A bíróság feladata az igazságszolgáltatás. A bíróságok függetlenek, csak a törvényeknek vannak alárendelve. Védik és biztosítják az alkotmányos rendet, az állampolgárok jogait és törvényes érdekeit, büntetik a bűncselekmények elkövetőit, törvényességi szempontból ellenőrzik a közigazgatási hivatalokat.  Nevelnek az állampolgári fegyelemre, érvényre juttatják a törvényesség követelményei.

Bírói szervezet:

 • Legfelsőbb Bíróság
 • Ítélőtáblák
 • megyei bíróságok
 • városi bíróság
 • munkaügyi bíróságok

Eljárási szakaszok

 • elsőfokú, alapeljárás
 • másodfokú eljárás, jogorvoslat
 • rendkívüli jogorvoslat (Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálata, perújítás)

A fellebbezési szakasz a nem jogerős határozat megtámadására jogosult személy fellebbezésével kezdődik, melynek előterjesztésére a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre. A fellebbezést az illetékes másodfokú bírósághoz címzetten, az első fokú bíróságnál kell írásban benyújtani. A fellebbezésnek az első fokú határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

Felülvizsgálati szakaszra akkor kerül sor, ha a jogerős ítélet ellen perújítással, illetőleg felülvizsgálati kérelemmel élnek az erre jogosult személyek.

A perújítás olyan rendkívüli jogorvoslat, amelyet ténybeli okok alapján lehet igénybe venni, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül.

Jogerős ítélet felülvizsgálatát egy alkalommal az ügy érdemi elbírálására kiható jogszabálysértésre hivatkozással kérheti az, akire az ítélet rendelkezést tartalmaz. Felülvizsgálati kérelmet a határozat közlésétől számított 60 napon belül kell benyújtani, a határidő jogvesztő. A Legfelsőbb Bíróság a határozatot hatályában fenntarthatja, hatályon kívül helyezheti, új eljárásra utasíthat.

Ügyészség

Az Országgyűlésnek felelős, fő tevékenysége a bűnüldözés (nyomozás, vádemelés, korlátozott perindítás) és a törvényességi felügyelet (nyomozásnál, büntetés végrehajtásnál, közigazgatási eljárásnál.)

Ügyészi szervezet:

 • Legfőbb Ügyészség
 • Megyei Főügyészségek
 • helyi ügyészségek.

Az ügyészi szervezet egyirányú alárendeltségben épül fel. Valamennyi ügyészi szervezet és ügyész a Legfőbb Ügyész irányítása és vezetése alatt áll.