A törvény hatálya a közigazgatási hatósági ügyekre terjed ki. Hatósági ügy az, amelyben a hatóság ügyfelet érintő jogot vagy kötelezettséget állapít meg, adatot – tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet, ellenőrzést végez.

Közigazgatási szerv: önkormányzat képviselő testülete, főjegyző, jegyző, egyéb szervezet.

Az elsőfokú eljárás az ügyfél kérelmére, bejelentésre, nyilatkozatára, más hatóság kezdeményezésére, illetve hivatalból indul meg. A hatóság köteles az eljárást megindítani, ha azt jogszabály előírja, felügyelet, bíróság kötelezi.
Az eljárást a hatóság megszűnteti, ha elutasításnak lett volna helye, az eljárás oka fogyottá vált, a kérelem visszavonásra került.
Felfüggeszti az eljárást a hatóság, ha az ügy előzetes elbírálása más hatóság hatáskörébe tartozik.
Az ügyintézési határidő 30 nap, rövidebbet jogszabály, hosszabbat törvény állapíthat meg.

A kérelem benyújtható írásban (formanyomtatványon) vagy szóban. Ha a jogszabály nem írja elő a személyes jelenlétet, törvényes képviselő vagy meghatalmazott is eljárhat.
A hatóság a tényállást köteles tisztázni. Bizonyítékok különösen: az ügyfél nyilatkozata, irat, tanú, szemle, szakértő. A hatóság szükség szerint tárgyalást tart.
A hatóság döntését határozattal vagy végzéssel hozza meg. A határozat bevezető, rendelkező részből, indokolásból és záró részből áll.