Az igazgatóság az rt. ügyvezető és képviselő szerve. Legalább 3, legfeljebb 11 tagja lehet, elnökét maga választja tagjai közül. A tagok együttesen jogosultak ügyvezetésre, de önálló cégjegyzési joggal rendelkeznek. Feladatuk az rt. operatív irányítása, a közgyűlés határozatainak végrehajtása, könyvek vezetése, kimutatások elkészíttetése, közgyűlés összehívása. Az igazgatóság háromhavonta jelentést köteles tenni az fb-nek a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
Rt.-knél kötelező felügyelő bizottságot választani és könyvvizsgálót alkalmazni. Az fb-nek min. 3 tagja van, köztük lehetnek a dolgozók képviselői is.
Az Rt ügyvezető szerve az igazgatóság, mely testületként működik. Elnökét maga választja.
Az igazgatóság legalább 3, legfeljebb 11 természetes személy tagból áll. Elnökét maga választja tagjai közül. Az igazgatóság elnökének, illetve tagjának tisztsége erre irányuló munkaviszony keretében nem látható el. Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni. Az igazgatóság mint ügyvezető testület feladata a jogszabályok, az alapító okirat, alapszabály, és a közgyűlés határozatainak keretei között a részvénytársaság működtetése, döntés azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés vagy más szerv hatáskörébe. Az igazgatóság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt. Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az alapító okiratban (alapszabályban) meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer a közgyűlés, három havonta a felügyelő bizottság részére jelentést készít. Az igazgatóság gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
A felügyelő bizottság jogállása: A társaság tagjai az ügyvezetést a felügyelő bizottság útján ellenőrzik. A FB a tulajdonosi ellenőrzés általános szerve, ellenőrző hatásköre a társaság minden ügyére kiterjed. Rt. esetén mindig kötelező a felügyelő bizottság létrehozása. A felügyelő bizottság 3-15 főből állhat, elnökét maga választja saját tagjai közül. A FB ügyrendjének legalapvetőbb szabályait a Gt. tartalmazza, a működésével kapcsolatos részletes szabályokat a társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.Köteles megtárgyalni a társaság legfőbb szerve elé kerülő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést. Az éves beszámolót, eredmény felosztási javaslatot a legfőbb szerv csak a FB írásbeli jelentésének birtokában fogadhatja el. Jogosult szükség esetén a legfőbb szerv rendkívüli ülésének összehívására. A FB a társaság könyveibe, minden iratba betekinthet, a vezető tisztségviselők a FB részére minden igényelt felvilágosítást, tájékoztatást, jelentést kötelesek megadni. az Rt alapító okirata úgy rendelkezhet, hogy a társaság legfőbb szerve csak a FB tagjait választja meg, az IG tagjainak, illetve az ügyvezető(k)nek kinevezését a FB-ra bízza.