Csak a hatályos jogi norma alkalmazható. A jogszabályok hatályossága azt jelenti, hogy a jogszabály követendő, alkalmazandó. Megkülönböztetünk időbeli, területi és személyi hatályt.

A jogszabály időbeli hatálya arra ad választ, hogy milyen időintervallumon belül szabályozza a jogszabály a jogviszonyokat. A jogszabály hatályosságának kezdő időpontja lehet a kihirdetés napja, de lehetséges az is, hogy a jogalkotó a jogszabály hatálybalépését azt követő napra teszi. Ez a jogbiztonság követelményét szolgálja, mert a jogalanyoknak lehetősége van megismerni, alkalmazkodni a számukra előírtaknak. Nem lehet visszaható hatású.

A területi hatály meghatározza azt a földrajzilag körülhatárolt területet, amely területén a jogszabály jogokat és kötelezettségeket határoz meg. Főszabályként a jogszabály területi hatálya az állami szuverenitás által átfogott ország területére terjed ki. Van azonban olyan jogalkotó szerv, amely csak működési területen állapíthat meg jogot és kötelezettséget. Ilyen szerv az önkormányzat.

A személyi hatály a jogalanyoknak azt a körét határozza meg, amely alanyok jogait és kötelességeit a jogi norma meghatározza. Ha a jogszabály nem tartalmaz megszorítást, akkor a jogszabály elvileg valamennyi jogalanyra kiterjed, belföldre és külföldre egyaránt.