Az egyesülés mint átalakulási forma szabályozása
Figyelembe kell venni a versenytörvény tisztességtelen piaci magatartásról és fúziókontrollról szóló részét. Két taggyűlést kell tartani: az elsőn az ügyvezető szervek elkészítik az egyesülési szerződés tervezetét, amelyet a második taggyűlésen fogadnak el. A döntések háromnegyedes szótöbbséget igényelnek.
Két aleset:

 1. Összeolvadás: több társaságból egy új társaság keletkezik. A tagok választhatnak új társasági formát.
 2. Beolvadás: az egyik társaság megtartja jogalanyiságát, a másik megszűnik, és részévé válik az egyiknek.

A szétválás mint átalakulási forma szabályozása
Két taggyűlést kell tartani (elvi és végleges), amelyeken fel kell mérni, hogy a tagok melyik társaság tagjaivá kívánnak válni. A szétválási szerződés fontos része a vagyonmegosztási javaslat, amely a jogutódlás rendjét is meghatározza. A jogutódok főszabályként a vagyonmegosztás arányában felelnek a szétválás előtt keletkezett tartozásokért. Ha ezeket nem teljesítik, akkor a jogutód társaságok felelőssége egyetemlegessé válik.
Két aleset:

 1. Különválás: egy tagból több önálló társaság lesz
 2. Kiválás: az „anyatársaság” jogalanyisága változatlan marad, de vagyona egy részén tagjainak egy része önálló társaságot hoz létre.

Az átalakulás jogi fogalma, főbb szabályai
Az átalakulás jogilag azt jelenti, hogy a cégjegyzékben bejegyzett időpontban egyetemes jogutódlással megszűnik az egyik forma, és automatikusan – a jogelőd szervezet összes jogával és kötelezettségével együtt – új szervezet keletkezik. A felszámolás, illetve a végelszámolás alatt az átalakulás tilos. Lényegében az átalakulási szabályok érvényesek a társaságok egyesülésére (beolvadására) és szétválására is, azzal a különbséggel, hogy az egyesülésnél a versenyjogi szabályokat is figyelembe kell venni. Az átalakulásra átalakulási terv és 90 napnál nem régebbi vagyonmérleg alapján kerül sor. Készíteni kell még vagyonleltárt, nyitómérleg- és nyitóleltár-tervezetet, valamit alapszabály-tervezetet. A vagyon értékét könyvvizsgáló állapítja meg.
Az átalakuláshoz a társaság legfőbb szervének kétszeri (elvi és végleges) döntésére van szükség. A végleges döntést a Cégközlönyben kétszer egymás után meg kell hirdetni és az átalakulással esetleg károsan érintett hitelezők (pl. ha kkt. alakul át kft-vé, megszűnik a tagok korlátlan felelőssége) 30 napon belül biztosítékot követelhetnek, a kilépő tagokkal 30 napon belül el kell számolni. Az átalakulás a fordulónappal történik meg. 90 napon belül el kell készíteni a végleges vagyonmérleget és vagyonleltárt.
Az egyesülésre egyesülési (fúziós), a szétválásra szétválási szerződés alapján kerül sor. Az egyesülés lehet összeolvadás (mindkettő megszűnik), illetve az egyik társaság beolvadása. Az új társaság általános jogutód. Szétválásnál nincs általános jogutód, kifejezetten rendelkezni kell a megszűnő egységes szervezet jogutódlásától, tehát, hogy a decentralizált társaság jogait melyik társaság veszi át. Mind az egyesülésre, mind a szétválásra szerződés alapján kerül sor, amit a régi, ill. az új társaságok kötnek egymással.
Az átalakulás különös szabályai (egyes társaságokra vonatkozó szabályok)

 • Kft-vé, kht-vé vagy rt-vé való átalakulás esetén az alaptőke (törzstőke) meghatározásakor nem érvényesek az apport/készpénz szabályok
 • Rt-vé alakulás esetén a közleményben meg kell jelölni a részvénytípusokat, fajtákat, osztályokat, a névértéket, valamint a felügyelő bizottság tagjait.
 • Kht-vé alakulás esetén meg kell jelölni a közhasznú tevékenységet és be kell szerezni a megfelelő engedélyt.
 • Bt-vé alakulásnál meg kell jelölni a kültag vagyoni betétjének összegét.
 • Rt átalakulása esetén a bemutatóra szóló részvényeket névre szólókká kell alakítani, majd érvényteleníteni, és az átalakulás jogkövetkezményről az új társaság megalakulásától számított 30 napon belül gondoskodni.
 • Kft-ből kht-ba alakulás esetén elég a társasági szerződést módosítani.
 • Kkt és bt közti átalakulás esetén elég a társasági szerződést módosítani.
 • Bt kül- vagy beltagjának kiválásakor nem szűnik meg a társaság, ha 3 hónapon belül új tag lép be. A kültagok kiválásakor lehetséges a kkt-vá alakulás.