelentenek, azt a célt szolgálják, hogy az alkalmazandó nemzeti szabványok, eljárások, iránymutatások kidolgozásához, használatához keretet nyújtsanak.

 • Jogszabályok
  • Alkotmány
  • Törvények
  • Kormányrendeletek
  • Miniszteri rendelet
  • Önkormányzati rendeletek
  • Az állami irányítás egyéb jogi eszközei
 • Országgyűlési határozatok
  • Kormányhatározatok
  • Miniszteri utasítások
 • Belső szabályzatok
  • Szervezeti és működési szabályzat
  • Ügyrend
  • Ellenőrzési szabályzatok
  • Munkaköri leírások
  • Egyéb belső szabályzatok
  • Útmutatók
 • Útmutatók
 • Kézikönyvek

Az ellenőrzéssel szembeni ellenállás

Az ellenőrzéssel szembeni ellenállásnak négy oka van:

 • Túl szigorú vagy túl gyakori ellenőrzés: az alkalmazottaknak szükségük van bizonyos fokú autonómiára, szabadságra.
 • Nem megfelelő fókuszálás: az ellenőrzés nagyon szűkre szabott, vagy nem biztosít szükséges egyensúlyt a különböző eredmények között.
 • Az eredménytelenséget jutalmazzák: a szervezetekre jellemző, hogy év végén a megmaradt pénzüket gyorsan elköltik, hogy a következő évi költségvetésnél ne vonják meg, pedig kevesebb pénzből is el tudnák látni feladatukat.
 • Az ellenőrzéssel járó felelősségre vonhatóság: a vezető előre megállapíthatja az egyes szervezeti egységek és sok esetben egyes vezetők teljesítményét.

Az ellenállás leküzdése: Az egyik módszer az ellenőrzési rendszerek jó megtervezése. A második az alkalmazottak részvétele az ellenőrzésben. A harmadik az MBO alkalmazása (a vezetők és a beosztottak közötti együttműködésen alapuló célkitűzés). Jól irányzott MBO rendszerben az alkalmazottak tudják, hogy mit várnak el tőlük, mi a cél, és milyen elismerést kaphatnak a teljesítésért. Végül az ellenőrzési rendszer alkalmazása során gondoskodni kell időszakos felülvizsgálatról és mérlegelésekről, az eltérések helyrehozásának mechanizmusáról.