• A magyar polgári jog a károkozás általános tilalmát mondja ki
 • Van néhány kivétel (jogellenességet kizáró okok): jogos védelem, szükséghelyzetben okozott kár
 • Kétféle kár lehet:
  • Vagyoni:
   • tényleges (Pl: a karambol ténye)
   • a kár elhárításához szükséges költség(Pl: javítás költsége)
   • elmaradt haszon
  • Nem vagyoni
   • a károsult személyi jogait sértették meg (testi épség, becsület)
 • A vagyoni kártérítés az egész vagyoni kár megtérítését jelenti
 • Általános kártérítés: ha a kár mértéke pontosan nem számolható ki (becslésekkel állapítják meg)
 • A vagyoni kártérítés alapvető funkciója a reparáció (többet, mint a kár, nem lehet megítélni)
 • Bíztatási kár: szerződésen kívüli jogviszonyokban , de általában szerződéses viszonyokkal összefüggésen keletkezhet
  • Valaki szándékos magatartása más jóhiszemű személyt alapos okkal olyan magatartásra indított, amiből őt károsodás érte
 • A károkozónak a kárt felróhatóan kell elkövetnie
 • Felróható magatartás: szándékos, gondatlan
 • Polgári jogi vétkesség: nem tett meg mindent, ami az adott helyzetben elvárható
  • Szubjektív: hiányos tudati állapot
  • Objektív: elvárhatósági mérték
 • Polgári jogi kártérítés:
  • Szerződéssel okozott károkért való felelősség
  • Szerződésen kívüli károkért való felelősség
 • A vétkes felelősség mellet létezik még az ún. fokozott felelősség: a károkozó csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kár a károsult önhibájának következménye, vagy külső elháríthatatlan ok idézte elő a kárt