Felügyelő-bizottságot a tagoknak, részvényeseknek joguk van létrehozni. Kötelező a törvény szerint a nyilvánosan működő részvénytársaságnál, zártkörűen működő részvénytársaságnál, ha a szavazati jog 5%-val rendelkező alapítók azt kérik, illetve ha törvény a tevékenységre tekintettel előírja és a munkavállalók ellenőrzési joga úgy kívánja.
A bizottság 3, legfeljebb 15 tagból állhat, testületként működik, vezetőit a tagság soraiból választja.
Ha a teljes munkaidőben dolgozók éves áltagos létszáma a 200 főt meghaladja, a felügyelő-bizottság tagjainak 1/3-át a munkavállalók közül kell megválasztani.

Ügyvezető felügyelő-bizottság választható, melynek feladata az igazgatóság, ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazás megállapítása. A tagok felelőssége egyetemleges a vezető tisztségviselőkkel.

A könyvvizsgálót a legfőbb szerv választja. Kiemelt feladata a könyvvizsgálat elvégzése. A könyvvizsgáló nem nyújthat olyan szolgáltatást, amely veszélyeztetné a tárgyilagos, független működést. A kiegészítő tevékenységek körét külön törvény szabályozza.
A számviteli törvény a könyvvizsgálói szolgáltatást kötelezővé teszi, vagy a legfőbb szerv dönt róla, megválasztja és meghatározza munkaszerződésének lényeges tartalmát.
Könyvvizsgálónak az választható, aki megfelel a képesítési és etikai követelményeknek. Határozott időre, de legfeljebb 5 évre választható. A társaság könyveibe betekinthet, a vezetőktől, munkavállalóktól felvilágosítás kérhet, a nyilvántartások bármelyikét megvizsgálhatja.