• A gazdasági társaságok létszakaszai a Gt. Alapján:
  • Alapítás
  • Társasági szerződés módosítása
  • A társasági forma változása, azaz más társasági formába való átalakulása
  • Társaságok egyesülése
  • Társaságok szétválása
  • Társaság jogutód nélküli megszűnése

I.

 • A társaság alapítása a társasági szerződés megkötésével kezdődik
 • Alapítás lépcsői:
   • Társasági szerződés megkötése
   • Ügyvédi ellenjegyzése
   • Bejelentkezése a cégbíróságnál
   • Bejelentkezési eljárás lefolytatása
   • Társasági jegyzékbe való bejegyzése
   • A társasági szerződés kötelező tartalmát a Gt. Határozza meg (cégnév, székhely, tagok felsorolása, tevékenységi kör, időtartam)
   • A gazdasági társaságoknak mindig van vagyona, vagyon nélkül nem működhet (Kft. min. 3 millió. Rt. Min. 20 millió)

→ a vagyont a tagoknak kell biztosítani, minden egyes tag vagyoni hozzájárulása köteles, lehet más arányban, pénz vagy apport

 • A társasági szerződést minden tagnak alá kell írnia
 • Szindikátusi szerződés: Rt-knél részvényesi megállapodás
 • A társasági szerződés minősített alakisághoz kötött okirat (ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyzői közokiratba foglalás)
 • Az ügyvédi ellenjegyzés legfontosabb jogi hatása : az ellenjegyzés napjától előtársaságként működhet
 • A 2006-os Gt. Jelentősen megrövidítette a bejegyzési eljárást:
 • A kérelmet a cégbíróság 3 munkanapon belül alaki szempontból meg kell, hogy vizsgálja
 • Hiánypótlásra 8 munkanapon belül van lehetőség
 • A cégbíróság 15 munkanapon belül köteles érdemi döntést hozni
 • Újdonság, hogy a cégtörvény mellékletében 4 szerződésminta van (Kkt., Bt., egyszemélyes Kft., többszemélyes Kft.) → így méggyorsabb

II.

 • Mivel a szerződést a felek közös akaratukból kötik, módosításhoz is a felek kölcsönös beleegyezése kell, kivétel:
 • A taggyűlés ¾-es többséggel is döntést hozhat
 • A Kkt, és Bt. ill. a cégnév, székhely, tevékenységi kör módosításához egyszerű többség is elég
 • Szerződésmódosítás: ún. változásbejelentési eljárás

III.

 • Átalakulás lényege: társasági formaváltás
 • A régi társasági forma megszűnik, új keletkezik
 • Az újra átszáll a megszűnt társaság összes joga és kötelezettsége
 • Az átalakulás elhatározásáról a Cégközlönyben két egymás után megjelenő számban közleményt kell megjelentetni, hogy a le nem járt követelések jogosultjai a 2. közlemény megjelenésétől számított 30 napon belül a társaságtó lbiztosítékokat követelhessenek

IV:

 • Egyesülés: több gazdasági társaság összeolvad, vagy egy vagy több társaság egy másikba beolvad

V.

 • Szétválás:
 • Egy társaság több társasággá bomlik (különválás)
 • Egy társaság valamely része önállóvá válik (kiválás)

→ általában az átalakulás szabályait kell megfelelően alkalmazni
VI.

 • Jogutód nélküli megszűnés 4 nagy esetköre:
 • Önkéntesen szüntetik meg végelszámolással, vagy ez egyenértékű azzal, ha a tagok a társaságot eleve meghatározott időre hozták létre
 • Bírósági felszámolás
 • Cégbírósági érdemi döntés
 • Törvényben meghatározott speciális okból
 • A jogutód nélküli megszűnés teljes megszűnést jelent, az esetleges későbbi követeléseket a társasággal szemben már nem lehet érvényesíteni, hiszen már nincs társaság
 • A végelszámolási eljárás véghatárideje 3 év
 • Ha a tagok felelőssége korlátlan, akkor az elévülési időn belül a megszűnt társaság kötelezettségeiért korlátlanul és egyetemlegesen felelnek
 • Ha egy társaság tartósan fizetésképtelen, akkor csőd-ill. felszámolási eljárást folytat vele szemben a bíróság
 • A cégbíróság 2 esetben szüntethet meg társaságot:
 • Súlyos és ismételt törvénysértés
 • Fantomcégek