A polgári jogi szerződés fogalma 

A szerződés kötelem létrehozásának alapja két vagy több jogalany egybehangzó akaratnyilatkozata, amely joghatást vált ki, kötelezettséget és jogosultságot jelent.

Szerződés formái:

Szóban, írásban, ráutaló magatartással.
A szerződésnek bárki alanya lehet, akinek jogalanyisága, szerződőképessége van.
A szerződés megkötése során a felek együttműködési és tájékoztatási kötelezettsége áll fenn.
A szerződés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg, a tartalom az, amire a szerződés irányul.

A felek előzetesen megállapodhatnak abban, hogy későbbi időpontban kötnek szerződést, ez a megállapodás az előszerződés, melyet a szerződésre előírt alakban kell megkötni.
Szerződést ún. általános szerződési feltételekkel is lehet kötni, ezt fogyasztói szerződésnek nevezzük.
Szerződést bíróság is létrehozhat, ha a felek nem tudnak megállapodni és szerződéskötési kötelezettség áll fenn.
Az ingatlan tulajdon átruházás eseteiben (adásvétel, csere, ajándékozás) kötelező az írásbeliség.

A polgári jogban szerződéses szabadság van, a mellérendelt független viszonyban a jogalany maga dönti el, hogy kivel, mikor, milyen formában, tartalommal köt szerződést.

Szerződés tárgya a szolgáltatás, amely lehet fő és mellékszolgáltatás, tevőleges (vállalkozás) és nem tevőleges (bérlet). Lehet egyszeri, visszterhes, ingyenes. Van amikor feltételtől függ a szerződés tárgya, öröklés. Egyedi szolgáltatás, ha a szolgáltatandó dolog elvész, akkor nincs kötelezettség. Fajlagos, konkrét meghatározáson alapszik és zártfajúság.