A cégbíróság feladata a cégbejegyzési eljárás lefolytatása, tájékoztatás nyújtása, törvényességi felügyelet, törvényben szabályozott egyéb ügyek. A cégeljárásban okirati elv érvényesül, jogi képviselet szükséges.

Cégjegyzék 

Cégjegyzék, amelyben az adatokat nyilvántartják.

Cégjegyzék tartalma:

 • a cégjegyzékszám
 • cég neve
 • székhelye
 • létesítő okirat kelte
 • főtevékenység
 • jegyzett tőke
 • képviselet módja
 • képviseletre jogosultak neve
 • adószám
 • statisztikai számjel.

A cégnyilvánosság azt jelenti, hogy a cégjegyzék fennálló, illetve törölt adatai, valamint a cégiratok teljes körűen nyilvánosak. A nyilvánosságot a cégbíróság, céginformációs szolgálat és a cégközlönyben történő megjelentetés biztosítja. A cégiratokat bárki ingyenesen megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet.

Cégiratok:

Mindazok az iratok, amelyek a gazdasági társaság bejegyzésével, működésével kapcsolatban szükségesek. Alapító okirat, társasági szerződés, közgyűlés jegyzőkönyvek, felügyelő bizottsági jelentések.

A közhitelesség azt jelenti, hogy a cégnyilvántartás hitelesen tanúsítja a benne feltüntetett adatokat, a bejegyzett jogok és tények fennállását, azok változásait.
A cég nem hivatkozhat arra, hogy az általa bejelentett és bejegyzett valamely adat nem felel meg a valóságnak.

A törvényességi felügyeleti eljárás célja a cég törvényes működésének kikényszerítése. Az eljárás nem peres eljárás, csak bizonyításnak van helye, jogi képviselet nem szükséges.

Eljárásra okot adó körülménye:

 • a bejegyzett adatok törvény sértőek
 • a létesítő okirat tartalmilag hiányos
 • a cég nem tartja be a szervezetre és működésre vonatkozó szabályokat
 • a törvény az eljárást kötelezővé teszi.

Az eljárás hivatalból vagy kérelemre történik, intézkedések:

 • felhívás határidőn belül a törvényes működés helyreállítására
 • a cég vagy a vezető tisztségviselők pénzbírságolása (100 e Ft – 10 M Ft)
 • határozat megsemmisítése, új határozat előírása
 • a legfőbb szerv összehívása a helyreállító feladat végrehajtása érdekében
 • a legsúlyosabb, mint különleges eljárási cselekmény a cég megszűntté nyilvánítása.