Államhatalmi, népképviseleti szervek:

  • Országgyűlés
  • helyi önkormányzatok
  • közigazgatási szervek (kormány, jegyző)
  • bíróságok
  • ügyészségek
  • egyéb szervek (Állami Számvevőszék, Alkotmánybíróság)

Országgyűlés

A legfelsőbb államhatalmi, népképviseleti szerv. Alkotmányban rögzítettek a jogkörei. Nem vonhatja el más állami szerv alkotmányban biztosított jogkörét.

Feladata:

Megalkotja az alkotmányt, törvényeket alkot. Meghatározza az ország társadalmi- gazdasági tervét, dönt a kormány programjáról. Megállapítja az államháztartás mérlegét, jóváhagyja a központi költségvetést és az annak végrehajtásáról szóló beszámolót. Nemzetközi szerződéseket köt, meghatározott személyi kérdésekben dönt (köztársasági elnök, alkotmánybírák, Legfelsőbb Bíróság elnöke, Legfőbb Ügyész, Állami Számvevőszék elnöke).

4 évre választják, ülései nyilvánosak, általában nyílt szavazás van.
Tisztségviselői, szervei: elnök, elnökhelyettes, házbizottságok azok elnökei, képviselők, frakciók.

Helyi önkormányzatok

Minden önkormányzat jogi személy, rendelet alkotási jogköre van. Tevékenysége a közügyek önálló, demokratikus intézése, közhatalom gyakorlása. Jogait és kötelezettségeit az Önkormányzati törvény határozza meg.
Feladatai kötelezőek és vállaltak. A feladat és hatáskört a képviselő-testület gyakorolja, melynek elnöke a polgármester, aki felel a testület munkájáért és a polgármesteri hivatal tevékenységéért, melyet a jegyző vezet.
Képviselő-testület feladatai: meghatározza a gazdasági programot, költségvetést, dönt a végrehajtásról szóló beszámoló elfogadásáról, helyi adókat állapít meg, intézményeket alapíthat, dönt személyi kérdésekben.