A büntetőjog feladata elsődlegesen a megelőzés, másodlagosan a megtorlás és ezzel összefüggésben a nevelő hatás. A jogrendszerben elsődleges jogágként szerepel.

Bűncselekmény: 

Bűncselekmény az a szándékosan vagy gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra és amelyre a Btk. büntetés kiszabását rendeli. Szokásos a cselekmény, ha az elkövető magatartásának következményét kívánja, eredményét előre látja. Gondatlan a cselekmény, ha az elkövető látja a következményt, de könnyelműen bízik annak elmaradásában.
A bűncselekmény lehet bűntett, amelyet szándékosan követnek el és 2 évnél súlyosabb büntetéssel sújtják. Lehet vétség, amelyet szándékosan vagy gondatlanul követnek el, a büntetési tétel 2 évnél kisebb vagy mást enyhébb büntetés.

Elkövető: 

Elkövető, tettes az aki, a tényállást megvalósítja. Társ tettesek, akik a tényállást egymás tevékenységéről tudva közösen valósítják meg.
Felbujtó aki mást bűncselekmény elkövetésére rábír.
Bűnsegéd, aki szándékosan segítséget nyújt.

Büntethetőséget kizáró okok, akadályok:

Gyermekkor, elmebetegség, kényszer, jogos védelem, magánindítvány hiánya, egyéb ok.
Büntethetőséget megszűntető okok: elévülés és kegyelem, társadalomra veszélyesség megszűnése vagy csekéllyé válása.

Szabálysértés: 

Szabálysértés az a jogellenes tevékenység vagy mulasztás, amely csekély fokban veszélyes a társadalomra. Felelősségre vonásra csak akkor kerülhet sor, ha az elkövető mulasztása szándékosan vagy gondatlanul történik.
Nem állapítható meg szabálysértés, ha bűncselekmény valósul meg.
A szabálysértést elköveti az is, aki mást a szabálysértés elkövetésére szándékosan rábír, és aki a szabálysértés elkövetéséhez szándékosan segítséget nyújt.

Nem vonható felelősségre:

14. évet be nem töltött személy, elmebeteg, kényszer vagy fenyegetés hatása alatt álló. Kórós elmeállapot nem kifogásoló ok. Nincs helye felelősségre vonásnak, ha az elkövetés óta 6 hónap eltelt.

Szabálysértési büntetések:

Elzárás (csak törvény állapíthatja meg 1-60 nap), pénzbírság (1-150 e Ft), intézkedés, járművezetéstől eltiltás, elkobzás, kutasítás, figyelmeztetés.
Nincs helye elzárásnak: fogyatékos személy, fiatalkorú, 4. hónapot betöltött terhes nő esetében.

Önkormányzati rendelet 30 e Ft-ig állapíthat meg szabálysértési bírságot. Eljáró hatóságok: jegyző, rendőri szervek, pénzügyi szervek, egyéb szervek.